၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ #MeToo လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခံရ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ #MeToo လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခံရ

Mizzimaburmese

#MeToo အမည္ရ လူမႈ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားခံေနရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခံေနရမႈတို႔ကို လူအမ်ားသိရွိေစဖို႔ အသိပညာေပး လႈံ႔ေဆာ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။


အထၫၡ္ဳပႅဳပ္ငႏ္းမ္ား ၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရႏ္ စီမံကိႏ္း ေအကာင္အထၫ္ေဖာၼၫ္

အထၫၡ္ဳပႅဳပ္ငႏ္းမ္ား ၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရႏ္ စီမံကိႏ္း ေအကာင္အထၫ္ေဖာၼၫ္

Burma irrawaddy

အထၫၡ္ဳပႅဳပ္ငႏ္းက႑ ၿဖံ႕ၿဖိဳးေရးအၾတက္ ႏိုင္ငံတကာရႏၸဳံေျင်ဖင့္ MYPOD စီမံကိႏ္းကို INGO အျဖဲ႕အစၫ္းမ္ားႏြင့္ ်ပျၫၱင္းအျဖဲ႕အစၫ္းမ္ား ပူးေပါင္းၿပီး ၃ ႏြစၲာကာလ အၾတင္း ေအကာင္အထၫ္ေဖာၼၫ္Burma irrawaddy

ေနာကၦဳံးေပၚ လႏၻိဳဂီနီ ယူရပၥ္ SUV ေဒၚလာ ၂ သိႏ္း်ဖင့္ ်ဖန႔ၼၫ္

ေနာကၦဳံးေပၚ လႏၻိဳဂီနီ ယူရပၥ္ SUV ေဒၚလာ ၂ သိႏ္း်ဖင့္ ်ဖန႔ၼၫ္

လႏၻိဳဂီနီ ယူရပၥ္ SUV က ျစမ္းေဆာင္ရၫ္်မင့ၼားၿပီး ေဈးႏႈႏ္းလၫ္း ်မင့ၸါတယ္။ ယူရပၥ္ဟာ ၿပိဳငၠား(Sports car) ထုတႅဳပၲဲ့ လႏၻိဳဂီနီရဲ႕ SUV ေဈးၾကကၠိဳ ဝင္ေရာက္ ယြၪ္ၿပိဳငၼႈ ်ဖစၸါတယ္။


စနစ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑

စနစ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑

The Voice Myanmar

အားနည္းေနတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခိုင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုတာက မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါ။ အစိုးရ တစ္ဆက္ ႏွစ္ဆက္နဲ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မခိုင္မာလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ႀကီး ယိုင္လဲမသြားရေလေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ခိုင္မာေအာင္ စဥ္းစားျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ ခရီးဆက္ၾကဖို႔ပါ။


အေျခခံပညာေရး...ဘယ္လဲ

အေျခခံပညာေရး...ဘယ္လဲ

7daydaily

‘ဆရာမႈိင္း ခါတိုင္းသို႔ မ ေပ်ာ္’ ဟု ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ ေတာ္မႈိင္း စာခ်ိဳးသလို ကြၽန္ေတာ္ လည္း စာခ်ိဳးခ်င္မိေတာ့သည္။ ျဖစ္ပံုက မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္လက္ ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္မိရာက ရလာ သည့္ ေဝဒနာဟုပင္ဆိုရမည္ထင္ သည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာကြၽန္ ေတာ္တို႔ ထိုင္မိၾကၿပီး မၾကာမီမိတ္ ေဆြထံသို႔ ဖုန္းဝင္လာသည္။ ဖုန္း ထဲက အသံကို သည္အတိုင္းၾကား ေနရသည္။ တစ္ဖက္က မိတ္ေဆြ ဘယ္မွာရွိသလဲ ေမးေနျခင္းျဖစ္ ၏။ မိတ္ေဆြက လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မွာဟု ဆိုလိုက္ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္ ခဏလာေတြ႕မယ္ဟုဆို ကာ ဖုန္းခ်သြားသည္။The Voice Myanmar

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ( Daily, Vol-5/No-204 )

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ( Daily, Vol-5/No-204 )

မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ ေကာင္းစားေရး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ အေလးေပး တန္ဖိုးထားေသာ အရာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေရးကို လိုလားၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိၾကစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး (ႏိုင္ငံသားမ်ား) အေပၚ ခ်စ္ၾကသည့္ စိတ္တူညီေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ လက္ကိုင္က်င့္သံုးသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေနာက္လိုက္ အနည္း အမ်ား ကြာျခားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


