Burma irrawaddy

ေဒၚလာေဈး တန႔္ၾသားေသာႅၫ္း ၾသင္းကုႏ္သမားမ္ား စိုးရိမၧဲ

ေဒၚလာေဈး တန႔္ၾသားေသာႅၫ္း ၾသင္းကုႏ္သမားမ္ား စိုးရိမၧဲ

ဗဟိုဘဏ္၏ ေယန႔ ႏိုင္ငံ်ခားေျင လဲလြယ္ႏႈႏ္းထားမြာ ၁ ေဒၚလာလြ္င္ က္ပ္ေျင ၁၄၉၈ ်ဖစၠာ ပုဂၢလိက ဘဏၼ္ားကမူ ၁၅၂၀ က္ပ္ အထက္်ဖင့္ ေရာင္းခ္လ္က္ ရြိသၫ္။


ေျငလဲႏႈႏ္း သတၼြတၡ္က္ ပယၹ္က္်ခင္းက အစိုးရ ၿဖံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ္ကၠိဳ ေအထာက္အကူ်ပဳဟု ဆို

ေျငလဲႏႈႏ္း သတၼြတၡ္က္ ပယၹ္က္်ခင္းက အစိုးရ ၿဖံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ္ကၠိဳ ေအထာက္အကူ်ပဳဟု ဆို

Burma irrawaddy

ေျငလဲလြယ္ႏူႏ္း သတၼြတၡ္ကၠိဳ ပယၹ္ကႅိဳက္်ခင္းသၫ္ ေျငတႏၹိဳးကို လိုရာၾဆဲ ပုံဖ္က္်ခင္းႏြင့္ မတၫၼၿငိမ္်ဖစ္ေအာင္ ်ပဳလုပ္်ခင္းမ္ားအား ေလြ္ာ့ခ္ေပးႏိုငၼၫ္ဟဳ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုငၸငၡံ၏ စီးျပားေရးအႀကံေပးက ေ်ပာၾကားလိုက္သၫ္။


အရာရာက်႐ႈံးသူမ်ား မျဖစ္ရေအာင္

အရာရာက်႐ႈံးသူမ်ား မျဖစ္ရေအာင္

7daydaily

(၁) ကြၽန္ေတာ့္အေဖမေသခင္ က ခဏခဏေျပာဖူးသည့္စကား တစ္ခြန္းရွိသည္။ ‘‘ဘယ္မွ မေရာက္ဖူးရင္ ဘာမွမသိဘူး’’တဲ့။ အေဖက အလုပ္ကိစၥျဖင့္အရပ္တ ကာလွည့္ေနသူ။ တစ္လေနလုိ႔ အိမ္မွာ ဆယ္ရက္၊ တစ္ပတ္ရွိခဲ သည္။ သည္ေတာ့ဗဟုသုတစုံ သည္။ အၾကားအျမင္မ်ားသည္။ အေမက ခရီးထြက္သူမဟုတ္။ အိမ္မွာပဲအေနမ်ားသည္။ ေန႔ခ်င္း ျပန္ခရီး (သုိ႔မဟုတ္)တစ္ညအိပ္၊ ႏွစ္ညအိပ္ခရီး။ သည့္ထက္မပုိ။ ခရီးသြားရန္ ၀န္ေလးလွေသာ အ ေမ့ကုိThe Voice Myanmar

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲမသုတ္ေစလို (Daily, Vol-6/No-110)

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲမသုတ္ေစလို (Daily, Vol-6/No-110)

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုက အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္သည့္ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး တစ္ခုအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာသဘာဝႏွင့္ မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ လိုလားျမတ္ႏိုး၍ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း


ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးရေတာ့မည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးရေတာ့မည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္

The Voice Myanmar

ယခုအခါတြင္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၌ စည္ပင္သာယာမွ ေရေပးေဝမႈစနစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပိုမိုေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ကူညီကယ္တင္ေရးအတြက္ ေရရွည္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


ခုန္တက္သြားတဲ့ ေဒၚလာေစ်း

ခုန္တက္သြားတဲ့ ေဒၚလာေစ်း

The Voice Myanmar

အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္သူျဖစ္လို႔ စီးပြားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာမွာ ေျပာင္းလြယ္ ျပဳလြယ္ (Flexibility) ရွိဖို႔ လိုေနတယ္လို႔လည္း အသံေတြ ၾကားၾကရတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခုလို ေဒၚလာေဈး ႐ုတ္တရက္ ခုန္တက္တာမ်ိဳးက ထိတ္လန္႔စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရးကိစၥပါ။ စီးပြားေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေျပာဖို႔ေတာင္ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။


