Burma irrawaddy

ကာၾကယ္ေရးႏြင့္ ်ပၫၳဲေရးဝႏ္ႀကီးတို႔ သက္်ပည့ၸငၥင္ ယူၾေကတာ့မလား

ကာၾကယ္ေရးႏြင့္ ်ပၫၳဲေရးဝႏ္ႀကီးတို႔ သက္်ပည့ၸငၥင္ ယူၾေကတာ့မလား

လူမႈ ၾကႏ္ရၾကၱင္ ပ္ံ႕ေေနသာ တပ္အရာရြိႀကီးမ္ား ေအ်ပာင္းအလဲသတင္းသၫ္ ကာၾကယ္ေရးႏြင့္ ်ပၫၳဲေရး ဝႏ္ႀကီးတို႔ ႏိုင္ငံဝႏၴမ္းမ္ား အၿငိမ္းစား ယူရသည့္ အသက္ ၆၀ ေက္ာ္ေနသၫ္ႏြင့္ တိုကၦိဳင္ေနသၫ္။


SME ေၾတ ေခ္းေျငရဖို႔ ဘာလို႔ခက္ေနလဲ

SME ေၾတ ေခ္းေျငရဖို႔ ဘာလို႔ခက္ေနလဲ

Burma irrawaddy

ယမႏ္ႏြစၠ ရႏၠဳႏၲိဳင္း ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိႏ္းကိုယၱိဳင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံက SME မ္ား အစိုးေရခ္းေျင မရရြိခဲ့ေၾကာင္း ေ်ပာဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။


ေပးထားခ်က္ စံုေအာင္ၾကည့္ရမည့္ စီးပြားေရးပုစၧာ (Daily, Vol-6/No-155)

ေပးထားခ်က္ စံုေအာင္ၾကည့္ရမည့္ စီးပြားေရးပုစၧာ (Daily, Vol-6/No-155)

The Voice Myanmar

ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီေခၚ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ မရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြမ်ားစြာ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ အစစ္အေဆး၊ အေမးအျမန္းမရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသြားသနည္း၊ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္း ဆိုျခင္းတို႔မွာလည္း ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။Burma irrawaddy

စပါးတင္းေပါင္းေသာင္းႏြင့ၡ္ီ နယၥပ္သိဳ႕တရားမဝင္ ၾထက္ေနဟု ဆႏႅဳပ္ငႏ္းရြငၼ္ားေ်ပာ

စပါးတင္းေပါင္းေသာင္းႏြင့ၡ္ီ နယၥပ္သိဳ႕တရားမဝင္ ၾထက္ေနဟု ဆႏႅဳပ္ငႏ္းရြငၼ္ားေ်ပာ

နယၥပ္ ၾထက္ေပါကၼ္ားမြ စပါးမ္ားကို တရားမဝင္ ေမြာငၡိဳကုျႏ္သယ္ ေနမႈမြာ ႏိုင္ငံအၾတက္ အျခႏ္ေျငလၫ္း မရရြိသည့္ အ်ပင္ ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ ရိကၡာ ဖူလုံမႈ၊ ႏြစၥၪ္ တငၸိဳ႕ေနသည့္ ထုတႅဳပ္ မႈႏြင့္ ကုႏ္ ၾသယ္ မႈ ပမာဏ အားလုံးကို ထိခိုက္ မႈ ရြိသၫ္ ဟု လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ားက ေဝဖႏႅ္က္ရြိသၫ္။


မူးယစ္ေဆး ဝငၹမ္းရာမြ ရဲတျပၹဲ႕ဝင္ ပစ္သည့္ က္ၫၦံ ဒုရဲအုပ္ မြႏ္

မူးယစ္ေဆး ဝငၹမ္းရာမြ ရဲတျပၹဲ႕ဝင္ ပစ္သည့္ က္ၫၦံ ဒုရဲအုပ္ မြႏ္

Burma irrawaddy

ေနအိမ္ တံခါး ပိတၳားသည့္အၾတက္ ျဖင့္ေပးရႏ္အၾတက္ ေ်မ်ပင္သိဳ႕ ေ်ခာကႅြန႔္ ပစၡတ္သည့္ က္ၫၦံမြာ အဂေတၤမြ တဆင့္ ်ပႏႅၫၥျငၴကၠာ ဒုရဲအုပ္ ၾကၫႅႈိင္အား ထိမြႏ္ ခဲ့်ခင္း ်ဖစ္