လြ္ပၥစၼီး မလုံေလာက္၍ လႈိင္သာယာ စကၼႈဇုျႏၲင္ ရပၧိဳင္းထားေရသာ စက္႐ုံမ္ားရြိေန

လြ္ပၥစၼီး မလုံေလာက္၍ လႈိင္သာယာ စကၼႈဇုျႏၲင္ ရပၧိဳင္းထားေရသာ စက္႐ုံမ္ားရြိေန

Burma irrawaddy

လြ္ပၥစၼီး မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ရႏၠဳႏၲဳိင္း ေဒသႀကီး လူိင္သာယာ စကၼႈဇုႏၼြ စက္႐ုံတခ္ိဳ႕ ၿပီးခဲ့သၫ့္ ႏုိဝငၻာလ မြစ၍ ရပၧဳိင္းထားရမႈမ္ား ရြိေေနၾကာင္း ရႏၠဳႏၲဳိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအျဖဲ႔က ေ်ပာသၫ္။


်ပျၫၱင္းေလဆိပ္အခ္ိဳ႕ အဆင့္်မႇင့ၱင္ရႏ္ ကုမၸဏီ ၂၀ ခန႔္ တငၵါေလြ္ာကၳားလာ

်ပျၫၱင္းေလဆိပ္အခ္ိဳ႕ အဆင့္်မႇင့ၱင္ရႏ္ ကုမၸဏီ ၂၀ ခန႔္ တငၵါေလြ္ာကၳားလာ

Burma irrawaddy

ေလဆိပၼ္ား အဆင့္်မႇငၲင္်ခင္းစီမံကိႏ္း တငၵါေခၚယူရာၾတင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံသား ရြယ္ယာ အမ္ားဆုံး ပိုငၧိဳင္သည့္ ႏိုင္ငံ်ခားကုမၸဏီမ္ားႏြင့္ အက္ိဳးတူ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ျၾက္သားမၫ္်ဖစ္သၫ္Burma irrawaddy

မ္ိဳးခ္စ္ညီၫၾတ္ေရး ပါတီ တၫ္ေထာျငၡင့္ ပယၡ္ခံရ

မ္ိဳးခ္စ္ညီၫၾတ္ေရး ပါတီ တၫ္ေထာျငၡင့္ ပယၡ္ခံရ

အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ္ား၏ ဖိအားေပးမႈမ္ား ခံေနရခ္ိျႏၲင္ မဘသ အျဖဲ႕မ္ားေအန်ဖင့္ တုန႔္်ပႏ္ရာၾတင္ ထိေရာကၼႈမရြိသ်ဖင့္ စနစၲက္ ထူေထာငၴားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပၸဳံစံ်ဖင့္ အမ္ိဳးသားေရး အၾတက္ လႈပ္ရြားေဆာင္႐ၾက္ရႏ္ ်ပငၧငႅ္က္ရြိသၫ္။ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား လီယိုနာဒိုဒီကာပရီ႐ုိ၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအျမင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေန

ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား လီယိုနာဒိုဒီကာပရီ႐ုိ၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအျမင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေန

7daydaily

(၁)


စကားလံုးႏွင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား

စကားလံုးႏွင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား

7daydaily

(တစ္) လူတို႔စကားလံုးမ်ားႏွင့္ရန္ျဖစ္ၾက သည္ကို War of Words ဟု ေခၚပါသည္။ စကားလံုးစစ္ပြဲမ်ားဟုပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာ လ၌ စကားလံုးစစ္ပြဲျပင္းျပင္းထန္ ထန္ျဖစ္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ကို ျပပါဟုဆိုလွ်င္ လက္ရွိ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ၄၅ ဦးေျမာက္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ (Donald Trump) ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္(Kim Jong Un)တို႔ကိုပဲ ျပရလိမ့္မည္ဟု ထင္ ပါသည္။ ်ပၫၸရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ကႏ္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံေက္ာ္ ရရြိ

်ပၫၸရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ကႏ္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံေက္ာ္ ရရြိ

Burma irrawaddy

်ပျၫၱင္းသို႔ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈဝင္ေရာက္ရာ၌ ႏိုင္ငံ်ခားသားမြာ လုပ္ငႏ္း ၁၃၈ ခုမြ ေအမရိကႏ္ေဒၚလာ ၆၆၄၉ ဒသမ ၈၁၂ သႏ္းႏြင့္ ်မႏၼာႏိုင္ငံသား ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ မြာ လုပ္ငႏ္း ၅၁ ခုႏြင့္ က္ပ္သႏ္းေပါင္း ၁၅၇၂၈၈၂ ဒသမ ၁၀၃ ရရြိခဲ့သၫ္။


