Burma irrawaddy

အထိုငၼ္ား်ခင္းေၾကာင့္ ်ဖစၲဲ့ က္ႏ္းမာေရး ်ပႆနာေၾတကို ကာၾကယ္ႏိုငၼယ့္ နၫ္းလမ္း

အထိုငၼ္ား်ခင္းေၾကာင့္ ်ဖစၲဲ့ က္ႏ္းမာေရး ်ပႆနာေၾတကို ကာၾကယ္ႏိုငၼယ့္ နၫ္းလမ္း

ေန႔စၪ္ အထိုငၼ္ားသူေၾတေအနနဲ႔ ေလ့က္င့္ခႏ္း ေေၾထၾထထူးထူး မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ လမ္းေလြ္ာကၱာမ္ိဳးကိုေတာ့ ်ပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး စာနာစိတ္ေလး ထားေပးလုိ႔ မရဘူးလား

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး စာနာစိတ္ေလး ထားေပးလုိ႔ မရဘူးလား

The Voice Myanmar

ဆရာဆိုတာ စာသင္ေပးေန ႐ံုနဲ႔မၿပီး၊ ေက်ာင္းမွာ စာသင္ေပးေနေပမယ့္ ပညာေရးစိတ္ပညာ (Educational Psychology) နဲ႔ ကေလးစိတ္ပညာ (Child Psychology) ကို နားလည္ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ကို စိတ္ထဲရွိသေလာက္ ႀကံဳသလိုက်သလို အျပစ္ေတြေပးၿပီး ဆံုးမလိုက္ေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေတြ ေရာက္ကုန္ေတာ့တာေပါ့။The Voice Myanmar

ပီအာကို သံုးတတ္ပါေစ (Vol-6/No-210)

ပီအာကို သံုးတတ္ပါေစ (Vol-6/No-210)

ျပည္တြင္းဖိအားဟုဆိုရာတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီကို အဓိက အတိုက္အခံျပဳေနေသာ အာဏာလက္လႊတ္ပါတီႏွင့္ လက္ယာစြန္းဆန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အင္အားစုမ်ား၏ တြန္းတိုက္မႈမ်ားက အဓိကေနရာတြင္ရွိသည္။


Critics’ Choice Awards အၾတက္ ဆႏၡါတငၥာရင္း ပါဝငၡဲ့တဲ့ “Burning” ႐ုပ္ရြင္

Critics’ Choice Awards အၾတက္ ဆႏၡါတငၥာရင္း ပါဝငၡဲ့တဲ့ “Burning” ႐ုပ္ရြင္

Burma irrawaddy

“Burning” ႐ုပ္ရြင္ဟာ “Capernaum,” “Cold War,” “Roma,” နဲ႔ “Shoplifters” တို႔အပါအဝင္ အ်ခားဆႏၡါတင္႐ုပ္ရြင္ေၾတနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံ်ခားစကားေ်ပာ႐ုပ္ရြင္အၾတက္ လ္ာထားခံခဲ့ရတာ်ဖစၸါတယ္


ေကာင္းတာေျပာရင္ မႀကိဳက္ၾကဘူး

ေကာင္းတာေျပာရင္ မႀကိဳက္ၾကဘူး

The Voice Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံလို စစ္ရာဇဝတ္ခံု႐ံုးတင္ရမယ့္ သူေတြရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံဘက္က ေကာင္းေၾကာင္း ေရးေပးေနတာဟာ အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ေပးတာပဲျဖစ္တယ္ စသည္ျဖင့္ တြစ္တာေပၚမွာ ေဝဖန္ျပစ္တင္တာေတြနဲ႔ ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေဒၚဆီကို ေဝဖန္ၾကသူေတြဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကျဖစ္ၿပီး ဒီအထဲမွာ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား႐ုပ္သံက တာဝန္ခံတစ္ဦးေတာင္ ပါဝင္ေနေသးတယ္။


ပါကစၥတန္မွ ေရေဘးဒုကၡ

ပါကစၥတန္မွ ေရေဘးဒုကၡ

The Voice Myanmar

ႏိုင္ငံေတာ္ေရးရာကိစၥမ်ားကို လူမႈအလွဴအတန္းအဖြဲ႔ (Charity) တစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲသကဲ့သို႔ လုပ္၍မရပါ။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ေရအရင္းအျမစ္ စနစ္ကိုျပဳျပင္တည္ေဆာက္၍ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလဲျခင္းက ပို၍ ေဈးသက္သာသည့္အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိ ျဖန္႔ေဝေရးစနစ္ကို ေရေသာက္ႏိုင္သည့္တိုင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္လိုပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မည့္သူမရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။


