Burma irrawaddy

Alibaba ်မႏၼာမြာ ေဒၚလာ ၉ ေသာင္းေက္ာၹိဳး ေဈး ေစရာင္း

Alibaba ်မႏၼာမြာ ေဒၚလာ ၉ ေသာင္းေက္ာၹိဳး ေဈး ေစရာင္း

Alibaba က “11.11” ၾအႏႅိဳင္းေဈးေရာင္းျပဲကို ်မႏၼာႏိုင္ငံၾတင္ အႀကီးဆုံး ၾအႏႅိဳင္းေဈးဝယ္ ပလက္ေဖာင္း်ဖစ္သည့္ SHOP.com.mm က ်ပဳလုပၡဲ့သၫ္။


ေန်ပၫ္ေတာ္ ေက္ာကၼ္ၾကၸဲ က္ပ္သႏ္း ၆ ေသာင္းေက္ာ္ ေရာင္းရ

ေန်ပၫ္ေတာ္ ေက္ာကၼ္ၾကၸဲ က္ပ္သႏ္း ၆ ေသာင္းေက္ာ္ ေရာင္းရ

Burma irrawaddy

ေန်ပၫ္ေတာ္ၾတင္ က္င္းေပသာ ်ပျၫၱင္းကုႏ္သၫၼ္ားအား ေရာင္းခ္သည့္ ေက္ာကၼ္က္်ပျပဲၾတင္ စုစုေပါင္းေရာင္းေရျင က္ပ္ က္ပ္သႏ္းေ်ခာက္ေသာင္းေက္ာ္ ရရြိခဲ့သၫ္


ျမန္မာေတြ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ နည္းသြားသလား (Daily, Vol-6/No-189)

ျမန္မာေတြ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ နည္းသြားသလား (Daily, Vol-6/No-189)

The Voice Myanmar

ဒီဘက္ေခတ္မွာ ျမန္မာေတြ အတိတ္ကာလေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နည္းသြားတဲ့ လကၡဏာေတြ အေတြ႔ရမ်ားလာတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ ေနရာတိုင္း၊ လူတိုင္း အားလံုး ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နည္းသြားတယ္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။The Voice Myanmar

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစီးပြားေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစီးပြားေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈ

ဝန္ႀကီးဌာနကိုဦးေဆာင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕အရည္အေသြး၊ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ပံ့ပိုးကူညီမႈစတဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ယႏၲရားခိုင္မာအားေကာင္းေနမွလည္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ စိစစ္ခြင့္ျပဳရာမွာ အျပဳသေဘာနဲ႔ သံုးသပ္ေဝဖန္ထိန္းေက်ာင္းေပးမယ္ဆိုရင္ အမွားအနည္းဆံုးနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္လာမယ္ လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။


တကယ္ဆို သတိပဲလိုတယ္

တကယ္ဆို သတိပဲလိုတယ္

The Voice Myanmar

တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ “ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚ ယာဥ္မရပ္ရ” လို႔ ေရးထာတာကို ေတြ႔ရျပန္တယ္။ ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚ ၿပီးစလြယ္ ရပ္ထားတဲ့ကား ေတြကို ေနာက္ကေန ဝင္တိုက္မိတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြက မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေနလို႔ သတိေပးတာပါ။


ရႏၠဳႏၼိဳးပ္ံလမ္း လုျပၡင့္ရ ကုမၸဏီမ္ားစာရင္း ယခုလကုႏ္ ေၾကညာမၫ္

ရႏၠဳႏၼိဳးပ္ံလမ္း လုျပၡင့္ရ ကုမၸဏီမ္ားစာရင္း ယခုလကုႏ္ ေၾကညာမၫ္

Burma irrawaddy

အရေၫ္အၾသး ်ပည့ၼီေသာ ေလြ္ာကႅႊာရြငၼ္ား စာရင္းကို ယခုလကုႏၸိဳင္းၾတင္ ဝႏ္ႀကီးဌာနက ထုတ္်ပႏၼၫ္


