Yangon Water Bus ခရီးစၪ္သစ္ ၂ ခု ဧၿပီလ မတိုငၡင္ တိုးခ္ဲ႕ ေ်ပးၾဆဲမၫ္

Yangon Water Bus ခရီးစၪ္သစ္ ၂ ခု ဧၿပီလ မတိုငၡင္ တိုးခ္ဲ႕ ေ်ပးၾဆဲမၫ္

Burma irrawaddy

Yangon Water Bus လမ္းေၾကာင္းသစၼ္ား ်ဖစ္ေသာ ဗုိေလၱထာင္- စတားစီးတီး (သႏႅ္င္) ႏြင့္ ဗုိေလၱထာင္-ေညာငၲႏ္း ခရီးစၪ္သစ္ ၂ ခုကို ဧၿပီလတုိငၡင္ တုိးခ္ဲ႕ ေ်ပးၾဆဲၾသားမၫ္ ်ဖစ္ေၾကာင္း


ေရခ္ိဳငါး ေျမး်မဴေရး သုေတသနႏြင့္ တိုးခ္ဲ႕ ပညာေပးေရး ဗဟိုဌာန စတင္ ျဖင့ႅြစ္

ေရခ္ိဳငါး ေျမး်မဴေရး သုေတသနႏြင့္ တိုးခ္ဲ႕ ပညာေပးေရး ဗဟိုဌာန စတင္ ျဖင့ႅြစ္

Burma irrawaddy

်မႏၼာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆုံး ျဖင့ႅြစႅိဳက္ေသာ ေရခ္ိဳငါး ေျမး်မဴေရး သုေတသနႏြင့္ တိုးခ္ဲ႕ပညာေပးေရး ဗဟိုဌာနမြ ေရခ္ိဳငါး ေျမး်မဴေရး နၫ္းပညာမ္ားကို ေက္းလက္ေန ငါးေျမးေတာင္သဴမ္ားအား ်ဖန႔္ေဝၾသားမၫ္7daydaily

မ်ဳိးဆက္အေမြ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ၾကၿပီလား

မ်ဳိးဆက္အေမြ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ၾကၿပီလား

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မ်ဳိး ဆက္တိုင္းက အေမြေတြကို လက္ဆင့္ ကမ္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့အေမြ ေတြကို မျဖစ္မေန လက္ဆင့္ကမ္း ၾကရပါမယ္။ ေကာင္းေမြေတြ လက္ဆင့္ မကမ္းႏုိင္ခဲ့လို႔ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားခဲ့ရတာေတြ မနည္း ေတာ့ ပါဘူး။ အစဥ္အလာေတြ၊ စံႏႈန္းေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုး ေတြ၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေတြက ေကာင္းေမြေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေမြေတြကို လက္ဆင့္ ကမ္းသယ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ ယဥ္ ေက်းမႈျမင့္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး - ၂

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး - ၂

7daydaily

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အလြန္တြင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရသည္ ‘ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေရး’ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ကို ေႂကြးေၾကာ္သည္။ ျပတ္လပ္ေနေသာ အစိုးရဘ႑ာေငြ အ တြက္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ နက္ေမွာင္စိမ္းစိုေနေသာ သစ္ေတာမ်ားမွ လည္း ေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အျခားေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ကုန္၊ တြင္းထြက္အမ်ဳိးမ်ဳိး အပါအဝင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ဳိးစံု တူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ သည္။


စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး - ၁

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး - ၁

7daydaily


ေတာမီးဘယ္ကစ

ေတာမီးဘယ္ကစ

7daydaily

(တစ္)   ‘သင့္ေၾကာင့္ ေတာမီး မေလာင္ပါေစႏွင့္’တဲ့။ၾကည့္စမ္း။နည္းတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးေတြမွ မဟုတ္တာကလား။ ဧရာမဆိုင္းဘုတ္ႀကီးေတြ။ စာလုံးႀကီးေတြကလည္း ျပဴးၿပဲလုိ႔။ အနီေပၚမွာ အျဖဴနဲ႔။ တိရစၧာန္ေတြအစုအေ၀း အသြား အလာမ်ားတဲ့ေနရာေတြမွာ စုိက္ထူလုိ႔ထားလုိက္တာမ်ားဆုိတာ။ စုံန႔ံသာၿမိဳင္ေတာထဲမွာ ဟုိနားတစ္ခု၊ သည္နားတစ္ခု။ဆိုင္း ဘုတ္ႀကီးေတြရဲ ႕  ေအာက္ေျခနားမွာက ဖုႏုတ္(Foot Note)လုိ႔ေခၚတဲ့ ေအာက္ေျခမွတ္စုကေလး


The Voice Myanmar

ေမယုကိုဆန္ ေမယုကိုစုန္၍ အေနာက္တံခါးကို ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈျခင္း

ေမယုကိုဆန္ ေမယုကိုစုန္၍ အေနာက္တံခါးကို ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈျခင္း

ေမာင္ေတာႏွင့္ တက္ခနက္အၾကား ယခုကုန္သြယ္ေရးဇုန္က ပိုနီးၿပီး ပိုအဆင္ေျပသည္။ ဒီေဒသမွာ ပဋိပကၡေတြ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေတာ့ဘဲ ဆက္လက္ တည္ၿငိမ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္က အလြန္ အလားအလာေကာင္းေသာ အေနအထားမွာ ရွိေနပါသည္။


ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း အဘယ့္ေၾကာင့္ မ်ားခဲ့ရသနည္း

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း အဘယ့္ေၾကာင့္ မ်ားခဲ့ရသနည္း

The Voice Myanmar

ျပန္လည္ကုစားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား နည္းပါးလြန္းေသး၍ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း မ်ားျပားလာေနျခင္း၊ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေနႏိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရဦးမည္ျဖစ္သည္။


ေျမာက္ဦးျပႆနာ အေျဖမွန္ရွာပါ (Daily, Vol-5/No-241)

ေျမာက္ဦးျပႆနာ အေျဖမွန္ရွာပါ (Daily, Vol-5/No-241)

The Voice Myanmar

အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈသည္ မူလကပင္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ား၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သံသယ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရေသာ အေျခအေနကို မီးထိုးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေပသည္The Voice Myanmar

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ မင္းမႏုိင္ရပ္ကြက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ မင္းမႏုိင္ရပ္ကြက္

သို႔ရာတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပိုမိုႀကီးမားလာေသာ ယာဥ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဝင္းအတြင္းရွိ ကားလမ္းမ်ားမွာ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္ဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ပင္ သိပ္သည္းက်ပ္ညပ္လာပါသည္။


ရခုိင္စင္ကာပူႏွင့္မ်က္ရည္လုိက္ပြဲမ်ား

ရခုိင္စင္ကာပူႏွင့္မ်က္ရည္လုိက္ပြဲမ်ား

The Voice Myanmar

ေပ ၇၀ဝ ေက်ာ္မွ်က်ယ္ဝန္းေသာ ေခ်ာင္း႐ိုးမ်ားကိုပင္ တံတားတစ္စင္းမွ်မရွိဘဲ ႀကံဳသလို ကူးခတ္သြားလာေနၾကရေသာ ေနရာေဒသမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိသည္။


ေျမာက္ဦးျပႆနာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစခ်င္ (Daily, Vol-5/No-242)

ေျမာက္ဦးျပႆနာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစခ်င္ (Daily, Vol-5/No-242)

The Voice Myanmar

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ေခါင္းေထာင္လာျခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေသြးထြက္သံယို ႏွိမ္နင္းျခင္းတို႔မွာ ေဒသအတြင္း အာဏာ ႏိုင္ငံေရးကို အေျချပဳေနသည့္အတြက္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္ကာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ဥပေဒအရ မွ်တေသာ အေရးယူမႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမီးပြား ပိုႀကီးထြားမလာေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း


