The Voice Myanmar

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စာ ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲ)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စာ ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲ)

“ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုရင္လည္း အက်ိဳးရွိမယ့္ဟာကို လူႀကီးပီပီသသနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစခ်င္တယ္”


British Chevening Scholarships

British Chevening Scholarships

The Voice Myanmar

Chevening Scholarships သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Masters Degree ျဖစ္ၿပီး Foreign and Commonwealth Office (FCO) ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုလည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈအရည္အေသြး ျပည့္ဝသူမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ ပညာသင္ဆုလည္း ျဖစ္သည္။


American University Emerging Global Leader Scholarship

American University Emerging Global Leader Scholarship

The Voice Myanmar

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Bachlors Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည္ကာလမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ျဖစ္သည္။The Voice Myanmar

Gates Cambridge Scholarships

Gates Cambridge Scholarships

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Gates Cambridge Trust အဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Masters/ Ph.D Degree မ်ားျဖစ္သည္။


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ေကာလိပ္ဆင္းမ်ား အေဝးသင္တတိယႏွစ္မွ စတင္တက္ခြင့္ျပဳေရး)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ေကာလိပ္ဆင္းမ်ား အေဝးသင္တတိယႏွစ္မွ စတင္တက္ခြင့္ျပဳေရး)

The Voice Myanmar

“ဒါေပမဲ့ ဆႏၵအတိုင္း လိုက္လုပ္လို႔မရဘူး”


ရသစာေပအပါအဝင္ ဘာသာရပ္ေလးခု အေဝးသင္ေက်ာင္းသားမရွိ

ရသစာေပအပါအဝင္ ဘာသာရပ္ေလးခု အေဝးသင္ေက်ာင္းသားမရွိ

The Voice Myanmar

ရသစာေပ၊ ျမန္မာမႈ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ အိမ္တြင္းစီးပြားဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အထူးျပဳေလ့လာသင္ယူမည့္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားမရွိေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုံးစတုတၳႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားသာရွိေတာ့ေၾကာင္း အေဝးသင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။


ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဆရာအဆင့္အတန္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဆရာအဆင့္အတန္း

The Voice Myanmar

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက ကမၻာ့ေစာင့္ၾကည့္အဆင့္ျဖစ္လာေစရန္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေၾကာင္း မည္သူမွ ျငင္းႏိုင္မည္မထင္။ ႏိုင္ငံတကာကပင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ပညာေရးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနရေၾကာင္းကို လာေရာက္ေလ့လာေနၾကရသည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ပညာအဆင့္အတန္းကို လက္ရွိအတိုင္းသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အဆင့္ဆင့္ျမင့္သည္ထက္ျမင့္မားေစရန္ ႀကံေဆာင္ၾကရေတာ့သည္။


The Voice Myanmar

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္အား ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ဆန္းစစ္ခ်က္

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္အား ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ဆန္းစစ္ခ်က္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းငယ္ေလးေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး ထိုေက်ာင္းငယ္ေလးမ်ားကို ေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ေခၽြတာႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ (The World Bank) အဖြဲ႔က တိုက္တြန္းထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားေၾကာင့္ ဆရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရမလို ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားအား၊ ဆရာမေလွ်ာ့ဘဲ ေက်ာင္းငယ္ေလးမ်ားကို ေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာၾကည့္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က တိုက္တြန္းၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။


အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေနသည့္ တ႐ုတ္အြန္လိုင္းပညာေရး

အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေနသည့္ တ႐ုတ္အြန္လိုင္းပညာေရး

The Voice Myanmar

UBS Securities အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယမန္ႏွစ္ကအထိ တ႐ုတ္အြန္လိုင္းပညာေရးသည္ ယြမ္ ၂၉ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေၾကာင္း သိရသည္။ iiMedia မွ အႀကံေပးအရာရွိ လ်ဴက်င္ေဟာင္းကလည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္က နည္းပညာကို အေထာက္အကူေပးသည့္အျပင္၊ ပညာေရးကိုလည္း အစဥ္အလာထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေစရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အြန္လိုင္းပညာေရးေဈးကြက္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။


ေက်ာင္းသားသမဂၢ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္၏ပံုရိပ္

ေက်ာင္းသားသမဂၢ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္၏ပံုရိပ္

The Voice Myanmar

ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ ပံုရိပ္သက္သက္ တစ္ခုသာမက ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ သူတို႔ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အားထုတ္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ သမဂၢအေဆာက္အအံုကို ေဒသအတြင္း ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားသည့္ ျပယုဂ္တစ္ခုသာမက ပညာေရး၏ ပန္းတိုင္တစ္ခုအေနႏွင့္လည္း ထူေထာင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။The Voice Myanmar

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လံုၿခံဳေရး)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လံုၿခံဳေရး)

“ဒီႏွစ္ဦး (ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)က အဓိက အက်ဆံုးလို႔ျမင္ပါတယ္”


ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေတြက ၁၀ တန္းေအာင္သူေတြ ေဆးေက်ာင္းတက္ခြင့္ရမည္

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေတြက ၁၀ တန္းေအာင္သူေတြ ေဆးေက်ာင္းတက္ခြင့္ရမည္

Thithtoolwin


ကေလးမ်ားကို စာဖတ္ဓေလ့ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

ကေလးမ်ားကို စာဖတ္ဓေလ့ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

The Voice Myanmar

ကေလးမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္လွ်င္ ေက်ာင္းစာဖတ္႐ံုသက္သက္ မေက်နပ္ေနေစခ်င္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေျခခံက်သည့္ အခ်က္မွာ အသိပညာ ဗဟုသုတျဖစ္သည္။ ပညာဗဟုသုတ ျပည့္ဝေစရန္ ျပင္ပစာကိုလည္း မ်ားမ်ားဖတ္ခိုင္းရန္ လိုသည္။