ျပည္သူပိုင္ ... ႏိုင္ငံပိုင္ ... ၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္

ျပည္သူပိုင္ ... ႏိုင္ငံပိုင္ ... ၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္

The Voice Myanmar

ေခတ္ေတြ စနစ္ေတြ ေျပာင္းလာေတာ့ ဦးေက်ာ္သူကိုယ္တိုင္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းထံ သြားျပန္ေတာင္းသည္။ သူမ်ားကိုေပးလိုက္ၿပီဆိုေသာ စကားတစ္ခြန္းႏွင့္ သူမ်ားေတြလက္ထဲ ေရာက္သြားေသာ မိဘပိုင္ၿခံေျမကို ယခုအစိုးရလက္ထက္အထိ ျပန္ေတာင္းေသာ္လည္း မရသည့္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။


ႏိုင္ငံတကာက ေအာင္်မင္ေက္ာ္ၾကားသူေၾတရဲ႕ ဈာပနအခမ္းအနားေၾတမြာ ဘယႅိဳ်ပဳမူၾကလဲ

ႏိုင္ငံတကာက ေအာင္်မင္ေက္ာ္ၾကားသူေၾတရဲ႕ ဈာပနအခမ္းအနားေၾတမြာ ဘယႅိဳ်ပဳမူၾကလဲ

Burma irrawaddy

Westminster Abbey မြာက္င္းပခဲ့တဲ့ နာမၫ္ေက္ာၼင္းသမီး ဒိုင္ယာနာရဲ႕ စ္ာပနအခမ္းအနားကိုေတာ့ သူမရဲ႕ ပရိသတ္ေၾတနဲ႔ ခ္စၡင္သဴေပါင္း ႏြစ္ေထာငၡႏ္႔ဟာ တက္ေရာကၡဲ့ၾကၿပီး သတင္းရယူတဲ့ မီဒီယာေၾတဟာဆိုရငႅၫ္း သတၼြတၳားတဲ့ ေနရာမြာသာ ေအးေအးေဆးေဆး သတင္းရယူခဲ့ၾကတာပဲ ်ဖစၸါတယ္။


လူငယ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

လူငယ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

The Voice Myanmar

ဒီေနရာမွာ ခ်၊ ခ်ဆိုၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနတဲ့သူေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို အားေပးေနတာက ကိုယ္နဲ႔စိတ္တူကိုယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ကိုယ့္ထက္ႀကီးတဲ့သူေတြ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ။ တစ္ခုသတိထားရမွာက လက္ခုပ္သံဆိုတိုင္းလည္း ကိုယ့္ကိုခ်စ္လို႔ တီးေနတာလို႔ မမွတ္ယူမိဖို႔ပါ။ တခ်ိဳ႕လက္ခုပ္သံေတြက ကိုယ့္ကို နစ္သထက္နစ္သြားေအာင္ အဆင္းဘီးတပ္ေပးေနတဲ့သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ တီးေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္ဆိုတာကို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။


The Voice Myanmar

မိမိဘာသာ သိကၡာျပန္မခ်ေစလို (Daily, Vol-6/No-154)

မိမိဘာသာ သိကၡာျပန္မခ်ေစလို (Daily, Vol-6/No-154)

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ မူဝါဒ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳသည္မ်ားအေပၚ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရ ပါတီအဝန္းအဝိုင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူအခ်ိဳ႕၏ တံု႔ျပန္ပံုမွာ ကိုယ့္ပံုရိပ္ကို ကိုယ္ျပန္ခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္မေနေစရန္ အထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။


ခ်စ္တတ္ေစခ်င္(Daily,Vol-6/No-153)

ခ်စ္တတ္ေစခ်င္(Daily,Vol-6/No-153)