ထိုင္း ဗိုလၡ္ဳပ္ႀကီး ပရာဝစ္၏ နာရီအရႈပ္ေတာၸဳံ၌ ပတ္သက္သဴမ္ားကို စစ္ေဆးမၫ္

ထိုင္း ဗိုလၡ္ဳပ္ႀကီး ပရာဝစ္၏ နာရီအရႈပ္ေတာၸဳံ၌ ပတ္သက္သဴမ္ားကို စစ္ေဆးမၫ္

Burma irrawaddy

လက္ရြိၾတင္ ဗိုလၡ္ဳပ္ႀကီး ပရာဝစၼြာ မိမိပိုငၧိဳငၼႈမ္ားကို ေၾကညာ်ခင္းမရြိဘဲ စစၲပၼြ ေပးသည့ႅစာႏြင့္ ဝယ္ယဴႏိုင္်ခင္းမရြိသည့္ တႏၹိဳးႀကီးမားေသာ လကၸတၷာရီမ္ား ပိုငၧိဳင္ေနသ်ဖင့္ ်ပင္း်ပင္းထႏၴႏ္ ေဝဖႏၼႈမ္ားႏြင့္ ရငၧိဳင္ေနရသၫ္။


7daydaily

စာမ်က္ႏွာေတြ က်န္ေသးတယ္

စာမ်က္ႏွာေတြ က်န္ေသးတယ္

၂၀၁၇ ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာထဲမွာ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ လူ ငယ္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ၀ုိင္းကို ကယားျပည္နယ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ စာေရးသူကေတာ့ ပဲြမစခင္ကေန ပဲြၿပီးတဲ့အထိ တီဗီကေန ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ခဲ့ပါ တယ္။ ေက်နပ္အားရစရာေကာင္း တဲ့ စကား၀ုိင္းဆုိတာကို ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ အားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။


ေနေရာင္ျခည္ေအာက္ လမ္းမေပ်ာက္ပါေစနဲ႔

ေနေရာင္ျခည္ေအာက္ လမ္းမေပ်ာက္ပါေစနဲ႔

7daydaily

(၁) သမီးေရ ဂႏၴဝင္ခရီးမွာ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္ ေတာင္ေျမာက္ဘယ္မွာ မသိပါ၍ ရပ္ေနသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ ၏၂၄ ခုေ်မာက္ City Mart ကို အလုံၿမိဳ႕နၾယၱင္ ျဖင့ႅြစ္

ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ ၏၂၄ ခုေ်မာက္ City Mart ကို အလုံၿမိဳ႕နၾယၱင္ ျဖင့ႅြစ္

Burma irrawaddy

ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕၏ ၂၄ ဆုိင္ေ်မာက္ City Mart စူပါမားကကၦဳိငၡဲႀကို အလုံၿမိဳ႕နၾယၱင္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၉ ရက္၌ စတင္ ျဖင့္လြစ္ လိုက္ေၾကာင္း7daydaily

တထိတ္ထိတ္ ရန္ကုန္

တထိတ္ထိတ္ ရန္ကုန္

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္က ပဲခူးၿမိဳ႕မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ႀကီးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဟာ ငလ်င္ဒဏ္ကို သိသိသာသာ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ မွီလုိက္သူေတြ ေရးသား ထားတဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြအရ ရန္ကုန္မွာ ကမၻာေျမႀကီးဟာ အုိးထိန္းစက္ကဲ့သို႔ သြက္သြက္ခါသြားခဲ့တယ္ဆုိေပမယ့္ ယခုေခတ္လို တုိက္တာ အုိးအိမ္ေတြ မေပါမ်ားေသးတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိခဲ့ဟန္မတူပါဘူး။


