Burma irrawaddy

ေႂၾကးၿမီအၾတက္ တ႐ုတ္ႏြင့္ ်ပႏ္ညႇိရႏ္ ေမာႅဒိုက္ႀကိဳးပမ္း

ေႂၾကးၿမီအၾတက္ တ႐ုတ္ႏြင့္ ်ပႏ္ညႇိရႏ္ ေမာႅဒိုက္ႀကိဳးပမ္း

တင္ရြိထားေသာ ေႂၾကးၿမီမ္ား ်ပႏႅၫ္ေလြ္ာ့ခ္ေပးရႏ္ ေဘဂ္င္းႏြင့္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ေရးအၾတက္ ေမာႅၵိဳက္ႏိုင္ငံ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သၫ္။


ျမစ္ဆံုမွာ ေစတနာမွန္ခဲ့သလား

ျမစ္ဆံုမွာ ေစတနာမွန္ခဲ့သလား

The Voice Myanmar

အစိုးရသတင္းစာတြင္ အစိုးရကို ေလာ္ဘီလုပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေရးသားခ်က္ကို သတင္းစာဆရာႀကီး လူထုဦးစိန္ဝင္းက အတိအလင္းေဝဖန္ေထာက္ျပကာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ေခ်ပခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အစိုးရသတင္းစာပါေရးသားမႈကို ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေထာက္ျပေဝဖန္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ပါ ခြန္အားတက္စရာျဖစ္လာၿပီး ျမစ္ဆံုကန္႔ကြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။


ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ ျပသရမည့္အခ်ိန္ (Daily, Vol-6/No-263)

ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ ျပသရမည့္အခ်ိန္ (Daily, Vol-6/No-263)

The Voice Myanmar

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆိုေသာ စကားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုက မိမိတို႔ သန္ရာ႐ႈေထာင့္ အထိုင္ကိုယ္စီမွ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုေဝါဟာရကို ၾကားရလွ်င္ပင္ စိတ္မသက္မသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္သည္။Burma irrawaddy

ရခိုင္်ပၫၷယ္ ႏိုင္ငံ်ခားရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ရရြိေရး ဂ္ပႏ္ ဦးေဆာငၼၫ္

ရခိုင္်ပၫၷယ္ ႏိုင္ငံ်ခားရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ရရြိေရး ဂ္ပႏ္ ဦးေဆာငၼၫ္

ရခိုင္်ပၫၷယ္သိဳ႕ ႏိုင္ငံ်ခား ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ဖိတ္ေခၚရာၾတင္ အဓိက စိႏ္ေခၚမႈမ္ားမြာ ေအ်ခခံေအဆာက္အအုံ ညံ့ဖ္င္း်ခင္းႏြင့္ လုံၿခဳံေရး ်ပႆနာမ္ား်ဖစ္ေၾကာင္း ဂ္ပႏ္သံအမတၠ ေ်ပာသၫ္။
လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရး (Daily, Vol-6/No-262)

လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရး (Daily, Vol-6/No-262)

The Voice Myanmar

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးကိစၥမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ေလာက္ကတည္းက NLD အစိုးရအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့သူ ဦးဝင္းထိန္က အထူးပင္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္အသိေပးခဲ့သည္။ စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္မလာခင္အခ်ိန္ကတည္းက သူမ၏ လံုၿခံဳေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ ဦးဝင္းထိန္၏ သတိေပးေျပာစကားကို သက္ဆိုင္သူမ်ားက မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အေလးအနက္ထားခဲ့သလဲဟူသည္ကိုေတာ့ မသိႏိုင္ေပ။


ေမာ္ရင္ဟိုနဲ႔ ဆိုးရွားတို႔အသင္းက ေပးတဲ့အေတြးစ (Daily, Vol-6/No-261)

ေမာ္ရင္ဟိုနဲ႔ ဆိုးရွားတို႔အသင္းက ေပးတဲ့အေတြးစ (Daily, Vol-6/No-261)

