The Voice Myanmar

ေရျပႆနာ လက္ေတြ႔က်က် အေျဖရွာပါ(Daily, Vol-5/No-293)

ေရျပႆနာ လက္ေတြ႔က်က် အေျဖရွာပါ(Daily, Vol-5/No-293)

စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား ေတာင္းခံျခင္း၊ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္၊ သံုးစြဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြထားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း၊ ထူေထာင္ထားျခင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရမည္


စတီဖင္ေဟာ့ကင္း

စတီဖင္ေဟာ့ကင္း

The Voice Myanmar

၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆၅ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔တြင္ ဘိုးအင္း ၇၂၇ ေျမဆြဲအားမဲ့ (Zero Gravity) ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါခဲ့သည္။ ေလယာဥ္သည္ ႐ိုလာကိုစတာကဲ့သို႔ပ်ံသန္းၿပီး လူတို႔အေပၚတြင္ ကမၻာ့ဆြဲအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေအာင္ ဖန္တီးသည္။ သူ႔ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔စီးနင္းရေၾကာင္း ေမးေသာအခါ လူတို႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ “လူမသန္မစြမ္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ဓာတ္ကို မကန္႔သတ္ႏိုင္ဘူး”ဟု ေျပာခဲ့သည္။


ဟုိက္ပါဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း

ဟုိက္ပါဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း

The Voice Myanmar

တစ္ကမၻာလံုးမွာ ဝတ္ပံုစားပံု၊ ေနထိုင္ျပဳမူပံု၊ စီးပြားရွာပံု၊ က်င့္ဝတ္မ်ားလိုက္နာပံု၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံပံု၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ပံုေတြဟာ တစ္ေန႔တျခား တူညီလာၾကပါတယ္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းကို က်နေသခ်ာနားလည္ဖို႔ ႏိုင္ငံတိုင္းက ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါေတာ့တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းကို စီမံခန္႔ခြဲၾကသူမ်ားဟာ ကမၻာ႐ြာငယ္ထဲ အသားတက် ရွိဖို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းနာသစ္မ်ားရွာေဖြဖို႔ လုပ္ကိုင္လာၾကရပါတယ္။Burma irrawaddy

ရႏၠဳျႏၲင္ တံခါးအမ္ိဳးမ္ိဳး ထုတႅဳပ္သည့္ ဗီယကၷမ္ စက္႐ုံ တခု တၫ္ေဆာကၼၫ္

ရႏၠဳျႏၲင္ တံခါးအမ္ိဳးမ္ိဳး ထုတႅဳပ္သည့္ ဗီယကၷမ္ စက္႐ုံ တခု တၫ္ေဆာကၼၫ္

“က္ေနာၱိဳ႕ အသုံး်ပဳတဲ့ ပစၥၫ္း ဥေရာပလို ႏိုင္ငံမ္ိဳးေၾတမြာ အသုံး်ပဳအရၫ္ ေအၾသးရြိတဲ့ ကုႏ္ၾကမ္းေၾတကို အသုံး်ပဳ ထုတႅဳျပ္သားမြာ ်ဖစၸါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ်မႏၼာမြာ ေရရြၫ္ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ်ပဳလုပၹိဳ႕လၫ္း ရၫ္႐ၾယၡ္က္ရြိပါတယ္”


တိုင္းရင္းသားလူမ္ိဳးတခုလြ္င္ ထုတၠဳႏ္ တခုထုတႅဳပ္ႏိုင္ရႏ္ ေဆာင္႐ၾကၼၫ္ဟဳဆို

တိုင္းရင္းသားလူမ္ိဳးတခုလြ္င္ ထုတၠဳႏ္ တခုထုတႅဳပ္ႏိုင္ရႏ္ ေဆာင္႐ၾကၼၫ္ဟဳဆို

Burma irrawaddy

သူတို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာယၪ္ေက္းမႈ ရြိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငႏ္းရြငၼရြိဘူး။ ဒါဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ မိမိတို႔နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္းကိုမသိလို႔်ဖစၲယ္


အယ္ဒီတာအာေဘာ္

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

7daydaily

ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကတြင္ တစ္လေက်ာ္ ၾကာႀကီးမားသည့္ျငင္းခံုပြဲႀကီးျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ ကုိ ျပ႒ာန္းမည္၊ မျပ႒ာန္းမည္ကုိ ယခုရက္ပုိင္း အတြင္းအေျဖထြက္ရန္ရွိေနသည္။


မိုးေပၚကက်လာမွာမဟုတ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး

မိုးေပၚကက်လာမွာမဟုတ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး

7daydaily

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီး ရွည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒအက်ပ္ အတည္းဟာ အက်ပ္အတည္း အားလံုးရဲ႕ အေျခခံဇာစ္ျမစ္၊ ေရ ေသာက္ျမစ္လို႔ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။


The Voice Myanmar

ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားကို အိုးမဲသုတ္ျခင္းေပေလာ (Daily, Vol-5/No-292)

ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားကို အိုးမဲသုတ္ျခင္းေပေလာ (Daily, Vol-5/No-292)

ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈအေပၚ အေျခခံထားၿပီး ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ကာ အာဏာကုလားထိုင္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အစိုးရတစ္ရပ္က ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ၏ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္၊ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္လာျခင္းသည္ အာဏာရပါတီအတြက္ သာမက ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကိုပါ အိုးမဲသုတ္ရာက်ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။ဘဂၤါလီအေရးကိစၥအား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တည္ျငိမ္ေရး အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြး

ဘဂၤါလီအေရးကိစၥအား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တည္ျငိမ္ေရး အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြး

Mizzimaburmese

“ယေန႔မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက အေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔ပက္သက္လို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဒီကိစၥနဲ႔ပက္သက္လုိ႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္”7daydaily

အခြန္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ (သို႔မဟုတ္) အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

အခြန္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ (သို႔မဟုတ္) အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

ယခု၂၀၁၈ အခြန္အ ေကာက္ဥပေဒသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဥပေဒႏွင့္ ဆင္တူျခင္းမရွိဘဲ ထူးထူးျခားျခားကဲြျပားမႈ ရွိႏုိင္သည္ကို ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းက အရိပ္အျခည္ျပလ်က္ရွိသည္။


ေတာဘုိင္စကုပ္

ေတာဘုိင္စကုပ္

7daydaily

(တစ္) စားရကံႀကံဳေတာ့ မုတ္ဆိတ္ ကုိ ပ်ားစြဲတယ္ဆုိတဲ့စကားၾကား ဖူးၾကမလား မေျပာတတ္ဘူး။ ေရ ငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲက်တဲ့။ အဲ သည့္စကားပုံလည္း ၾကားဖူးမယ္ ထင္ပါရဲ႕။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ခပ္ဆင္ဆင္ေတြပါပဲဗ်ာရယ္။


အမွန္တရားမသိတဲ့ ေလာကနဲ႔ ေသရမယ့္ေန႔ (သို႔မဟုတ္) The Green Mile

အမွန္တရားမသိတဲ့ ေလာကနဲ႔ ေသရမယ့္ေန႔ (သို႔မဟုတ္) The Green Mile

The Voice Myanmar

ေလာကမွာ အာဏာရွိသူေရာ မရွိသူေရာ၊ ဆင္းရဲသူေရာ ခ်မ္းသာသူေရာ၊ လူဆိုးေရာ လူေကာင္းေရာ၊ ႀကီးသူေရာ ငယ္သူေရာ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေသရမယ့္ေန႔ကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အေရာက္သြားရၿပီး ဘဝခရီးကို အဆံုးသတ္ၾကရမွာပါ။The Voice Myanmar

အာဏာရွင္စနစ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာဦးမလား

အာဏာရွင္စနစ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာဦးမလား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ရာသက္ပန္ေခါင္းေဆာင္ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာတာဟာ ခုခ်ိန္မွာ အံ့အားသင့္စရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရာသက္ပန္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဏာကို ေသတပန္သက္တစ္ဆံုး ဖက္တြယ္ထားခဲ့ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကမၻာမွာ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီလို ထာဝရအာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ တိုးတက္ထြန္းကားသြားတဲ့ ႏိုင္ငံမေတြ႔ဖူးေသးပါဘူး။


ေဈးကြက္စီးပြားေရးတြင္ အစိုးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈက႑ ရွိသင့္ေသးလား

ေဈးကြက္စီးပြားေရးတြင္ အစိုးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈက႑ ရွိသင့္ေသးလား

The Voice Myanmar

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေလ့လာေသာ္ ဖက္ဒရယ္အသြင္ကို ေဆာင္ယူလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈမွာ အလြန္တရာ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသည္ကား (၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၀) အထိ အႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္စာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေသာစနစ္၏ အေမြဆိုးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။


အစိုးရကို ေသဘာမက္လြ္ငၸင္ ၿမိဳ႕်ေပနလူထု အျခႏ္ေပးေဆာငၼၫ္ဟဳ Asia Foundation စစၲမ္းက ဆို

အစိုးရကို ေသဘာမက္လြ္ငၸင္ ၿမိဳ႕်ေပနလူထု အျခႏ္ေပးေဆာငၼၫ္ဟဳ Asia Foundation စစၲမ္းက ဆို

Burma irrawaddy

ဝင္ေျငျခႏၠိဳ ၾကားဖူးသၫ္ဟဳ ေ်ဖဆိုသူ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈႏ္းသာရြိၿပီး ကုျႏ္သၾယၡႏ္ႏြင့္ ရင္းႏြီး ၾကၽမ္းဝငၼႈရြိသည့္ ေအရအၾတကၼြာ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈႏ္းရြိသၫ္။ အျခႏ္အား စၫၸင္သာယာေရးအျဖဲ႕ အစၫ္းမ္ားက ေကာကၡံရရြိေနသၫ္ဟဳ ထငၼြတၼြားလြ္က္


ပန္းတိုင္းပြင့္ပါေစ (Daily, Vol-5/No-291)

ပန္းတိုင္းပြင့္ပါေစ (Daily, Vol-5/No-291)