ကမာၻအႏြံ႔က သရဲေအ်ခာကၦဳံး ဟိုတယၼ္ား

ကမာၻအႏြံ႔က သရဲေအ်ခာကၦဳံး ဟိုတယၼ္ား

Burma irrawaddy

အနီးအနားပတ္ဝႏ္းက္ေငၠန ရဲတိုကၳဲက ၾထက္ေပၚလာတဲ့ ေအာ္ဟစ္ငိဳယိုသံေၾတနဲ႔ ထူးထူးဆႏ္းဆႏ္းအသံေၾတကို ၾကားေရလ့ရိြတယႅိဳ႕ သိရပါတယ္။


ရႏၠဳႏ္ေလဆိပၼြ ဝင္ေရာက္သဴ ခရီးၾသား ေလ္ာ့နၫ္းလာဟု ဆို

ရႏၠဳႏ္ေလဆိပၼြ ဝင္ေရာက္သဴ ခရီးၾသား ေလ္ာ့နၫ္းလာဟု ဆို

Burma irrawaddy

ရႏၠဳႏ္ေလဆိပၼြ ်မႏၼာ်ပၫ္သိဳ႕ ၀င္ေရာက္သည့္ ခရီးသၫၼြာ ယခင္ႏြစၠထက္ ေလ္ာ့နၫ္း လာေၾကာင္း ေလဆိပ္ ၀ႏ္ေဆာငၼႈ လုပၸိဳျငၡင့္ရ Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) ေက်ပာသၫ္။


The Voice Myanmar

တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (Daily, Vol-6/No-188)

တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (Daily, Vol-6/No-188)

ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ အေရာေရာအေထြးေထြး ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဖန္တီးရယူႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ အမ်ားစု ေမွ်ာ္ကိုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။


ေျပာင္းလဲလာတဲ့ မဲမေပးျခင္းဗ်ဴဟာ

ေျပာင္းလဲလာတဲ့ မဲမေပးျခင္းဗ်ဴဟာ

The Voice Myanmar

ဒါေပမဲ့ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ ကိုယ့္ဝမ္းကိုယ္ေက်ာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ကုန္လာၾကတယ္။ ကိုယ့္အေရး ကိုယ့္မိသားစုအေရးေလာက္ကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္လာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးသမား အလုပ္သက္သက္လို႔ ခံစားလာၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ နိမ့္က်လာရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အလားအလာကလည္း ျမင့္တက္မလာႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးေသရင္ တိုင္းျပည္ေသတာနဲ႔ အတူတူပဲ။


ဒိုင္ႏိုေဆာ ေက္ာက္်ဖစ္႐ုပ္ႂၾကင္းေၾတ ်ပသထားတဲ့ ေအကာင္းဆုံး်ပတိုကၼ္ား

ဒိုင္ႏိုေဆာ ေက္ာက္်ဖစ္႐ုပ္ႂၾကင္းေၾတ ်ပသထားတဲ့ ေအကာင္းဆုံး်ပတိုကၼ္ား

Burma irrawaddy

Diplodocus, Velociraptor နဲ႔ T.Rex စတဲ့ ဒိုင္ႏိုေဆာေၾတရဲ ႔ ေက္ာက္်ဖစ္ရဳပ္ၾၾကင္းေၾတကို အနီးကပ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ စီစၪ္ေပးထားပါတယ္။


သတိျပဳမိေစလိုေသာ ႏိုင္ငံေရး အႏုပညာ (Daily, Vol-6/No-187)

သတိျပဳမိေစလိုေသာ ႏိုင္ငံေရး အႏုပညာ (Daily, Vol-6/No-187)

The Voice Myanmar

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ အရာရာတိုင္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း လိုက္ေလ်ာရျခင္းထက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အင္အားနည္းသူ၊ လူနည္းစု၏ သေဘာဆႏၵကို ဦးစားေပးရတတ္သည့္ ပို၍ ေလးနက္ေသာ ပို၍ သေဘာထားႀကီး ရင့္က်က္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အနုပညာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း


