The Voice Myanmar

ေျမစာပင္ ျပည္သူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားပါ (Daily, Vol-6/No-162)

ေျမစာပင္ ျပည္သူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားပါ (Daily, Vol-6/No-162)

မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အသက္ႏွင့္ရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသူမ်ားမွာ အစစ အရာရာ မ်ားစြာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ လွေသာ စစ္သည္ရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္အသက္လု ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသူ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားက စစ္ပြဲမ်ား၏ ေျမစာပင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။


ေအာင္ရဲေၾထး မ္က္ႏြာ အကႏၡံရသည့္ ဖိနပ္ရာ ေၾတ႕ေၾကာင္း ဖခင္်ဖစ္သဴ ၾထကၦိဳ

ေအာင္ရဲေၾထး မ္က္ႏြာ အကႏၡံရသည့္ ဖိနပ္ရာ ေၾတ႕ေၾကာင္း ဖခင္်ဖစ္သဴ ၾထကၦိဳ

Burma irrawaddy

ေယန႔ ႐ံုးခ္ိႏ္းၾတင္ တရားလုိ ကိုသႏ္႔ဇင္ဦး (ေအာင္ရဲေၾထးအစၠိဳ) အပါအဝင္ တရားလုိ်ပသက္ေသ ေအာင္ရဲေၾထး၏ ဖခင္ ဦး်မင့္ဦးႏြင့္ မိခင္ ေဒၚသႏ္းသႏ္းေၾထးတို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့


ေဒၚလာေစ္းကစားသူ ေလြလးစိႏၠဳိ စသုံးလုံး ဖမ္း

ေဒၚလာေစ္းကစားသူ ေလြလးစိႏၠဳိ စသုံးလုံး ဖမ္း

Burma irrawaddy

ေလြလးစိႏၠိဳ က္ေနာၱဳိ႔ ဒီေန႔ပဲ ပႏ္းပဲတႏ္းရဲစခႏ္းမြာ ႏိုင္ငံ်ခားသုံးေျင စီမံခႏ္႔ခဲျမႈ ဥေပဒပုဒၼ ၄၂ နဲ႔ အမႈျဖင့္ ေအရးယူလုိကၸါတယ္The Voice Myanmar

ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ အနားညီၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ အနားညီၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ခက္ခဲတတ္ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဓိကျပႆနာမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသည္ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။


စိုကၸ္ိဳးေရးလုပ္ငႏ္းသုံး ဓာတုပစၥၫ္းမ္ားႏြင့္ သက္ေရာကၼႈမ္ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေလ့လာမၫ္

စိုကၸ္ိဳးေရးလုပ္ငႏ္းသုံး ဓာတုပစၥၫ္းမ္ားႏြင့္ သက္ေရာကၼႈမ္ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေလ့လာမၫ္

Burma irrawaddy

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို UNDP က ေထာကၸံ့မၫ္်ဖစ္ၿပီး စိုကၸ္ိဳးေရးႏြင့္ ပတ္သက္ေသာ ေအၾကာင္းအရာကို လႊတ္ေတာၠ စုံစမ္းစစ္ေဆးသၫၼြာ ်မႏၼာ့သမိုင္းၾတင္ ပထမဆုံး်ဖစ္သၫ္။


ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံမ်ား မတည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ (Daily, Vol-6/ No-161)

ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံမ်ား မတည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ (Daily, Vol-6/ No-161)

The Voice Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ အာဏာရွင္စနစ္ထက္စာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိုက္သင့္သေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္လင့္ကစား အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေပသည္။


ေ်မပုံေဒတာကို ဆႏၧာပါ ေက္ာပိုးအိတ္ေၾတနဲ႔ ေ်ခလ္င္ေကာက္ယဴေနၿပီ်ဖစၲဲ့ Apple

ေ်မပုံေဒတာကို ဆႏၧာပါ ေက္ာပိုးအိတ္ေၾတနဲ႔ ေ်ခလ္င္ေကာက္ယဴေနၿပီ်ဖစၲဲ့ Apple

Burma irrawaddy

်ပေငၸ်မပုံေဒတာ အခ္က္အလက္ေၾတကို အားမကိုးေတာ့ဘဲ Apple Maps တခုလုံးကို အဆင့္်မြင့္တငၼယ့္ အစီအစၪ္ဟာ ႏြစ္ရြၫႅမ္ား ၾကာဦးမယ့္ ေသဘာမြာရြိပါတယ္။


လက္ႏွင့္ေရး ေျခႏွင့္ဖ်က္

လက္ႏွင့္ေရး ေျခႏွင့္ဖ်က္

The Voice Myanmar

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး အပါအဝင္ မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အဆင္ေျပေျပ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာေရာက္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြရဖို႔ ေဆာ္ဩေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ခဲ့သည္။


Burma irrawaddy

တ႐ုတ္ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ အလုံးအရင္း ဝင္ေနတဲ့ ဖႏျမ္းပင္ အိမ္ယာေဈးၾကက္

တ႐ုတ္ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ အလုံးအရင္း ဝင္ေနတဲ့ ဖႏျမ္းပင္ အိမ္ယာေဈးၾကက္