The Voice Myanmar

အစိုးရကိုယ္တိုင္ စံျပ ျဖစ္ပါေစ (Daily,Vol-6/No-209)

အစိုးရကိုယ္တိုင္ စံျပ ျဖစ္ပါေစ (Daily,Vol-6/No-209)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ခိုင္မာေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး တစ္ပါးသူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးအျဖစ္လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


ဗဟိုဘဏ္ ေဒၚလာမ္ား ်ပႏ္ဝယ္်ခင္းမြာ ေျငလဲႏႈႏ္း တၫ္ၿငိမ္းေရး အၾတက္ဟဳ ဆို

ဗဟိုဘဏ္ ေဒၚလာမ္ား ်ပႏ္ဝယ္်ခင္းမြာ ေျငလဲႏႈႏ္း တၫ္ၿငိမ္းေရး အၾတက္ဟဳ ဆို

Burma irrawaddy

ဗဟိုဘဏၠ ဝယႅဳိကၱဲ့ သႏ္း ၃၀ က အခု ေစ္းက ်ပႏၲက္ေေနတာ့ ်မတ္ေနၿပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ ်ပၫ္သဴ႕ေျင ဆုံးရႈံးခံၿပီး လုပၲယႅဳိ႔ ေ်ပာဖုိ႔ ခကၱယ္။


ဦးသႏ္းေ႐ႊသား ဟိုတယၥီမံကိႏ္း ေဒသခံ အမ္ားစု ေထာကၡံဟု သမၼတ႐ုံး ေ်ပာ

ဦးသႏ္းေ႐ႊသား ဟိုတယၥီမံကိႏ္း ေဒသခံ အမ္ားစု ေထာကၡံဟု သမၼတ႐ုံး ေ်ပာ

Burma irrawaddy

Myanmar Naing Group ကုမၸဏီက အင္းေလးကႏ္ ဟိုတယ္ ေဆာကႅဳပၼႈကို ေဒသခံ အမ္ားစုက ေထာကၡံေေနၾကာင္း သမၼတ႐ုံးက ေ်ပာသၫ္။The Voice Myanmar

အန္ဂ်ီအို

အန္ဂ်ီအို

အန္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Overhead Cost လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ (႐ံုးအေဆာက္အအံု၊ ဝန္ထမ္းငွားရမ္းခ၊ အသံုးအေဆာင္ စတာေတြ) ေတြမ်ားတယ္။ တကယ္ကူညီတဲ့နယ္ပယ္က်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္မွ မေရာက္ဘူးဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈမ်ိဳးေတြ တစ္ခါတစ္ရံ ၾကားရဖူးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီကုန္က်စရိတ္ကို ကန္႔သတ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ-၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုရဆိုတာမ်ိဳး။ ဒါေၾကာင့္ အန္ဂ်ီအိုေတြရဲ႕ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ ဒါကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲရပါတယ္။


စည္ပင္ဥပေဒသစ္ကုိ အန္တုေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ အေနာ္ရထာ၊ မဟာဗႏၶဳလ၊ ကုန္သည္၊ ကမ္းနား

စည္ပင္ဥပေဒသစ္ကုိ အန္တုေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ အေနာ္ရထာ၊ မဟာဗႏၶဳလ၊ ကုန္သည္၊ ကမ္းနား

The Voice Myanmar

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ အေနာ္ရထာ၊ မဟာဗႏၶဳလ၊ ကုန္သည္၊ ကမ္းနား သြားလာရင္းက ျမင္မေကာင္းတဲ့ ကြမ္းတံေတြးကြက္ေတြ၊ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ အျပဳအမူေတြ စိတ္ထဲက လိုက္မွတ္ရင္း တစ္ခု သံုးေသာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေကာက္လိုက္ရင္ေတာင္ စည္ပင္ဟာ ညစ္ေပေနတဲ့ လမ္း ငါးသြယ္ကို ျပန္လည္သန္႔ရွင္း ျပဳျပင္ဖို႔စရိတ္ေတြ မနည္းရမွာလို႔ လမ္းေလွ်ာက္ေဖာ္မိတ္ေဆြက ေျပာတာသတိရမိတယ္။


ၿဖံ႕ၿဖိဳးမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္း ရရႏ္ ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ ေမြ္ာၼြႏ္းထား

ၿဖံ႕ၿဖိဳးမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္း ရရႏ္ ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ ေမြ္ာၼြႏ္းထား