MICA လုပ္ငႏ္းမ္ား ဆကႅက္ေဖာၳဳတ္ စစ္ေဆးေတာ့မၫ္

MICA လုပ္ငႏ္းမ္ား ဆကႅက္ေဖာၳဳတ္ စစ္ေဆးေတာ့မၫ္

Burma irrawaddy

ဂ္ပႏ္ အ်ပၫ္်ပၫၦိဳင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ၾက္ေရး ေအဂ္ငၥီမြာ အမ္ား အက္ိဳး ေဆာင္႐ၾကၡ္ကၼ္ားေၾကာင့္ နာမၫ္ ေက္ာ္ၾကားေသာႅၫ္း ယခု MICA မြာ နာမၫၠိဳ အသုံးခ္႐ုံသက္သက္ ရယူထား်ခင္းေအပၚ ်ပၫ္သဴလူထုၾကားၾတင္ ေဝဖႏၼႈမ္ား ရြိခဲ့သၫ္။


အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ေနၿမဲ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ေနၿမဲ

The Voice Myanmar

...အဆင့္ဆင့္ေသာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ပါေစ မိမိဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...


ဘဂၤါလီ ျပႆနာ

ဘဂၤါလီ ျပႆနာ

The Voice Myanmar

အင္ဖာတြင္ နယူးေဒလီမွလာေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ ထိုအေခၚအေဝၚ၊ ေဝါဟာရကိစၥ ပါလာသည္။ မိမိတို႔က “ဘဂၤါလီ”ဟု ေခၚေဝၚလိုက္ေသာအခါ အိႏၵိယသတင္းစာ ဆရာႀကီးေတြက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကသည္။


The Voice Myanmar

သမိုင္းေရးသူတို႔၏ ႀကီးမားေသာ တာဝန္ (Daily, Vol-5/No-203)

သမိုင္းေရးသူတို႔၏ ႀကီးမားေသာ တာဝန္ (Daily, Vol-5/No-203)

ည္သို႔ပင္ မတူညီသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေရာင္အေသြးမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား သမိုင္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း အမွန္တကယ္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ကမၸည္းထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ေရးသားျပဳစုၾကရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း


မတ္တတ္ရပ္လို႔ လမ္းမွားေအာ္

မတ္တတ္ရပ္လို႔ လမ္းမွားေအာ္

The Voice Myanmar

လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ လယ္ယာေျမျပႆနာအေရး၊ စနစ္သစ္ပညာေရး၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားျပႆနာ၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကိစၥ၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈနဲ႔ မႈခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚေနမႈနဲ႔ မိုးေလဝသအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ သိရွိခြင့္ရတာေၾကာင့္ နီတြတ္အသိဥာဏ္ေတြ ဗဟုသုတေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာေတာ့ အမွန္အကန္ပဲ။


ေက်ာက္စရစ္ခဲထုတ္လုပ္မႈတြင္ လိုအပ္ေနေသာ မွ်ေျခ

ေက်ာက္စရစ္ခဲထုတ္လုပ္မႈတြင္ လိုအပ္ေနေသာ မွ်ေျခ

7daydaily

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ အရင္းအျမစ္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း ဧရာဝတီျမစ္႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္သည္။


၂၀၁၇ အတြင္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ား

၂၀၁၇ အတြင္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ား

7daydaily

တိုင္းမ္မဂၢဇင္း၏ ၂၀၁၇ ၾသဇာအလႊမ္းမိုးဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေနာက္ဆုံးအ ဆင့္ ဆန္ခါတင္စာရင္းကို အင္န္ဘီ စီ႐ုပ္သံက တနလၤာေန႔တြင္ ေဖာ္ ထုတ္တင္ျပခဲ့သည္။ တိုင္းမ္မဂၢဇင္း သည္ ၁၉၂၇ ကတည္းက ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း သတင္းမ်ားမွ အေကာင္းဘက္ကျဖစ္ျဖစ္၊ အဆိုးဘက္ကျဖစ္ျဖစ္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အလႊမ္းမိုးႏုိင္ဆုံးသူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုတစ္စုကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။


သင့္ရင္ေသြး အေမြဆုိးမေပးပါႏွင့္

သင့္ရင္ေသြး အေမြဆုိးမေပးပါႏွင့္

7daydaily

 မိဘႏွစ္ပါးက  ေပးခဲ့သည့္ အေမြဆိုးႀကီးကို ေမာင္စီ (အမည္ လႊဲ) တစ္ေယာက္ လက္ဝယ္ပိုက္ ၿပီး ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ရသည္မွာ (၁၅) ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ ထိ ယင္းအေမြဆိုးႀကီးကို ေထြး ပိုက္ေနရတုန္းပင္။ ယင္းသည္ ကု ရာနတၳိေဆးမရွိဟူ၍ တင္စားၾက ေသာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပင္ျဖစ္သည္။ေနာက္သို႕