တ႐ုတ္ေဆာကႅဳပ္ေရး လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ားႏြင့္ ဝယ္သဴမ္ား၏ ေက္းဇူးေၾကာင့္ ေကမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ၾတင္ ကမာၻ႔ အလြ္င္်မႏၧဳံး ၿဖံ႕ၿဖိဳးေေနသာ အိမ္ယာေဈးၾကကၠိဳ ေၾတ႕ႀကဳံေနသၫ္။


က်ားမဆြဲေအာင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကာကြယ္ပါ (Daily, Vol-6/No-159)

က်ားမဆြဲေအာင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကာကြယ္ပါ (Daily, Vol-6/No-159)

The Voice Myanmar

နဂိုကတည္းက အာဏာ၊ ဩဇာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအတြက္ ရန္လိုေနတဲ့ အုပ္စုကြဲေတြေၾကာင့္ မသင့္မတင့္ျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ျပည္သူေတြခမ်ာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္က က်ားကလာဆြဲသြားမလဲဆိုတာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ပူပန္ေနရသလို ျဖစ္လာတယ္။


အေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ျခင္း၊ မဆန္ျခင္း (Daily, Vol-6/No-160)

အေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ျခင္း၊ မဆန္ျခင္း (Daily, Vol-6/No-160)

The Voice Myanmar

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းခုလပ္တြင္ ရွိေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးစဥ္ကာလမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ မရွိလွေပ။


မၾကာမီ သတင္းကၽြတ္ေတာ့မယ္

မၾကာမီ သတင္းကၽြတ္ေတာ့မယ္

The Voice Myanmar

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဆယ္ပါးေပါ႔။ လက္ခံက်င့္သံုးၾကရမယ္ဆိုတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေရွးထံုးဆိုတာ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ ေကာင္းေမြျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ မပယ္ေကာင္းဘူး မဟုတ္လား။ ဗဟုသုတျဖစ္ပါတယ္။


The Voice Myanmar

ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ခံတပ္မ်ား

ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ခံတပ္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားအသီးသီးမွာ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ရင္ဖြင့္စရာမ်ားက မ်ားလွသည္။ မေက်နပ္မႈမ်ားက အျပည့္အသိပ္ ကိန္းေအာင္းေနသည္။ လိုအင္ဆႏၵမ်ားက တင္းက်မ္းတည္ေနသည္။ ထိုစိတ္ဆႏၵမ်ား ရင္ဖြင့္ရာ ပလက္ေဖာင္းမွာ ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ားက အဓိကေနရာျဖစ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ လႊတ္ေတာ္က ထိုစိတ္ဆႏၵမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေနဖို႔ အခရာက်သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ရွိရင္းစြဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးကိုသာ ေဒသခံတို႔က အားကိုးအားထားျပဳၾကေပလိမ့္မည္။


ေဒၚလာေဈး ်ပႏၲကႅာ

ေဒၚလာေဈး ်ပႏၲကႅာ

Burma irrawaddy

ႏုိင္ငံ်ခားေေျငၾကး ကစားသူမ္ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ်ပဳလုပ္ၿပီးေနာကၸဳိင္း ်ပျၫၱင္းေေျငၾကး ေစ္းၾကက္ ၾတင္ ေအာက္ တုိဘာ လ ၁၁ ရကၼြစ၍ ေအမရိကႏ္ ၁ ေဒၚလာလြ္င္ ၁၆၀၀ က္ပ္ေက္ာ္ အထိ ေတက္ာ့်ပႏ္ ်မင့္တက္ လာ ေၾကာင္း


Cyberbullying ်ပဳလုပၡံခဲ့ရတဲ့ ကမာၻေက္ာ္ အႏုပညာရြငၼ္ား

Cyberbullying ်ပဳလုပၡံခဲ့ရတဲ့ ကမာၻေက္ာ္ အႏုပညာရြငၼ္ား

Burma irrawaddy

Selena ဟာဆိုရငႅၫ္း ကိုေယ္အလးခ္ိႏ္အနၫ္းငယ္ ်မင့ၱကႅာတုႏ္းက နာမၫ္ႀကီးမီဒီယာအခ္ိဳ႕အပါအဝင္ မနာလိုသူေၾတက ဆိုရြယၼီဒီယာေေၾတပၚမြာ Cyberbullying ်ပဳလုပၡဲ့ၾကပါတယ္။


စက္သဳံးဆီေဈး ်မင့ၱက္ေနမႈ အစိုးရ ဝငၴိႏ္းမရဟု ဆို

စက္သဳံးဆီေဈး ်မင့ၱက္ေနမႈ အစိုးရ ဝငၴိႏ္းမရဟု ဆို

Burma irrawaddy

စက္သံဳးဆီေစ္းသၫ္ ်ဖစ္္သင့္်ဖစၴိဳကၱဲ့ ေစ္းထက္ေက္ာ္ၿပီး ေမတာ္ေလာဘနဲ႔ ေရာင္းၿပီဆိုရင္ Price Freeze (ႏႈႏ္းတခုထက္ ပိုေမရာင္းရႏ္ သတၼြတ္်ခင္း) လုပၼြာ၊ လုျပၡင့ႅၫ္း ရြိတယ္။