Burma irrawaddy

ေနာကႅာမည့္ ၃ ႏြစ္အၾတင္း ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ ႏြစၥဥၱိဳးတကၼႈႏႈႏ္းက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္းအထိ ေရာက္ရြိၾသားလိမ့ၼၫ္ဟဳ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ရြိတ္ဟာဆီနာ Sheikh Hasina က ေ်ပာသၫ္။


ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာခ်ိန္တန္ (Daily,Vol-6/No-208)

ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာခ်ိန္တန္ (Daily,Vol-6/No-208)

The Voice Myanmar

အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားတက္လာသည္ႏွင့္ အစိုးရလုပ္ရပ္ကို အၿမဲဆန္႔က်င္၊ အပုပ္ခ်၊ ကန္႔ကြက္၊ အျပစ္တင္ေနေသာ အုပ္စု၏ သေဘာမတူ၊ ႐ႈတ္ခ်သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


Burma irrawaddy

ပႏ္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အၾတင္း အမ္ိဳးသမီး ႏြစ္ဦးအား ေသနတ္်ဖင့္ ပစၡတ္သဴ ႏြစ္ဦးကိုမိၿပီ

ပႏ္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အၾတင္း အမ္ိဳးသမီး ႏြစ္ဦးအား ေသနတ္်ဖင့္ ပစၡတ္သဴ ႏြစ္ဦးကိုမိၿပီ

ပဲခူးတိုင္းေအနာက္်ခမ္း ်ပၫၡ႐ိုင္ ပႏ္းေတာင္းၿမိဳ႕နၾယၱင္ ဒီဇငၻာလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီျခဲခန႔ၠ ဆိုင္းကယၥီးနင္းလာသည့္ အမ္ိဳးသမီး ၂ ဦးအား အမ္ိဳးသား ၂ ဦးမြ ေသနတ္်ဖင့ၸစၡတၼႈ်ဖျစၸားခဲ့ၿပီး ပစၡတ္သဴ အမ္ိဳးသား ၂ ဦးအား ဒီဇငၻာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနကၸိဳင္းက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ပႏ္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတျပၹဲ႕ထံမြသိရသၫ္။


သည္းခံႏိုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ (Daily, Vol-6/No-207)

သည္းခံႏိုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ (Daily, Vol-6/No-207)

The Voice Myanmar

ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ သည္းခံတယ္ဆိုတာ မိမိအေပၚ တစ္ပါးသူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ျပဳလာ၊ ႀကံဳလာတဲ့ က်ဴးလြန္၊ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြအားလံုးကို ေဒါသစိတ္မေပၚဘဲ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရင္ဆိုင္တာမ်ိဳးလို႔ ဆိုရမယ္။ သူေတာ္ေကာင္း တရားပြားမ်ားေလ သည္းခံႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ျမင့္ေလေပါ့။အစားစားတဲ့ပုံစံက ေ်ပာေနတဲ့ သင့္ရဲ႕ အက္င့ၼ္ား

အစားစားတဲ့ပုံစံက ေ်ပာေနတဲ့ သင့္ရဲ႕ အက္င့ၼ္ား

Burma irrawaddy

အစားကို ်မႏ္်မႏၥားေလ့ရြိသူေၾတဟာ အရာအားလံုးကို ေအလာတႀကီး လုပၲတ္သဴေၾတလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ေၾတကိုလၫ္း အားလံုးထက္ အရင္်ပီးေအာင္ လုပႅဳိၾက်ပီး ယြၪ္်ပိဳငႅိဳစိတ္ႀကီးသူေၾတလို႔ ဆိုႏိုငၸါတယ္။


ထိပၲႏ္းအျခႏ္ေဆာငၥာရင္းၾတင္ MPT မပါဝငၼႈေအပၚ ေမးျခႏ္းထုတ္

ထိပၲႏ္းအျခႏ္ေဆာငၥာရင္းၾတင္ MPT မပါဝငၼႈေအပၚ ေမးျခႏ္းထုတ္

Burma irrawaddy

ထိပၲႏ္း အျခႏ္ေပးေဆာင္သဴစာရင္းၾတင္ MPT မိတၹကၠဳမၸဏီ မပါဝင္်ခင္း်ခင္းႏြင့္ ပတ္သက္၍ ်ပၫ္ေထာငၥဳလႊတ္ေတာ္ အစၫ္းေအဝးၾတင္ ေမး်မႏ္းလိုက္သၫ္။