The Voice Myanmar

ျပည္သူ႔နီတိ လႈပ္ရွားမႈကို စံနမူနာယူ၍ ပညာေရးအေ႐ြ႕တစ္ခုကို အားထုတ္ၾကည့္ျခင္း

ျပည္သူ႔နီတိ လႈပ္ရွားမႈကို စံနမူနာယူ၍ ပညာေရးအေ႐ြ႕တစ္ခုကို အားထုတ္ၾကည့္ျခင္း


NLD အစိုးရလကၳက္ ႏိုင္ငံ်ခားရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ၁၂ ဘီလီယံေက္ာ္ ဝင္ေရာကၳား

NLD အစိုးရလကၳက္ ႏိုင္ငံ်ခားရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ၁၂ ဘီလီယံေက္ာ္ ဝင္ေရာကၳား

Burma irrawaddy

NLD အစိုးရလကၳၾကၱင္ ႏိုင္ငံ်ခား ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ (FDI) ပမာဏ ေအမရိကႏ္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံေက္ာ္ ဝင္ေရာကၳားေၾကာင္း စီမံ ဘ႑ာ ဒုဝႏ္ႀကီး ေဒါကၱာဆက္ေအာငၠ ေ်ပာသၫ္။


ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ ျမႇင့္တင္လိုလွ်င္ (Daily, Vol-6/No-186)

ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ ျမႇင့္တင္လိုလွ်င္ (Daily, Vol-6/No-186)

The Voice Myanmar

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း၊ မေလ်ာ္ညီျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတို႔ ရွိတတ္ၾကသည္။Burma irrawaddy

ႏိုင္ငံ်ခား ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ က႑ ႀကီးမားသည့္ စိႏ္ေခၚမႈ မရြိေသးဟု MIC ဥကၠ႒ ဆို

ႏိုင္ငံ်ခား ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ က႑ ႀကီးမားသည့္ စိႏ္ေခၚမႈ မရြိေသးဟု MIC ဥကၠ႒ ဆို

်မႏၼာႏုိင္ငံေအပၚ ရခိုေင္အရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေပးမႈမ္ား ရြိေသာႅၫ္း ႏိုင္ငံ်ခား ရင္းႏြီး်မြဳပ္ႏြံမႈ (FDI) အၾတက္ ႀကီးမားသည့္ စိႏ္ေခၚမႈ မရြိေသးေၾကာင္း


်မႏၼာ့ဆႏႅဳံးရြၫၠိဳ အျခႏ္ေကာက္ရႏ္ EU စီစၪ္ေန

်မႏၼာ့ဆႏႅဳံးရြၫၠိဳ အျခႏ္ေကာက္ရႏ္ EU စီစၪ္ေန

Burma irrawaddy

အျခႏ္ေကာက္ယဴမည့္ ပုံစံမြာ ဆႏၼကၳရစ္ တတႏႅြ္င္ ပထမႏြျစၲင္ ၁၇၅ ယူ႐ို၊ ဒုတိယႏြျစၲင္ ၁၅၀ ယူ႐ိုႏြင့္ တတိယႏြျစၲင္ ၁၂၅ ယူ႐ို ေကာက္ယဴမၫ္ဟဳ EU ဘကၠ ေအၾကာင္းၾကားထားသၫ္ဟဳ သိရသၫ္။


ေက်ာက္ျဖဴရဲ႕အနာဂတ္

ေက်ာက္ျဖဴရဲ႕အနာဂတ္

The Voice Myanmar

ကမၻာ့သတင္းေတြမွာ ေက်ာက္ျဖဴက ထင္ရွားလာေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးပဲ ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ မ်ားစြာကတည္းကရွိခဲ့ေသာ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ အသြင္သဏၭာန္မ်ား က်န္ရစ္ေနဆဲ။ ယခင္ကထက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕က လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မရွိလွေသးပါ။ သဘာဝက ေပးအပ္ထားသည့္အလွမ်ား ေက်ာက္ျဖဴတြင္ အ႐ိုင္းဆန္ဆန္ ရွိေနေသးသည္။The Voice Myanmar

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

... ရန္ကုန္တိုင္းမွာတင္သြင္းၿပီး ဟိုးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္မွ ျပည္သူက ဒါကို အသစ္အဆန္းလို႔ ထင္ျမင္လာမယ္၊ ဒီအေပၚေဝဖန္မႈေတြ ရွိလာမယ္ဆိုရင္ မည္သူေတြက တာဝန္မေက်သလဲ၊ မည္သူေတြက ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ေနသလဲ၊ ဥပေဒထဲမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ ထပ္မံထည့္သြင္းျပင္ဆင္သင့္သလဲဆိုတာ တာဝန္ရွိသူ လူႀကီးမင္းအေပါင္းက စဥ္းစားခ်ိန္တန္လာၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ...


ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ်မႇင့ၱင္ေရး ဝႏ္ႀကီးဌာနအသစ္ ထပၲိဳး

ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ်မႇင့ၱင္ေရး ဝႏ္ႀကီးဌာနအသစ္ ထပၲိဳး

Burma irrawaddy

ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈဆိုင္ရာ က႑မ္ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရႏ္အၾတက္ ဝႏ္ႀကီးဌာနအသစၠိဳ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈႏြင့္ ႏိုင္ငံ်ခား စီးျပား ဆၾက္သယ္ေရးဝႏ္ႀကီးဌာန အမၫ္်ဖင့္ တိုးခ္ဲ႕ျဖဲ႕စၫ္းမၫ္။


ဆူညံသံမ်ားမွ ကယ္တင္ပါ(Daily, Vol-6/No-185)

ဆူညံသံမ်ားမွ ကယ္တင္ပါ(Daily, Vol-6/No-185)

The Voice Myanmar

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုသုိ႔တုိင္းတာပါက အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္သံႏွင့္ ဟြန္းသံမ်ားအျပင္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးသံုး အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆူညံဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနေပသည္။


ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေ႐ွာ့ခ္သံုးခု

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေ႐ွာ့ခ္သံုးခု

The Voice Myanmar

တမူးေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲေပးပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လက္လွမ္းမီသမွ် ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ သူတို႔ ယခုလို ေျဖၾကသည္။ ေဒသခံအမ်ားစုက အေမစုကို ေလးစားယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ပါတီထက္ လူကို အဓိကထားၾကည့္၍ မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။


သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္ပါ မႏွစ္ပါႏွင့္

သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္ပါ မႏွစ္ပါႏွင့္

The Voice Myanmar

ကေလးသူငယ္တစ္ဦးကို ေက်ာင္းစာအတန္းပညာအျပင္ အျခားေသာ ကိုယ္ကာယပိုင္း က်န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား တိုးေစရန္၊ အေပါင္းအေဖာ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ သူႏွင့္လိုက္ဖက္မည့္၊ သူဝါသနာပါသည့္ အားကစားနည္းတစ္ခုခုကို နည္းစနစ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည္အထိ တတ္ေျမာက္ထားေစရန္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးထားရမည္။ မိဘတို႔က မကၽြမ္းက်င္ပါက ကၽြမ္းက်င္သူနည္းျပဆရာျဖင့္ ေခၚယူသင္ျပေပးသင့္သည္။


Burma irrawaddy

တ႐ုတ္သိဳ႕ စပါးေမြာငၡိဳ ၾထက္ေနမႈ ထိႏ္းခ္ဳပ္ရႏ္ နၫ္းလမ္းရြာဆဲဟု ဆို

တ႐ုတ္သိဳ႕ စပါးေမြာငၡိဳ ၾထက္ေနမႈ ထိႏ္းခ္ဳပ္ရႏ္ နၫ္းလမ္းရြာဆဲဟု ဆို

“ၿပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းက တ႐ုတၠိဳ ၾထကၼဲ့ စပါးကား ၁၇ စီးကို ဒီဘကၠ ဖမ္း်ပလိုကၱယ္။ အဲဒီေနာကၸိဳင္း စပါးကားေၾတ အရင္ေလာက္ သိပၼၾထက္ေတာ့ဘဲ အၾထကၷၫ္းၾသားတယ္။ အစိုးရ ေအနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ကိုျငၲယၹိဳ႕က ဂ္ာေအး သူ႔ေအမ႐ိုက္သလို်ဖစ္ေနတဲ့ပုံစံရြိတယ္” အဆိုပါအသင္း၏ နာယက ဦးေဌးၾလငၠ ဧရာဝတီကို ေ်ပာသၫ္။