The Voice Myanmar

႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကား ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ပန္းဥယ်ာဥ္အတြင္း ပန္းတစ္ပြင့္ ပြင့္လာသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ပန္းဥယ်ာဥ္တို႔မည္သည္ မည္သည့္ပန္းမဆို လြတ္လပ္စြာ အစြမ္းကုန္ ပြင့္လန္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မုျဒာေခၚသံႏွင့္ ေ႐ႊၾကာတို႔သည္ ထိုဥယ်ာဥ္အတြင္း ၎တို႔အစြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ေဝဆာဖူးပြင့္ႏိုင္ၾကသည္။


၂၁ ရာစုမွာ ျမန္မာစာ အေရးမပါေတာ့ၿပီလား

၂၁ ရာစုမွာ ျမန္မာစာ အေရးမပါေတာ့ၿပီလား

7daydaily

အေျခခံပညာေက်ာင္းတြင္း စစ္ စာေမးပြဲေတြၿပီးခါစ ေဖေဖာ္ ဝါရီလကုန္ရက္ေလာက္က ကြၽန္ ေတာ့္ဆီကို မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ဖုန္းဆက္၍ အကူအညီေတာင္း သည္။ အလယ္တန္းတက္မည့္သူ႔ ကေလးအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံေကာင္းရေအာင္ သင္ ၾကားေပးႏုိင္မည့္ အဂၤလိပ္စာ ဆရာတစ္ေယာက္ေလာက္ ရွာ ေပးပါဟူ၏။ ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာ စာ အေျခခံေကာင္းရေအာင္ သင္ ၾကားေပးႏုိင္မည့္ ဆရာတစ္ ေယာက္ေလာက္ေကာ မလိုခ်င္ ဘူးလားဟု ျပန္ေမးေတာ့ ‘‘ဟာ ...ဆရာကလည္း’’ဟုေျပာၿပီး ဖုန္း ခ်သြားသည္။သူတုိ႔ ေ၀းခဲ့ၾကေလသည္

သူတုိ႔ ေ၀းခဲ့ၾကေလသည္

7daydaily

(၁) ‘‘ေ၀း ..ေ၀းၿပီ... ေ၀းၿပီ××။အေနေ၀းတာ ေတြ႕ႏုိင္ေသးသည္။ ေ၀း ..ေ၀းၿပီ ... ေ၀းၿပီ××။ အ ျမင္ေ၀းတာ ဘယ္ခါ မနီးၿပီ’’


က္ပ္ ၆ ေထာငၲႏ္ ေအပ္ာၥီး ေသဘၤာခရီးစၪ္ Yangon Water Bus ်ဖင့္ ေ်ပးၾဆဲမၫ္

က္ပ္ ၆ ေထာငၲႏ္ ေအပ္ာၥီး ေသဘၤာခရီးစၪ္ Yangon Water Bus ်ဖင့္ ေ်ပးၾဆဲမၫ္

Burma irrawaddy

ေသဘၤာလကၼြတၼ္ား ႀကိဳတင္ေရာင္းခ္ေပးမႈကို စတငႅဳပ္ေဆာင္ေနၿပီး လကၼြတ္ ႏႈႏ္းထားမ္ားမြာ တဦးလြ္င္ ၆၀၀၀ က္ပ္ ႏြင့္ ႏိုင္ငံ်ခားသား ၁ ဦးလြ္င္ ေအမရိကႏ္ေဒၚလာ ၁၅ ေဒၚလာ ်ဖစ္၍ ဝႏ္ေဆာငၼႈ ေအနႏြင့္


အစိုးရခ္င္း ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဆႏၲငၸိဳ႕မႈ ်မႇင့ၱင္ရႏ္ ထိုင္း စီစၪ္

အစိုးရခ္င္း ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဆႏၲငၸိဳ႕မႈ ်မႇင့ၱင္ရႏ္ ထိုင္း စီစၪ္

Burma irrawaddy

ေၾဆးေႏျးညႇိႏႈိင္းမႈမ္ား ်မႏၧႏ္ေေစရး အၾတက္ ထိုင္းဆႏ္အဓိက တျင္သင္းေသာ ႏိုင္ငံမ္ားသို႔ ထိုင္းအရာရြိမ္ားကို ေစလႊတၼၫ္


ရထားလမ္း အဆင့္်မႇင့္ေရးအၾတက္ ဂ္ပႏ္ယႏ္း ၅၆ ဘီလီယံေက္ာ္ ေခ္းျခင့္်ပဳရႏ္ တင္်ပ

ရထားလမ္း အဆင့္်မႇင့္ေရးအၾတက္ ဂ္ပႏ္ယႏ္း ၅၆ ဘီလီယံေက္ာ္ ေခ္းျခင့္်ပဳရႏ္ တင္်ပ

Burma irrawaddy

ရထားလမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ်ပဳ်ပငၼႈမ္ား ၿပီးစီးပါက ၁ နာရီ ၆၄ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၄၀) မြ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၂ မိုင္) သို႔ ေ်ပာင္းလဲ ေ်ပးၾဆဲႏိုငၼၫ္