်ပၫၸ ရင္းႏြီး်မႇုပ္ႏြံမႈ ေဒၚလာ သႏ္း ၅ ရာေက္ာ္ ေလးလ အၾတင္း ရရြိဟုဆို

်ပၫၸ ရင္းႏြီး်မႇုပ္ႏြံမႈ ေဒၚလာ သႏ္း ၅ ရာေက္ာ္ ေလးလ အၾတင္း ရရြိဟုဆို

Burma irrawaddy

ေလာက္ေလာကႅားလားနဲ႔ စီးျပားေရးကို ေေျငၾကးလၫၸတ္ စီးဆင္းမႈ ်ဖျစ္သားေလာကၱဲ့ ပုံမြႏ္ဝင္ေနတဲ့ ရင္းႏြီး်မႇုပ္ႏြံမႈက မရြိဘူး။ အဲဒီေတာ့ နိုင္ငံ်ခားေျင ရရြိမႈ နၫ္းေနတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ဖႏၲီးမႈ နၫ္းပါးတယ္


The Voice Myanmar

ေဒၚလာေဈးတက္မႈအေပၚ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား

ေဒၚလာေဈးတက္မႈအေပၚ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျဖစ္ေပၚဖူးေသးသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏႈန္းထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ေက်ာ္သို႔ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုေဈးႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္အျမင္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


ေဒၚလာေဈး ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာခ်ိန္ တန္ၿပီေလာ (Daily, Vol-6/No-109)

ေဒၚလာေဈး ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာခ်ိန္ တန္ၿပီေလာ (Daily, Vol-6/No-109)

The Voice Myanmar

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရွာင္တာနဲလ္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ိဳး၏ အႀကံဉာဏ္ကိုရယူကာ ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑အတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ေဈးကြက္အတြင္း အရွင္ေမွ်ာလိုက္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ျခင္းဟု ယူဆစရာရွိေပသည္။


ေစ်းႀကီးလည္း ၀ယ္စားႏိုင္ပါတယ္

ေစ်းႀကီးလည္း ၀ယ္စားႏိုင္ပါတယ္

7daydaily

(၁) ‘‘တစ္သိန္းဆိုရင္ ၄၆၈ က်ပ္ ရမယ္’’တဲ့။ အမွန္က သူေျပာလိုက္ တဲ့ ၄၆၈ က်ပ္ဆိုတာက ၄၆၈ ယြမ္ ကို ေျပာတာပါ။ မူဆယ္နယ္စပ္ရဲ႕ တျခားတစ္ဖက္မွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ဟြာ့ဖုန္းေငြလဲေစ်းကြက္မွာ စာေရးသူတို႔ မိသားစုေရာက္ေနခဲ့တာပါ။ ဟိုေလွ်ာက္၊ ဒီေလွ်ာက္ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရင္း ေစ်းေလးဘာေလး၀ယ္ရျခမ္းရေအာင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ တ႐ုတ္ေငြေၾကးယြမ္ကို လဲဖို႔ေမးၾကည့္တဲ့အခါ တစ္ဖက္က
ရာသီဥတုေျပာင္းခဲၿပီ

ရာသီဥတုေျပာင္းခဲၿပီ

The Voice Myanmar

၂၀၁၇ သည္ အယ္နီညိဳ မရွိပါဘဲလ်က္ ၂၀၁၆ နီးပါး ပူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ဝက္သည္လည္း အယ္နီညိဳမရွိပါဘဲလ်က္ အပူဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားလာၿပီးမွ အပူဆံုးႏွစ္မ်ားကို ႀကံဳရသည္မွာ လူတို႔၏ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ရပ္တန္႔သြားေရးမွာ လူတို႔လုပ္ႏိုင္စြမ္းေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။


လူငယ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္

လူငယ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္

The Voice Myanmar

တကယ္ဆို လိုင္းေပၚမွာတင္တဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပင္မွာ ေျပာတဲ့ ဆိုတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္တန္ဖိုးထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြအတိုင္းသာ ေျပာဆို ေရးသား၊ သံုးႏႈန္းသင့္ပါတယ္။ တစ္ဖက္လူကို ေလွာင္တဲ့ေျပာင္တဲ့ကိစၥေတြ၊ ထိခိုက္နစ္နာသြားေလာက္ေအာင္ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္မႈေတြ၊ တစ္ဖက္လူရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြန္အမင္း ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် ရယ္ပြဲဖြဲ႔မႈေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။