The Voice Myanmar

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ ငါေက်ာင္းအုပ္

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ ငါေက်ာင္းအုပ္

ဒီစကား ၾကားလိုက္ရေတာ့ ကၽြန္မလည္း အေတာ့္ကို စိတ္အခ်ဥ္ ေပါက္သြားတယ္။ စူးရွရွ အာဏာသံကို မၾကားခ်င္ေတာ့တာနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ဆိုၿပီး ဖုန္းပိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္မမွာ သင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ထားတာလည္းမရွိ။ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ထားတာလည္း မရွိ။ အေတြးရ က်ပ္လိုက္တာ။ ကိုင္း ... ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေနာက္ရက္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ဖို႔ စိတ္ဓာတ္အင္အားေတြ အသားကုန္စုစည္းထားလိုက္ေတာ့တယ္။


ခုန္မယ္ဆုိ လြတ္ေအာင္ခုန္

ခုန္မယ္ဆုိ လြတ္ေအာင္ခုန္

The Voice Myanmar

ခုန္ေတာ့ခုန္ေနတာပဲ၊ ေရွ႕ကိုမေရာက္တာေတာ့ ငါလည္းမတတ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႔လည္း ဆင္ေျခဆင္လက္ေပးဖို႔ သိပ္အဆင္ေျပႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုန္မေတာ္ရင္ ကိုယ္ပါ ေခ်ာက္ထဲက်သြားႏိုင္တာကို သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြလုပ္ေနပါတယ္ဆိုတာ အေရးႀကီးသလို ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ သက္ေသ သကၠာယနဲ႔တကြ ျပႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းမွာပါ။


ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ (Daily,Vol-6/No-206)

ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ (Daily,Vol-6/No-206)

The Voice Myanmar

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္းေမးျမန္း၊ စံုစမ္း၊ ေရးသား၊ ထုတ္ေဝျခင္းကို တိုက္႐ိုက္ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းကာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ ႐ိုက္ကူး၊ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ဟန္႔တားမႈမ်ား ရွိေနပါက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယတိျပတ္ေျပာ၍ မရေပ။


်ပျၫၱင္း ဆႏ္ေဈး အက္ဘက္သိဳ႕ ဦးတၫ္ေန

်ပျၫၱင္း ဆႏ္ေဈး အက္ဘက္သိဳ႕ ဦးတၫ္ေန

Burma irrawaddy

လက္ရြိၾတင္ ်ပၫၸသုိ႔ ဆႏ္ တငၸဳိ႔မႈ က္ဆင္းေန်ခင္းႏြင့္ နယၥပ္ ကုျႏ္သယ္ေရးလၫ္း ရပၲႏ္႔လုနီးပါး ်ဖစ္ေန၍ ်ပၫ္ ၾတင္း ၌ ဆႏႅကၠ္ႏၼ္ားၿပီး ေစ္းႏႈႏ္းမ္ား က္ဆင္းမည့ၻက္သဳိ႔ ဦးတၫ္ေေနၾကာင္း


ဦးေအာငၠိဳ၏ ေသဘာထားမြတၡ္ကၠိဳ ဘဂလၤားေဒ့ရြ္အစိုးရ ကန႔္ၾကက္

ဦးေအာငၠိဳ၏ ေသဘာထားမြတၡ္ကၠိဳ ဘဂလၤားေဒ့ရြ္အစိုးရ ကန႔္ၾကက္

Burma irrawaddy

ဦးေအာငၠိဳ၏ ေသဘာထားမြတၡ္ကၠိဳ ကန႔္ၾကကၸါေၾကာင္း ဘဂလၤားေဒ့ရြ္အစိုးရက ်မႏၼာသံအမတ္ႀကီးကို ဆင့္ေခၚအသိေပးခဲ့သၫ္။


Burma irrawaddy

ဆႏၲငၸိဳ႕မႈ အျခႏၠိစၥ အီးယူႏိုင္ငံမ္ား မဲျခဲဆုံး်ဖတၼႈ ေမရရာေသး

ဆႏၲငၸိဳ႕မႈ အျခႏၠိစၥ အီးယူႏိုင္ငံမ္ား မဲျခဲဆုံး်ဖတၼႈ ေမရရာေသး

အဂၤါေန႔ကအထိ ေမရမရာ ်ဖစ္ေနဆဲရြိၿပီး ဥေရာေပကာၼရြငၠ ေနာကၦဳံး ဆုံး်ဖတၡ္က္ ခ္မြတ္ရႏ္ ခ္ႏႅြပၴားခဲ့သၫ္။