The Voice Myanmar

“ဂါ”စရာ မလုိေသာ အစိုးရ (Daily, Vol-6/No-272)

“ဂါ”စရာ မလုိေသာ အစိုးရ (Daily, Vol-6/No-272)

အဂတိလုိက္စားမႈဟူသည္ လာဘ္ႏွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္ အေပးအယူ လုပ္သည့္ကိစၥတစ္ခုတည္းႏွင့္သာ ပတ္သက္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပါ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။


ဟိမဝႏၲာ ခရီးသည္ (၁၁)

ဟိမဝႏၲာ ခရီးသည္ (၁၁)

The Voice Myanmar

ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္သမိုင္းေၾကာင္း မတူေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ႐ုန္းကန္ခဲ့ရာတြင္ တူညီေသာ နီေပါႏိုင္ငံက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ဆီမွာလည္း ယခုခ်ိန္ထိ ျပႆနာေလးေတြ၊ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုေတာ့ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ မမ်ားျပား။ ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းေရး ဘယ္လိုလုပ္သြားသည္ကို မသိရွိေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္မွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ ဝမ္းသာစရာေကာင္းသည္။


ရခိုျငၲင္ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈအားေပးရႏ္ ေတာငၠိဳရီးသံအမတ္ စိတ္အားထက္သႏ္

ရခိုျငၲင္ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈအားေပးရႏ္ ေတာငၠိဳရီးသံအမတ္ စိတ္အားထက္သႏ္

Burma irrawaddy

သူ၏ႏိုင္ငံသၫ္ ်မႏၼာႏိုင္ငံၾတင္ ထိပၲႏ္း ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံေသာ ႏိုင္ငံမ္ားၾတင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေက္နပ္ေသာႅၫ္း တိုးခ္ဲ႕ရႏ္ နယၸယၼ္ားျစာ ရြိေေနသးေၾကာင္း ေတာငၠိဳရီးယား သံအမတ္ ေ်ပာသၫ္။


ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူ႔လက္နဲ႔ေရးပါ

ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူ႔လက္နဲ႔ေရးပါ

The Voice Myanmar

တကယ္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုးမွာ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကိုပဲျပင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လိုလားေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို လက္တစ္လံုးျခားနဲ႔ မလိမ့္တပတ္လုပ္ၿပီး ဂ်င္းထည့္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။


The Voice Myanmar

ေျခဥအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရး မကစားၾကေစခ်င္ (Daily, Vol-6/No-271)

ေျခဥအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရး မကစားၾကေစခ်င္ (Daily, Vol-6/No-271)

ထုိ႔ထက္ ပုိအေရးႀကီးသည္မွာ အေျခခံဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မတူကြဲျပားသည့္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးကစားသည့္ အလုပ္မ်ဳိး မလုပ္မိေစရန္ သက္ဆုိင္သူမ်ားက အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကက္ရြၼီးယား တိုကၡိဳကၡံရအၿပီး မိုဒီေနာက္၌ အိႏၵိယ်ပၫ္သဴမ္ားျစာတို႔ ရပၲၫ္ေပးေန

ကက္ရြၼီးယား တိုကၡိဳကၡံရအၿပီး မိုဒီေနာက္၌ အိႏၵိယ်ပၫ္သဴမ္ားျစာတို႔ ရပၲၫ္ေပးေန

Burma irrawaddy

မိုဒီက ကက္ရြၼီးယား သတ္်ဖတၡံရမႈမ္ားကို တုံ႔်ပႏႅကၥားေခ္ရႏ္ လုံၿခဳံေရးတျပၹဲ႕မ္ားအား စိတ္ႀကိဳက္ လုျပၡင့္ေပးထားသၫ္။The Voice Myanmar