ေတဒၚလာ ၁၅၀၀ က္ပ္ ေက္ာ္ၾသားၿပီ

ေတဒၚလာ ၁၅၀၀ က္ပ္ ေက္ာ္ၾသားၿပီ

Burma irrawaddy

ေယန႔ ၾသဂုတႅ ၁၅ ရၾကၱင္ ၁ ေဒၚလာလြ္င္ ၁၅၁၃ က္ပ္အထိ်ဖစႅာၿပီး ရကၸိဳင္းအၾတင္း ၅၇ က္ပၡန႔္်မင့ၱကၡဲ့ေၾကာင္း ေဈးၾကက္အၾတင္းမြ စုံစမ္းသိရြိရသၫ္။


Mizzimaburmese

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ခ်ိန္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အရံအင္အားနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာႏိုင္

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ခ်ိန္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အရံအင္အားနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာႏိုင္

ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ဒၚလာနွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္မႈမွာ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာခဲ့ ၿပီး ဆက္လက္ျမင့္တက္လာႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ သည္။


ဖ္ာပုံၾတင္ ထူးကဲဒီေရလႈိင္း႐ိုကၡတ္၍ ေနအိမ္ ၈၆ လုံးပ္ကၥီး

ဖ္ာပုံၾတင္ ထူးကဲဒီေရလႈိင္း႐ိုကၡတ္၍ ေနအိမ္ ၈၆ လုံးပ္ကၥီး

Burma irrawaddy

ပငႅယၠမ္းစပ္အနီးရြိ ေက္း႐ျာမ္ားအၾတင္း ၾသဂုတႅ ၁၂ ရက္ႏြင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ္ားၾတင္ ပငႅယၵီေရထူးကဲျစာ်မင့ၱက္ၿပီး လႈိင္းပုတၼႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၈၆ လုံးပ္ကၥီးခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ ၃၉ လုံး ထိခိုကၡဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရြိသၫ္။


ထမင္းေတာင္ မစားခ်င္ေတာ့ဘူးလား

ထမင္းေတာင္ မစားခ်င္ေတာ့ဘူးလား

7daydaily

(တစ္) အစိုးရကေလး ဘာေလးမ်ားမလုပ္ ခ်င္ဘူးလားဟု ေမးလာခဲ့လွ်င္ လူ အမ်ားစုႀကီးက မည္သို႔မ်ားေျဖၾက ေလမလဲမသိ။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုးရ ေတာ့ လုပ္ခ်င္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါ သည္။ ရာဇပလႅင္ထက္၌ သန္ လ်က္ကေလး ဘာေလးကိုင္ထား ရသည္မွာ ၾကည္ႏူးစရာေတာ့ အ ေကာင္းသားမဟုတ္လား။ သို႔ေသာ္ မင္းမလုပ္ခ်င္သူ၊ အစိုးရမျဖစ္ခ်င္သူ၊ သန္လ်က္ႏွင့္ မကိုဋ္နံေဘးမွ အေဝးႀကီးသို႔ ေျပး ေရွာင္သြားသူတို႔ကလည္း


ေရခါး ...... အင္းေရ အစဥ္ခါးေစ

ေရခါး ...... အင္းေရ အစဥ္ခါးေစ

7daydaily

ေရခါး ........ သူ႔အမည္က အဆန္းသား၊ သူ႔သမုိင္းကေတာ့ ကမၻာနဲ႔ခ်ီခဲ့ၿပီ .......။ ဘူမိပညာရွင္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြမွာ ကမၻာေပၚရွိ TectonicPlate ေက်ာက္ဖ်ာႀကီး ၁၂ ခု(အေသးစိတ္လွ်င္ ၁၅ ခုရွိေနၿပီး ဦးတည္ရာလားရာ Direction အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စီးႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေရြ႕လ်ား ေနၾက) ရွိေနခဲ့တယ္။