The Voice Myanmar

ေဘာလံုးစကားနဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တန္းအားသန္တဲ့သူကို တိုက္စစ္မွဴး လုပ္ခိုင္းၿပီး၊ ေတာင္ပံအားသန္တဲ့သူကို ကြင္းလယ္ကစားခိုင္းတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီအသင္းအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ အတိတ္ကာလမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးဆုတံဆိပ္ေတြ၊ အမွတ္ေကာင္းေတြပဲရခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္း မပ်က္ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးေနသူလို႔ပဲသတ္မွတ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။


Burma irrawaddy

ေအနာက္ႏိုင္ငံ ကုႏ္သၫ္ အသင္းမ္ားက ်မႏၼာႏိုင္ငံၾတင္ ပိုမို ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံၾကရႏ္ တိုၾကၱႏ္း

ေအနာက္ႏိုင္ငံ ကုႏ္သၫ္ အသင္းမ္ားက ်မႏၼာႏိုင္ငံၾတင္ ပိုမို ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံၾကရႏ္ တိုၾကၱႏ္း

်မႏၼာႏိုင္ငံရြိ အဓိက ႏိုင္ငံတကာ ကုႏ္သၫ္ႀကီးမ္ားအသင္းမ္ား ၇ သင္းသၫ္ ေေဖဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ပူးၾတဲ ေၾကညာခ္ေကၱစာငၠိဳ ထုတ္်ပႏၡဲ့သၫ္။


၂၀၅၀ မြာ ပလတၥတစ္ အႏၲရာယၠိဳ ေေရနသတၱဝါေၾတ ပိုႀကဳံေၾတ႕ႏိုင္

၂၀၅၀ မြာ ပလတၥတစ္ အႏၲရာယၠိဳ ေေရနသတၱဝါေၾတ ပိုႀကဳံေၾတ႕ႏိုင္

Burma irrawaddy

ပငႅယ္အနီးအနားမြာ ေနထိုငၠ္ကၥားၾကတဲ့ ငြက္ေၾတ အပါအဝင္ ဖ္ံ၊ ေဝလငါး၊ လင္းပိုင္၊ ငါး၊ ကဏႏ္းနဲ႔ အ်ခား ပငႅယ္သတၱဝါေပါင္းမ္ားျစာဟာ လူေၾတ ျစန႔ၸစ္ၾကတဲ့အမႈိက္ေေၾတၾကာင့္ ေသဆုံးမႈေၾတက ပိုပိုမ္ားလာေနပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဘာျဖစ္လို႔ အေရးႀကီးတာလဲ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဘာျဖစ္လို႔ အေရးႀကီးတာလဲ

The Voice Myanmar

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံမွ စေလ့လာၾကည့္ပါက သူတို႔အေနႏွင့္ သူတို႔ေျခဥမေကာင္းသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖ်က္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ရသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ အႀကိမ္၂၀ ေက်ုာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ဆံုး စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းထားၿပီး ယခုေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လာမည့္မတ္လထဲတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


The Voice Myanmar

Red Dot ျပႆနာ အေျဖရွာ (Daily, Vol-6/No-260)

Red Dot ျပႆနာ အေျဖရွာ (Daily, Vol-6/No-260)

Red Dot ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေသာ အြန္လိုင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ သန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ေငြမ်ားအလြဲသံုးစားျပဳ ထြက္ေျပးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ား နစ္နာသြားရျခင္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အေပၚ ႀကီးစြာေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေပသည္။


တရားမဝင္ ေျငလႊဲ လုပ္ငႏ္းမ္ား လိုငၥင္ ထုတ္ေပးေတာ့မၫ္

တရားမဝင္ ေျငလႊဲ လုပ္ငႏ္းမ္ား လိုငၥင္ ထုတ္ေပးေတာ့မၫ္

Burma irrawaddy

်မႏၼာႏိုင္ငံ ဗဟုိဘဏၠ လာမၫ့္ ၂ လ အၾတင္း တရားမဝင္ ေျငလႊဲ လုပ္ငႏ္းမ္ား (ၾဟႏၵီ) ကုိ တရားဝင္ ေျငလႊဲ လုပ္ငႏ္း လိုငၥငၼ္ား ထုတ္္ေပးရႏ္ စီစၪ္ေေနၾကာင္းပ်ဥ္ၾကားေစ့မရသေ႐ြ႕ ပ်ဥ္ေထာင္စု ၿခံဝင္းေကာင္းမျဖစ္