The Voice Myanmar

အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း “ခ်စ္လံုးလံုး၊ မုန္းလ်ားလ်ား”ျဖစ္တတ္တဲ့ သဘာဝ ရွိေတာ့ ဒီေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနရာတိုင္းမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ မခ်စ္တတ္တဲ့ စ႐ိုက္လကၡဏာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ေနရတယ္။ အဲဒီစ႐ိုက္ေၾကာင့္ ခ်စ္ရာ မေရာက္ဘဲ ႏွစ္ရာေရာက္ၿပီး မိသားစုအတြက္ေရာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ပါ တန္ဖိုးမဲ့သူေတြ ျဖစ္သြားတဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ၿပီးၿပီ။


စက္သဳံးဆီ ်ဖန႔္်ဖဴးေရာင္းခ္ေရး ႏိုင္ငံ်ခား ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံျခင့္ ေပးထား ဟု ဦးေဇာ္ေဌးေ်ပာ

စက္သဳံးဆီ ်ဖန႔္်ဖဴးေရာင္းခ္ေရး ႏိုင္ငံ်ခား ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံျခင့္ ေပးထား ဟု ဦးေဇာ္ေဌးေ်ပာ

Burma irrawaddy

၂၀၁၇ ခုႏြစ္ ဧၿပီလ ၁၀ရၾကၱင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံရင္းႏြီး်မဳပ္ႏြံမႈေကာၼရြငၠ ်ပၫၸကုမၸဏီမ္ားကို လြ္ပၥစ္ႏြင့္ ျစမ္းအင္ဝႏ္ႀကီးဌာန၏ အတၫ္်ပဳခ္က္်ဖင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္း ရင္းႏြီး်မဳပ္ႏြံျခင့္်ပဳခဲ့ေၾကာင္း ေ်ပာသၫ္။


သတင္းနည္းပညာလႈိင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်း႐ြာမ်ား

သတင္းနည္းပညာလႈိင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်း႐ြာမ်ား

The Voice Myanmar

အမွန္ေတာ့ ေက်းလက္လိုေနသည္မွာ ဝင္လာသမွ် သတင္းတို႔ကို ဆင္ျခင္တံုတရားဆန္ခါႏွင့္ စစ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ နည္းပညာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိလာေသာ ယေန႔ကာလမ်ိဳးတြင္ရွိၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈထံုးစံမ်ားကလည္း ဒြန္တြဲ၍ ခိုင္မာလာဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္သာ နည္းပညာ၏ အဆိုးမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးအေထြေထြကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေက်းလက္ႏွင့္ နည္းပညာအေတြ႔တြင္ ရင္နာ စိတ္မေကာင္းစရာေတြကို ပို၍ ျမင္ရၾကားရဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


Burma irrawaddy

ကုႏၥၫ္ အမ္ိဳးအစား ၉ မ္ိဳး ်မႏၼာဘာသာ်ဖင့္ ေဖာ္်ပရမၫ္

ကုႏၥၫ္ အမ္ိဳးအစား ၉ မ္ိဳး ်မႏၼာဘာသာ်ဖင့္ ေဖာ္်ပရမၫ္

UMFCCI ၾတင္ က္င္းပ်ပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ က္ႏ္းမာေရးႏြင့္ ညီၫႊတ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရြင္းေသာ စားေသာကၠဳႏၼ္ားဆီသို႔ ေၾဆးေႏျးျပဲ၌ ေ်ပာ်ခင္း်ဖစ္သၫ္။


ေက်ာင္းသားလူငယ္နဲ႔ စမတ္ဖုန္းျပႆနာ

ေက်ာင္းသားလူငယ္နဲ႔ စမတ္ဖုန္းျပႆနာ

The Voice Myanmar

ေက်ာင္းကို ဖုန္းပါလာလို႔ ရွင္းရတဲ့ ျပႆနာေတြက မၾကာခဏဆိုသလို တက္ေနတတ္တယ္။ ဖုန္းကေနတစ္ဆင့္ ရည္းစားစာပို႔တယ္။ ဖုန္းကေန ဆဲၾက၊ ဆိုၾက၊ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ စာသင္ခ်ိန္အတြင္း ဂိမ္းကစားတယ္။ ယူက်ဳကေန မေတာ္တေရာ္ဇာတ္လမ္းေတြ ၾကည့္တယ္။ မေက်နပ္တဲ့ဆရာမကို ဓာတ္ပံုခိုး႐ိုက္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚကေန ဆဲတာတို႔ လုပ္တယ္။ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအာက္ပိုင္းပံုကို ေနာက္ကေန ခိုး႐ိုက္ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တင္တာတို႔ကို ေျဖရွင္းေနရတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ တုပ္ထားၿပီး ျပႆနာႏြံထဲ တြန္းပို႔ေနၾကတယ္။