အိမ္မက္တေစၧ ေျပာက္ကြယ္ပါေစ

အိမ္မက္တေစၧ ေျပာက္ကြယ္ပါေစ

ၿပိဳင္ဆိုင္ေနတဲ့ မိဘေတြ၊ သားသမီးေတြအတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္တတ္တဲ့ မိဘေတြ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေရွ႕ေရာက္သည္အထိ ကေလးကို စာတတြတ္တြတ္ လိုက္႐ြတ္ေပးေနတဲ့မိဘေတြ ျမင္ရတိုင္း သူတို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္စကားကို နားမေထာင္ၾကတာလား၊ နားမလည္တာလား အေတြးေပၚမိတယ္။ အခုကာလမွာ ႏိုင္ငံတကာမွာက်င့္သံုးေနတဲ့ စနစ္ေတြဆီသြားဖို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲေနတယ္။ ဒါကို မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား ပူးေပါင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စာသင္ခန္းတြင္း သင္ယူလိုက္နာမႈအေပၚမူတည္ၿပီး စာသင္ခန္းတြင္း အမွတ္ေပးပါတယ္။


အစၥလမၼစ္ စီးျပားေရးထဲ ေမလးရြားႏြင့္ အငၵိဳနီးရြား အျခင့္အလမ္း ရြာေျဖ

အစၥလမၼစ္ စီးျပားေရးထဲ ေမလးရြားႏြင့္ အငၵိဳနီးရြား အျခင့္အလမ္း ရြာေျဖ

Burma irrawaddy

ေဒၚလာ ၃ ထရီလီယံတႏ္ ကမာၻ႔ အစၥလမၼစ္ စီးျပားေရး၌ ျမတၦလင္အမ္ားစု လႊမ္းမိုးထား်ခင္း မရြိသည့္ ႏိုင္ငံမ္ားသာမက ဂ္ပႏ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အ်ခားေဈးၾကကၼ္ားလၫ္း ပါဝင္ေနသၫ္။


ကမာၻေပၚၾတင္ ၾဟာေဝးသၫ္ မရြိမ်ဖစ္ဟဳ တၫ္ေထာင္သဴေ်ပာ

ကမာၻေပၚၾတင္ ၾဟာေဝးသၫ္ မရြိမ်ဖစ္ဟဳ တၫ္ေထာင္သဴေ်ပာ

Burma irrawaddy

ၾဟာေဝး ကုမၸဏီသၫ္ နၫ္းပညာသူလြ္ိဳ လုပၼႈႏြင့္ လုံၿခဳံေရးအရ ပူပႏၼႈမ္ားေၾကာင့္ ဖိအားေပးခံရမႈ ႀကီးမား လာ်ခင္းႏြင့္ ၎၏ နၫ္းပညာကို ပိတၸင္ရႏ္ ေအမရိကႏ္ ဦးေဆာင္ေသာ လႈပ္ရြားမႈမ္ားေၾကာင့္ ပုံမြႏ္အား်ဖင့္ မီဒီယာကို ေရြာင္ရြား တတ္ေသာ ၾဟာေဝးကို တၫ္ေထာင္သဴသၫ္ ၾလႏၡဲ့ေသာ လမ္ားက စ၍ အမ္ား်ပၫ္သဴေရြ႕သို႔ ၾထကႅာခဲ့ ရသၫ္။


စာရင္းအင္း က႑ၾတင္ အမ္ိဳးသမီးမ္ား အလုပ္ေလြ္ာကၳားမႈ ပိုမ္ားလာ

စာရင္းအင္း က႑ၾတင္ အမ္ိဳးသမီးမ္ား အလုပ္ေလြ္ာကၳားမႈ ပိုမ္ားလာ

Burma irrawaddy

်မႏၼာႏိုင္ငံ၏ ၾကၽမ္းက္ငႅဳပ္သားအင္အားစုမြ အလုပ္ေလြ္ာကၳားမႈႏြင့ၸတ္သက္၍ ၾကည့ၼၫၦိဳလြ္င္ က္ား၊ မတႏ္းတူညီမြ္မႈသၫ္ တိုးတကႅာသၫ္ဟဳလၫ္း JobNet.com.mmက သုံးသပၴားသၫ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပါင္းဖက္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပါင္းဖက္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း