ပ်ဥ္ၾကားေစ့မရသေ႐ြ႕ ပ်ဥ္ေထာင္စု ၿခံဝင္းေကာင္းမျဖစ္

The Voice Myanmar

ပ်ဥ္ေထာင္ပ်ဥ္ညႇိ လုပ္ေန႐ံုျဖင့္ ၿခံစည္း႐ိုး ခိုင္ခံ့ႏိုင္ပါဦးမလား။ အုတ္ျမစ္မခိုင္သျဖင့္ ကန္႔လန္႔တိုက္သေယာင္ ေစာင္းယိုင္ေနသည့္ အဓိကပ်ဥ္ေထာက္တိုင္မ်ားကို သံေတြျပန္ႏုတ္ ပ်ဥ္ျပန္စီျခင္း လြယ္ကူႏိုင္ပါ့မလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ အစကေနျပန္ၿပီး အုတ္ျမစ္အသစ္ ျပန္ထိုင္ စနစ္တက် ပ်ဥ္စီသံ႐ိုက္လုပ္ၿပီး လွပေသသပ္ ခိုင္ခံ့တဲ့ ၿခံစည္း႐ိုးဝင္းေလး ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမလားဆိုတာ စဥ္းစားခ်ိန္တန္ၿပီ။


The Voice Myanmar

ေရွ႕ကားကို ေနာက္ကား အမွန္တကယ္ေက်ာ္လိုလွ်င္ (Daily, Vol-6/No-259)

ေရွ႕ကားကို ေနာက္ကား အမွန္တကယ္ေက်ာ္လိုလွ်င္ (Daily, Vol-6/No-259)

ယခု ထရမ့္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔၏ ဒုတိယေျမာက္ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာအား ဗီယက္နမ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္အခ်က္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္သည္ ရန္သူကို မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ -အေမရိကန္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမွာ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္ အပိုင္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီဟူသည့္ အခ်က္တို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။


Red Dot ကုမၸဏီကို လိုငၥငၴဳတ္ေပးမထားဟု ဗဟိုဘဏ္ ေ်ပာ

Red Dot ကုမၸဏီကို လိုငၥငၴဳတ္ေပးမထားဟု ဗဟိုဘဏ္ ေ်ပာ

Burma irrawaddy

အီလကၳ႐ျႏၷစၥနစ္ ဖုႏ္းေဘလ္်ဖည့္ၾသင္း်ခင္း ဝႏ္ေဆာငၼႈ လုပ္ေေနသာ Red dot ကုမၸဏီသၫ္ ်မႏၼာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏၼြ လိုငၥငၴဳတ္ေပးထား်ခင္း မရြိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယၠ ေ်ပာသၫ္။


အကြယ္အကာ ယူကာထားတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ မေျပာင္းသေ႐ြ႕

အကြယ္အကာ ယူကာထားတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ မေျပာင္းသေ႐ြ႕

The Voice Myanmar

လမ္းေတြမွာ တရားပြဲလုပ္လို႔ရပါတယ္။ လုပ္လည္း လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လမ္းကိုပိတ္ စင္ေဆာက္၊ လမ္းထဲကို ဘယ္ကားမွမဝင္ရ၊ ဒါလည္းရပါေသးတယ္။ လမ္းထဲက ကားပိုင္ရွင္ေတြ ကားေတြ ဘယ္မွာရပ္ၾကမလဲ၊ ပြဲစီစဥ္သူေတြ ဘယ္လိုစီစဥ္သလဲ၊ မသိဘူးလာမရပ္နဲ႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ႀကံဳသလို ရပ္ခ်င္တဲ့ေနရာရပ္၊ အဓိကက လမ္းထဲလာမရပ္ရင္ၿပီးေရာ၊ ပြဲတစ္ခုစီစဥ္တာ ဒီလိုလုပ္တာ အႏိုင္က်င့္တဲ့ အျပဳအမူပါ။ အေၾကာက္တရား အစဥ္အလာကို မဆန္႔က်င္ရဲလို႔ ၿငိမ္ေပးလိုက္ရတဲ့ မသက္မသာ ျပည္သူေတြဟာ ...
ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ မင္းသားလုပ္မလား၊ ဗီလိန္လုပ္မလား (Daily, Vol-6/No-258)