ဆရာဆုိေသာဘ၀

ဆရာဆုိေသာဘ၀

7daydaily

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆရာလုပ္ သက္က အတြင္းဆရာ(၀န္ထမ္း) အျဖစ္ ၁၇ ႏွစ္၊ အျပင္ဆရာ(က်ဴ ရွင္)အျဖစ္ အႏွစ္ ၂၀။ စုစုေပါင္း လိုက္လွ်င္ (၃၇)ႏွစ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အသက္၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကဆရာဘ၀ ႏွင့္အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ က်န္းမာေရးက ခြင့္မျပဳေတာ့၍ ဆရာဘ၀ကန္႔လန္႔ကာခ်လုိက္ရ ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္သက္တာလုံး စြဲစဲြၿမဲၿမဲ လုပ္လာခဲ့သည့္အလုပ္မုိ႔ သံေယာဇဥ္က မကုန္ႏုိင္ေသး။ ပညာေရးသတင္းမ်ားဆုိ စိတ္၀င္ စားသည္။


7daydaily

လႊတ္ေတာ္လည္ျပန္

လႊတ္ေတာ္လည္ျပန္

သက္ငယ္မုဒိမ္းျပဳက်င့္သူမ်ားကို ေထာင္ထဲတြင္ ေသသည္အထိ အေရးယူႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္ သြင္းျခင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ေသာစီမံကိန္းမ်ားထဲမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အခ်ိန္မီမၿပီးစီးျခင္း အေၾကာင္းအရာအပါအဝင္ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္း၊


ဖုန္းလိုင္းေပၚက ဖုိးတြမ္တီးမ်ား

ဖုန္းလိုင္းေပၚက ဖုိးတြမ္တီးမ်ား

7daydaily

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးထဲ မွာ ပါဝင္တဲ့ ေယာနယ္ေဒသ ေပါက္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးဟာ အပူပိုင္းေဒသ မုိးနည္းရပ္ဝန္းေဒသမွာ တည္ရွိပါ တယ္။ ေက်းရြာေပါင္း ၂၃၅ ရြာရွိ ၿပီး ေယာေခ်ာင္းနဲ႔ ေက်ာေခ်ာင္း ေဘး တည္ရွိတာေၾကာင့္ မၾကာ ခဏ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေဘးအႏၲ ရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိတယ္။ ေပါက္ေဒသခံေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက လယ္ယာလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အဓိကက ေတာ့ ၾကက္သြန္၊ အာလူး၊ ပဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြပါ။ ေဒသထြက္ကုန္ ေတြကို


အစုိးရအတြက္ အခက္ခဲဆုံးပုစၧာ

အစုိးရအတြက္ အခက္ခဲဆုံးပုစၧာ

7daydaily

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တံတား ဟိုဘက္ထိပ္၊ သည္ဘက္ထိပ္ရွိ သံတံခါးႏွစ္ခ်ပ္ကို ေသာ့ခတ္ထားသည္။ ယင္းနယ္စပ္တံတား သံတံခါးကို ေသာ့ဖြင့္ေပးသည့္ အခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) သံတမန္မ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္သာျဖစ္သည္။


ေစာင့္ၾကည့္ရမည့့္ ၾကားျဖတ္အားစမ္းပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့့္ ၾကားျဖတ္အားစမ္းပြဲ

7daydaily

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ ပိုင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ အနည္းဆံုးျဖစ္ သည့္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၆၉ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ႏိုင္ငံေရး ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေရလည္း အနည္းဆံုးျဖစ္၍ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအေပၚ ႀကီး မားသည့္သက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ ေပ။ သို႔ေသာ္လစ္လပ္ေနသည့္ မဲ ဆႏၵနယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအ တြက္မူ


၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏုိင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း အပိုင္း (၂)

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏုိင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း အပိုင္း (၂)

7daydaily

တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျပဳတ္က်ေစခဲ့ေသာရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ထဲတြင္ ဦးမင္းကုိႏုိင္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသုိလ္ သတၱေဗဒ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား အသက္ (၂၅) ႏွစ္အရြယ္ ကုိမင္းကုိႏုိင္ သည္ ဒီမုိကေရစီေတာင္းဆုိေသာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားလာေသာေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး


7daydaily

ယိမ္းယိုင္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ပါ

ယိမ္းယိုင္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ပါ

လူမႈကြန္ရက္၌ ဟာသဗီဒီယိုမ်ား ျဖင့္ နာမည္ႀကီးသည့္ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈတြင္ လူသတ္တရား ခံအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူသံုးဦးကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက အမႈစစ္ခ်ိန္ ေျခာက္လၾကာၿပီးေနာက္ အမႈမွ ကြင္းလံုးကၽြတ္လြတ္ေျမာက္ခြင့္ အမိန္႔ခ်သည့္ တရား႐ံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အ ေပၚ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသာမက ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ားကပါ အံ့အားသင့္ခဲ့ရ သည္။