The Voice Myanmar

အနာဂတ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံမွ မည္သည့္အရာမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံမွ ႏိုင္ငံက လိုအပ္ေနသည့္အရာမ်ားမွာ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔အေပၚ ထားရွိအပ္ေသာ သေဘာထားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈအား တိုင္းတာရာတြင္ အခ်က္ေလးခ်က္ရွိသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပန္းထိမ္ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ဆင့္မကမ္းအပ္သည့္ ေ႐ႊခိုးနည္း (Daily,Vol-6/No-269)

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပန္းထိမ္ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ဆင့္မကမ္းအပ္သည့္ ေ႐ႊခိုးနည္း (Daily,Vol-6/No-269)

The Voice Myanmar

“လူယုတ္မာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရန္မဆိုထားႏွင့္၊ ၎တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ႐ံုမွ်ျဖင့္ ၎တို႔၏ ယုတ္မာမႈခံရေလေအာင္ မိမိပါယုတ္မာသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္လံစဥ္းစားမိတတ္သည္”ဆိုေသာ သတိေပးစကားမွာ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိလွသည္။ သူခိုးကိုဆရာတင္မိလွ်င္ ကိုယ္တိုင္သူခိုးမျဖစ္ေသာ္မွ၊ သူခိုးတပည့္ေတာ့ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသြားသည္။


်မႏၼာ့ပို႔ကုႏ္အမယ္သစၼ္ား ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ တငၸိဳ႕ရႏ္ စီစၪ္ေန

်မႏၼာ့ပို႔ကုႏ္အမယ္သစၼ္ား ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ တငၸိဳ႕ရႏ္ စီစၪ္ေန

Burma irrawaddy

ကိုရီးယားက ၾသင္းကုႏ္ ၁ ႏြစၠိဳ ေအမရိကႏ္ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံေကန ၁၅ ဘီလီယံအထိ ၾသင္းေနတယ္။ အဲဒီမြာ က္ေနာၱိဳ႕ႏိုင္ငံက ဘာေၾတ ၾသင္းလို႔ရမလဲ


လူႏွင့္မူ (Daily, Vol-6/No-270)

လူႏွင့္မူ (Daily, Vol-6/No-270)

The Voice Myanmar

ေခါင္းေဆာင္မႈ အတတ္ပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အထူးအေရးႀကီးေသာ ေနရာတြင္ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဏာႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ျပည္သူက ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္ထားေသာ ပါတီ၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္တုိ႔ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ခ်ီ၍ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္အတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။


Burma irrawaddy

တေပၼတာ္ အသုံး်ပဳသည့္ အရပ္သား ကားကို တိုကၡိဳကၡဲ့ေၾကာင္း AA ေ်ပာ

တေပၼတာ္ အသုံး်ပဳသည့္ အရပ္သား ကားကို တိုကၡိဳကၡဲ့ေၾကာင္း AA ေ်ပာ

ရႏၠဳႏ္-စစ္ေၾတ ကားလမ္းမ ေပၚၾတင္ ၾသားလာ ေနသၫ့္ အရပ္သားကား ၂စီးၾတင္ တေပၼတာ္သားမ္ား လိုကၸါလာသ်ဖင့္ ကားမ္ားကို တိုကၡိဳကၡဲ့သၫ္ဟဳအိႏၵိယ ကက္ရြၼီးယားေဒသ ေအသခံဗုံးျခဲမႈ ်မႏၼာအစိုးရ ရႈတၡ္

အိႏၵိယ ကက္ရြၼီးယားေဒသ ေအသခံဗုံးျခဲမႈ ်မႏၼာအစိုးရ ရႈတၡ္

Burma irrawaddy

လူအမ္ားအ်ပား အသကၦဳံးရႈံးမႈႏြင့္ ထိခိုကၵဏ္ရာရမႈမ္ား ်ဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ေအသခံ ဗုံးျခဲတိုကၡိဳကၼႈ ်ဖစၥၪ္ေအပၚ ်မႏၼာႏိုင္ငံေအန်ဖင့္ ်ပင္းထျႏၥာ ရႈတၡ္ေၾကာင္း ေယန႔ရၾကၥဲ်ဖင့္ ႏိုင္ငံ်ခားေရး ဝႏ္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ္က္ ထုတ္်ပႏႅိဳက္သၫ္။The Voice Myanmar