ရႏၠဳႏ္ အမ္ားပိုင္ေ်မ ႏြစ္ရြၫ္ငြားရမ္းခ နၫ္းၾလႏ္းေေနၾကာင္း စာရင္းစစ္ေ်ပာ

ရႏၠဳႏ္ အမ္ားပိုင္ေ်မ ႏြစ္ရြၫ္ငြားရမ္းခ နၫ္းၾလႏ္းေေနၾကာင္း စာရင္းစစ္ေ်ပာ

Burma irrawaddy

လက္ရြိ ေ်မငြားခ ပ္မ္းမြ္ေပါက္ေဈး ၁၀၀၀ က္ပ္်ဖင့္ ၾတက္ၾကည့ႅြ္င္ အစိုးရအၾတက္ တႏြစႅြ္င္ က္ပ္ေျင ၂ ဘီလ္ံ ဆုံးရႈံးေေနၾကာင္း


လာမယ့္ႏွစ္လယ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တ႐ုတ္က ၾကား၀င္စြက္ဖက္ေနလို႔ အေမရိကန္ ေျပာ

လာမယ့္ႏွစ္လယ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တ႐ုတ္က ၾကား၀င္စြက္ဖက္ေနလို႔ အေမရိကန္ ေျပာ

Mizzimaburmese

အေမရိကန္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေပက်င္းက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတယ္လို႔ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က စြပ္စြဲေျပာဆိုအၿပီး ခုလို ဒုတိယသမၼတကပါ တ႐ုတ္အေပၚ စြဲဆိုလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။


The Voice Myanmar

စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္း ဘာ့ေၾကာင့္ (Daily, Vol-6/No-152)

စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္း ဘာ့ေၾကာင့္ (Daily, Vol-6/No-152)

အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အလြန္းသင့္သူမ်ားကိုသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးၿပီး ႏိုင္ငံ့စီးပြားကို လူတစ္စုကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအဆင့္အတန္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ အစိုးရမ်ား အထူးသတိျပဳသင့္လွသည္။


်မႏၼာကို ကုျႏ္သယ္ေရး ဒဏၡေတ္အရးယူရႏ္ ဥေရာပသမဂၢစၪ္းစား

်မႏၼာကို ကုျႏ္သယ္ေရး ဒဏၡေတ္အရးယူရႏ္ ဥေရာပသမဂၢစၪ္းစား

Burma irrawaddy

်မႏၼာႏိုင္ငံေအပၚ ကုျႏ္သယ္ေရးပိတၦိဳ႕မႈ လုပ္သင့ၼလုပ္သင့္ ်ပႏႅၫ္ သုံးသပ္်ခင္းသၫ္ EU ၏ မူဝါဒ ႀကီးမားျစာ ေ်ပာင္းလဲၾသား်ခင္းကို ်ပေသနသၫ္


တ႐ုတ္ႏြင့္ ကႏၴ႐ိုက္ စာခ္ဳပၡ္ဳပၴားေသာ ်မရိပ္ညိဳ အထပ္်မင့ၥီမံကိႏ္းကို တေပၼတာၠ ပိတ္သိမ္း

တ႐ုတ္ႏြင့္ ကႏၴ႐ိုက္ စာခ္ဳပၡ္ဳပၴားေသာ ်မရိပ္ညိဳ အထပ္်မင့ၥီမံကိႏ္းကို တေပၼတာၠ ပိတ္သိမ္း

Burma irrawaddy

တေပၼတာၸိဳင္ ေ်ေမပၚၾတင္ ေဆာကႅဳပၼည့္ ေအမရိကႏ္ေဒၚလာသႏ္း ၅၀၀ တႏ္ ်မရိပ္ညိဳ အထပ္်မင့္ေအဆာက္အဦ စီမံကိႏ္း အစီအစဥၠိဳ တပၻကၠ ပိတၸင္ ရပၧိဳင္းလိုက္သၫ္။Burma irrawaddy