Burma irrawaddy

ဆႏ္ေဈးမ္ား ယခင္ႏြစၴက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္းခန႔္ ်မင့ၱက္

ဆႏ္ေဈးမ္ား ယခင္ႏြစၴက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္းခန႔္ ်မင့ၱက္

လက္ရြိ ဆႏ္ေဈးႏႈႏ္းသၫ္ ယခင္ႏြစၠထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္းခန႔္ ်မင့ၱက္ေေနၾကာင္း ်မႏၼာႏိုင္ငံ ဆႏၥပါး အသင္းခ္ဳပၠ သိရသၫ္။


ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ (Daily, Vol-6/No-158)

ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ (Daily, Vol-6/No-158)

The Voice Myanmar

“ဘဝဟူသည္ တိုက္ပြဲ”ဆိုသကဲ့သို႔ လူသားအားလံုး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အပါအဝင္ ဩဇာ၊ အာဏာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကဲ့သို႔ ေလာကီလူ႔ဘံု၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ဆႏၵမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနရေပသည္။


ၾကႏၲိႏၷာ ယာၪ္ေမာင္းမ္ား၏ ေတာင္းဆိုခ္ကၼ္ား ညိဳႏႈိင္းေန

ၾကႏၲိႏၷာ ယာၪ္ေမာင္းမ္ား၏ ေတာင္းဆိုခ္ကၼ္ား ညိဳႏႈိင္းေန

Burma irrawaddy

ယခု အစုိးရ လကၳက္ အၾတင္း ႀကံဳေၾတ႕ေနရသည့္ ၾကႏၲိႏၷာ ယာၪ္ေမာင္းမ္ား၏ အခက္အခဲမ္ားကို ေ်ဖရြင္းေပး ရႏ္ ရႏၠဳႏၲဳိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအျဖဲ႔ႏြင့္ ညဳိႏႈိင္းေေနၾကာင္းThe Voice Myanmar

ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕တစ္ခြင္ ျမင္ၾကားသိခဲ့သမွ် အမွတ္တရမ်ား

ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕တစ္ခြင္ ျမင္ၾကားသိခဲ့သမွ် အမွတ္တရမ်ား

NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ကရင္ေဒသေတြမွာ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ့အေၾကာင္း၊ ဘုရားသံုးဆူ ေဒသက မြန္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကတာျဖစ္ၿပီး ကရင္စုရပ္ကြက္က သတ္သတ္ တည္ရွိေၾကာင္း၊ သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ေဒသဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအတြက္ အၿမဲတမ္း အကူအညီေပးပါမယ့္အေၾကာင္း စသျဖင့္ အားပါးတရ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ အေတာ္ေကာင္းတဲ့သူပါ။ (ခါးၾကားထဲက ေသနတ္ႀကီးကိုေတာ့ မခင္မိပါဘူး)။


ကမာၻ႔ပထမဆုံး ေက္ာကငၼရာေလးလုံးပါ စမတၹဳႏ္းကို Samsung မိတၦက္

ကမာၻ႔ပထမဆုံး ေက္ာကငၼရာေလးလုံးပါ စမတၹဳႏ္းကို Samsung မိတၦက္

Burma irrawaddy

Samsung Galaxy A9 (2018) ကို ေရြ႕လ ေအစာပိုင္းေလာကၼြာ စတင္်ပီး၊ အ်ပၫ္်ပၫၦိဳင္ရာ ေစ္းၾကက္ အၾတင္း ေရာင္းခ္ၾသားမယႅိဳ႕ သိရပါတယ္။


အကဲဆတ္ဆတ္အစိုးရႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ႐ိုးေျဖာင့္မႈ (Vol.6/ No.157)

အကဲဆတ္ဆတ္အစိုးရႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ႐ိုးေျဖာင့္မႈ (Vol.6/ No.157)

The Voice Myanmar

Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာသံုးဦးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာတစ္ခု၏ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပေရးသားခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုျခင္းသာမက ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေလာကတစ္ခုလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္လိုသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။မိဘမ်ားသို႔ ေပးစာ

မိဘမ်ားသို႔ ေပးစာ

The Voice Myanmar

လူငယ္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္း ေကာင္းေန႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ႏွလံုးသားရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ခံယူခ်က္ရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္ေတြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲျပႆနာ မ်ားကို မိသားစုတစ္စုစီကသာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ဘဝႏွင့္ စိတ္ဓာတ္သည္ မိႏွင့္ဖေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ ရွင္သန္ျခင္းစစ္မွန္ေအာင္၊ ႀကီးျပင္းျခင္းမွန္ကန္ေအာင္ သင္ၾကားလမ္းညႊန္ေပးၾကရပါမည္။


The Voice Myanmar

တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွ ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း (Vol,6/No.156)

တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွ ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း (Vol,6/No.156)

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္ၿပီး နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ တိုးပြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရႏိုင္ေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ားနားလည္ထားၾကသည္။