အျခားတစ္ဖက္ကုိလည္း ျမင္တတ္ပါေစ

အျခားတစ္ဖက္ကုိလည္း ျမင္တတ္ပါေစ

ျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ မူလအစသည္ အျခားတစ္ဖက္ကို မျမင္တတ္ျခင္းက အစပ်ိဳးလာၾကသည္။ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႔ေျပာဆို ဆက္ဆံၾကရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္အခါ၌လည္းေကာင္း တစ္ဖက္တည္းကိုသာေတြး၍ တျခားတစ္ဖက္ကို မၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ ကေတာက္ကဆမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္လာရသည္။ ကိုယ့္ဘက္ သူ႔ဘက္ ျငင္းခံုၾက၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကရင္း ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥရပ္မ်ားမွသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာရန္ပြဲမ်ား၊ မသင့္ျမတ္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားအထိ ျဖစ္လာခဲ့ၾကရသည္။


လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးသို႔ (Daily, Vol-6/No-268)

လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးသို႔ (Daily, Vol-6/No-268)

The Voice Myanmar

ေခတ္အဆက္ဆက္ လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းရွိလွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ေယာက္ယက္ခတ္ၾကသည္၊ အလုပ္မ်ားၾကသည္၊ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားက လာမည့္လူႀကီးမၿငိဳျငင္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္၊


ကိုယ္က စေျပာင္းမွျဖစ္မွာပါ (Daily, Vol-6/No-267)

ကိုယ္က စေျပာင္းမွျဖစ္မွာပါ (Daily, Vol-6/No-267)

The Voice Myanmar

“ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္လဲပစ္ဖို႔ လူတိုင္းစဥ္းစားၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ မစဥ္းစားတတ္ၾကဘူး” လို႔ဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္႐ုရွား စာေရးဆရာႀကီး လီယိုေတာ္စတြိဳင္းရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ကို စာဖတ္သူမ်ား ႐ိုးအီေနေအာင္ ၾကားဖူးၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။


်မႏၼာ့ ထုတၠဳႏၼ္ား တ႐ုၾတၱင္ ်ပခႏ္းျဖင့္ ေရာင္းခ္မၫ္

်မႏၼာ့ ထုတၠဳႏၼ္ား တ႐ုၾတၱင္ ်ပခႏ္းျဖင့္ ေရာင္းခ္မၫ္

Burma irrawaddy

စီးျပား/ကူးသႏ္းႏြင့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ Glope Shenzhen Digital Technology တို႔ ပူးေပါင္း၍ Myanmar Trade Center ျဖင့ႅြစ္ၿပီး Duty Free shop၊ Online shop ႏြင့္ ေစ္းဝယၥငၲာ တုိ႔ၾတင္ ်ပခႏ္းျဖင့္ ေရာင္းခ္ၾသားမၫ္ ်ဖစ္ေၾကာင္း


The Voice Myanmar

ႏိုင္ငံေရးထက္ စည္ပင္သာယာေရး အေလးေပး ေ႐ြးၾကပါ

ႏိုင္ငံေရးထက္ စည္ပင္သာယာေရး အေလးေပး ေ႐ြးၾကပါ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာေတာ့ ကားပါကင္ေၾကာင့္ ထို္းၾကႀကိတ္ၾက ေသၾကေၾကၾကရၿပီ။ ေနရာလုရင္း ရန္ပြဲေတြ မျငိမ္းႏိုင္။ တကယ္ေတာ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီး က်ယ္တယ္ေျပာေျပာ က်ဥ္းတယ္ပဲဆိုဆို လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရယ္၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ရယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ေတာ့ ေျပာစမွတ္တြင္ေလာက္ေအာင္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေ႐ႊမႏၲေလးျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ အဓိကေတြ႔ရတဲ့အခ်က္က တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးခ်င္းစီက ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ေက်ပြန္လိုက္ၾကတာပါပဲ။ ခိုင္းမွလုပ္မယ္၊ တာဝန္ေပးမွလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ---- ။