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ မင္းသားလုပ္မလား၊ ဗီလိန္လုပ္မလား (Daily, Vol-6/No-258)

The Voice Myanmar

ယခင္အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ယခင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခတ္ဦးတြင္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ဦးစြာရရွိသြားသူမ်ားထဲတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္းလည္း ပါဝင္ေပသည္။


ေေျငၾကး လိမႅၫၼႈႏြင့္ Red dot ကုမၸဏီကို တရားျစဲရႏ္ စီစၪ္

ေေျငၾကး လိမႅၫၼႈႏြင့္ Red dot ကုမၸဏီကို တရားျစဲရႏ္ စီစၪ္

Burma irrawaddy

အီလကၳျရႏၷစ္ ဖုႏ္းေဘ ်ဖည့္ၾသင္း်ခင္း ဝႏ္ေဆာငၼႈ လုပ္ေဆာင္ေေနသာ Red dot ကုမၸဏီကို ေေျငၾကး လိမႅၫၼႈႏြင့္ တရားျစဲဆိုရႏ္ ်ပငၧင္ေေနၾကာင္း


စီးျပားေရး ေ်ပလၫၹိဳ႕ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးကို ပံ့ပိုးၾကရႏ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ ေမတၱာရပၡံ

စီးျပားေရး ေ်ပလၫၹိဳ႕ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးကို ပံ့ပိုးၾကရႏ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ ေမတၱာရပၡံ

Burma irrawaddy

ေဒသခံမ္ား၏ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္းမ္ား ေ်ပလၫ္ေရးအၾတက္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးလုပ္ငႏ္းမ္ားအား အားေပးပံ့ပိုးၾကရႏ္ ယ ေန႔ ျမႏ္းၾလဲပိုင္းက ရြမ္း်ပၫၷေယ္အရြ႕ပိုင္း မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕ေဒသခံလူထုႏြင့္ ေၾတ႕ဆုံစၪ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ က ေမတၱာရပၡံခဲ့သၫ္။


ပုဂံနဲ႔ အႏ္ေကာဝပ္ တိုက္႐ိုက္ေေလၾကာင္းလိုင္း ပ္ံသႏ္းေ်ပးၾဆဲႏိုင္ရႏ္ ညႇိႏႈိင္းေန

ပုဂံနဲ႔ အႏ္ေကာဝပ္ တိုက္႐ိုက္ေေလၾကာင္းလိုင္း ပ္ံသႏ္းေ်ပးၾဆဲႏိုင္ရႏ္ ညႇိႏႈိင္းေန

Burma irrawaddy

၂၀၁၈ ခုႏြစ္အၾတင္း ေကမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ ကမာၻလြည့ၡရီးၾသားဦးေရ ၆ ဒႆမ ၂ မီလီယံ လာေရာကၡဲ့ၿပီး ်မႏၼာသို႔ ၃ ဒႆမ ၅ မီလီယံ လာေရာကၡဲ့သၫ္။


Burma irrawaddy

မၾကာခဏ ရႏ္်ဖစ္ေလ့ရြိတဲ့ စုံၾတဲေၾတက အခ္စ္ေရးမြာ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေၾကာင္း ေလ့လာသူေၾတ အတၫ္်ပဳ

မၾကာခဏ ရႏ္်ဖစ္ေလ့ရြိတဲ့ စုံၾတဲေၾတက အခ္စ္ေရးမြာ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေၾကာင္း ေလ့လာသူေၾတ အတၫ္်ပဳ

ေလ့လာခ္က္ေၾတအရ အခ္စ္ေရး အဆေငၼ်ပၾကသူေၾတရဲ႕ အဓိက အမြားတခုေကတာ့ ျပင့္ျပင့ႅင္းလင္း စကားေအခ္အတင္ မ်ဖစ္ၾကတာေၾကာင့ႅိဳ႕ ဆိုပါတယ္။


ေနာက္သို႕