လႏၵႏ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ၾကင္းဆက္ လူသတၼႈေၾတေအၾကာင္း "The Limehouse Golem"

လႏၵႏ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ၾကင္းဆက္ လူသတၼႈေၾတေအၾကာင္း

ဒီဇာတၠားဟာ ႐ုပ္ရြငၲခုလုံး စိတ္ဝငၥားစရာေကာင္းတဲ့ ေအဝ့အဝိုက္ေၾတနဲ႔ ်မႇဳျပၠက္ေၾတ ပါဝငၲာေၾကာင့္ ခေဏလးေတာင္ ၾလၾတ္သားလို႔ မ်ဖစၲဲ့ ႐ုပ္ရြငၸါ။


႐ုပ္ရြင္သဳံးသပၡ္က္ အတုေၾတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “Vernom” နဲ႔ ေလဒီဂါဂါ ပရိသတၼ္ား အခ္င္းမ္ား

႐ုပ္ရြင္သဳံးသပၡ္က္ အတုေၾတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “Vernom” နဲ႔ ေလဒီဂါဂါ ပရိသတၼ္ား အခ္င္းမ္ား

Burma irrawaddy

“Vernom” ႐ုပ္ရြငၠိဳ ရၫ္႐ၾယ္ၿပီး ေမကာင္း်မင္ သုံးသပၡ္က္ေၾတဟာ အတု ေအယာင္ေၾတ်ဖစၲယၦိဳတဲ့ သံသေယၾတ ်မင့ၱကႅာခဲ့ပါတယ္။


မႏၲေလးတိုင္း တႏိုငၲပိုင္ ေ႐ႊလုျပၠကၼ္ား ခ္ေပးရႏ္ စိစစ္ေနဆဲ

မႏၲေလးတိုင္း တႏိုငၲပိုင္ ေ႐ႊလုျပၠကၼ္ား ခ္ေပးရႏ္ စိစစ္ေနဆဲ

Burma irrawaddy

တူးေဖာ္ျခင့္လိုငၥငၠိဳ တုိင္းအစိုးရထံ ေလြ္ာကၳားရမၫ္ ်ဖစ္ေသာႅၫ္း လုျပၠကၼ္ား ်ပႏႅၫ္ စိစစၧဲ ကာလဟု ဆိုကာ


ဒုကၡသၫၼ္ား ၾကၽႏ္းေပၚ ေ႐ျ႕ေရး ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ အစိုးရ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း

ဒုကၡသၫၼ္ား ၾကၽႏ္းေပၚ ေ႐ျ႕ေရး ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ အစိုးရ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း

Burma irrawaddy

ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕မြ ၾကၽႏ္းေပၚသို႔ ၾသားေရာက္ေနထိုငႅိဳသူ ႐ိုဟငၢ္ာ ေခၚ ဘဂၤါလီဒုကၡသၫ္ ေအရအၾတကၼြာ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈႏ္းသာ ရြိသၫ္။


တတ္ေယာင္ကားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ (Vol-6/No-151)

တတ္ေယာင္ကားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ (Vol-6/No-151)

The Voice Myanmar

ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုလည္း ဟုတ္ေယာင္ေယာင္၊ ဟုတ္ႏိုးႏိုး အက်ိဳးအပဲ့ ဒႆနမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ တတ္ေယာင္ကား နည္းနာမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းသြားေစႏိုင္သည့္ အလြဲဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။


Burma irrawaddy

တ႐ုတ္ သို႔ စပါးေမြာငၡိဳ ပို႔မႈ ဖမ္းဆီးရႏ္ စီစၪ္ေန

တ႐ုတ္ သို႔ စပါးေမြာငၡိဳ ပို႔မႈ ဖမ္းဆီးရႏ္ စီစၪ္ေန

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ စပါး ေမြာငၡဳိ တငၸိဳ႕မႈကို တားဆီးႏိုင္ရႏ္ ရြမ္း်ပၫၷယ္ အစိုးရႏြင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာျင္ရက္ မၫ္ ်ဖစ္ေၾကာင္း


ေနာက္သို႕