တစ္ႏွစ္သား YBS သူဘာေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ က်န္ေနေသးသလဲ

တစ္ႏွစ္သား YBS သူဘာေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ က်န္ေနေသးသလဲ

The Voice Myanmar

... ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ မျပင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ပိုမိုေပါမ်ား အတင့္ရဲလာတဲ့ ခါးပိုက္ႏိႈက္လိုလို၊ လူဆိုးဂိုဏ္းလိုလိုေတြအေၾကာင္းေတြ၊ ယာဥ္ ႏွစ္ဆင့္ သံုးဆင့္ စီးေနရဆဲျဖစ္ေနတာေတြ၊ အခ်ိဳ႕လိုင္းေတြမွာ ယာဥ္အစီးေရ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ၾကားကားေတြကို အားထားေနရဆဲ ျဖစ္ေနတာေတြအေပၚမွာေတာ့ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စိတ္ရွည္ရွည္ထား သည္းခံ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကဖို႔ ခက္ခဲလာၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။


ေမယုကုိဆန္ ေမယုကိုစုန္၍ အေနာက္တံခါးကို ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈျခင္း (၃)

ေမယုကုိဆန္ ေမယုကိုစုန္၍ အေနာက္တံခါးကို ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈျခင္း (၃)

The Voice Myanmar

အလယ္သံေက်ာ္ အထက္တန္းေက်ာင္းႀကီးက အေကာင္းအတိုင္း က်န္ေနေသးေသာ္လည္း ပိတ္ထားေသာ ေက်ာင္းတံခါးႏွင့္အတူ အသက္မဲ့ေနသည္။ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ျဖစ္စဥ္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ဤေက်ာင္းႀကီး ပိတ္ထားရသည္မွာ ငါးလခန္႔ရွိၿပီ။


ေဒါကၱာေအးေမာငၠိဳ ဖမ္းတဲ့အခါ

ေဒါကၱာေအးေမာငၠိဳ ဖမ္းတဲ့အခါ

Burma irrawaddy

ေဒါကၱာ ေအးေမာငၠိဳ ဖမ္းဆီးေအရးယူဖို႔ အစိုးရက စီစၪ္ေနတာဟာ ်ပႆနာကို ပိုမို ႀကီးၾထားလာေစမြာ စိုးရိမၼႈေၾတ ရြိေနပါတယ္။


်မႏၼာ့ ႐ိုးရာခ္ၫၳၫၼ္ား ဆႏ္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္း်ဖင့္ ထုတၸါက ေဈးေကာင္းရႏိုင္ဟဳ ဆို

်မႏၼာ့ ႐ိုးရာခ္ၫၳၫၼ္ား ဆႏ္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္း်ဖင့္ ထုတၸါက ေဈးေကာင္းရႏိုင္ဟဳ ဆို

Burma irrawaddy

စိုကၸ္ိဳးေရး၊ ေျမး်မဴေရးႏြင့္ ဆၫ္ေ်မာင္းဝႏ္ႀကီးဌာန၊ ေအသးစား စကၼႈလကၼႈလုပ္ငႏ္း ဦးစီး ဌာနႏြင့္ ၿဗိတိသြ္ ေကာငၥီ၊ ်မႏၼာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾဆစၨာလႏ္သံ႐ုံး၊ Swiss Agency for Development and Cooperation, Embassy of Switzerland တို႔ ပူးေပါင္းကာ ်မႏၼာ့ လက္ရက္ ကႏ္းက႑ ပိုမိုအား ေကာင္း လာေစရႏ္ ရၫ္႐ၾယ္၍ ၃ႏြစ္ စီမံကိႏ္း်ဖင့္ “လကၡတ္သံ”ဟု အမၫ္ေပး ထားသည့္ အစီအစဥၠိဳ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏြစၼြ စတငၠာ ေအကာင္အထၫ္ေဖာ္ ေန်ခင္း်ဖစ္သၫ္။