စာသင္ခန္းထဲမွာ နည္းပညာ ဘာေၾကာင့္သံုးသင့္သလဲ

စာသင္ခန္းထဲမွာ နည္းပညာ ဘာေၾကာင့္သံုးသင့္သလဲ

The Voice Myanmar

ေခတ္တြင္ နည္းပညာသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးထိုးေဖာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ခံရမည္။ နည္းပညာယဥ္ေက်းမႈေခတ္သစ္ တစ္ခုသို႔ေရာက္ေနၿပီ။ ေန႔စဥ္ဘဝ၊ အလုပ္၊ ကစားျခင္းအျပင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းက အစနည္းပညာႏွင့္ ကင္းကြာ၍မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ မိုဘိုင္းလ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝါယာလက္စ္ေခၚ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တို႔သည္သည္ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ မရွိမျဖစ္ အသြင္ကို ေဆာင္လာၿပီျဖစ္သည္။


The Voice Myanmar

စာသင္ခန္းထဲသို႔ လက္ပ္ေတာ့ႏွင့္ဖုန္း ယူသင့္၊ မယူသင့္

စာသင္ခန္းထဲသို႔ လက္ပ္ေတာ့ႏွင့္ဖုန္း ယူသင့္၊ မယူသင့္

“ေက်ာင္းသားေတြဆိုတာ အတန္းထဲမွာ ဆရာသင္တာပဲ ဂ႐ုစိုက္ရမွာေပါ့။ အျခားဟာေတြကို အာ႐ံုစိုက္ေနတာေတြ မျဖစ္သင့္ဘူး”


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဆရာသမဂၢ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ံုးခန္းမ်ား ေဆာက္ေပးမည္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဆရာသမဂၢ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ံုးခန္းမ်ား ေဆာက္ေပးမည္

The Voice Myanmar

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ဆရာသမဂၢတို႔အတြက္ သီးျခား႐ံုးခန္းမ်ားေဆာက္ေပးရန္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး)

The Voice Myanmar

“ေက်ာင္းသားကတ္ပါမွ ဝင္ခြင့္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာကို လူေတြအေနနဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္တယ္လို႔ ျမင္ခ်င္ျမင္မယ္”တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို  ဒီဇင္ဘာတတိယပတ္ထိ လက္ခံမည္

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာတတိယပတ္ထိ လက္ခံမည္

The Voice Myanmar

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မေလွ်ာက္ရေသးသူ မ်ားအေနႏွင့္ တကၠသိုလ္အလိုက္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ (အမ်ားစုသည္ ဒီဇင္ဘာလတတိယသီတင္းပတ္) အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။


The Voice Myanmar

ဆရာေတြေနရာ စက္႐ုပ္ေတြ အစားထိုးႏိုင္မည္ေလာ

ဆရာေတြေနရာ စက္႐ုပ္ေတြ အစားထိုးႏိုင္မည္ေလာ

နည္းပညာေခတ္ေရာက္လာၿပီး တိုးတက္လာသည္မွာ မွန္ပါသည္။ နည္းပညာကို စာသင္ခန္းထဲတြင္ မျဖစ္မေန သံုးရေတာ့မည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။ “ဆရာေတြ စင္ေပၚတြင္ စာျပသည့္ဘဝမွ စင္ေအာက္ဆင္းၿပီး လမ္းၫႊန္ေနရသည့္ ဘဝသို႔” ဟူ၍လည္း ေျပာၾကပါသည္။


ပေလတို၏ ပညာေရး ဒႆန

ပေလတို၏ ပညာေရး ဒႆန

The Voice Myanmar

ပေလတို၏ ပညာေရးအျမင္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ သင္ယူသူ၏ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ရန္ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို ေခတ္သစ္တြင္ ဆန္႔က်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ၂၁ ရာစုႏွင့္ကိုက္ညီမည္မထင္သျဖင့္ ပစ္ပယ္ထားခဲ့ေသာ ပေလတို၏ သေဘာတရားသည္ ျပန္ၿပီး အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္လာသည္။ ပညာသင္ၾကားေရးဆိုသည္မွာ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း မဟုတ္လွ်င္ မည္သည့္အတြက္ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သနည္းဟူ၍လည္း ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လာၾကသည္။


အေမရိက၏ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းတည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာေကာလိပ္မ်ား

အေမရိက၏ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းတည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာေကာလိပ္မ်ား

The Voice Myanmar

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တိုးတက္လာသည့္ ဒ႐ုန္း (Drone) နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည့္ အေကာင္းဆံုးေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅ ေက်ာင္း ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဒ႐ုန္းမ်ားကို Unmanned Aerial System (UAS) သို႔မဟုတ္ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) နည္းပညာရပ္မ်ားအျဖစ္ အေဝးမွထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ခိုင္းေစႏိုင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ားကို သင္ၾကားေရးမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလာသည္။


ယခုႏွစ္ေလးတန္းေက်ာင္းသားမ်ား လာမည့္ႏွစ္တြင္ သင္႐ုိးသစ္ Grade 6 တန္း တက္ရမည္

ယခုႏွစ္ေလးတန္းေက်ာင္းသားမ်ား လာမည့္ႏွစ္တြင္ သင္႐ုိးသစ္ Grade 6 တန္း တက္ရမည္

The Voice Myanmar

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္႐ုိးေဟာင္းအတုိင္း သင္ယူေနသည့္ စတုတၳတန္း (Grade 5) ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္႐ုိးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားမည့္ ဆ႒မတန္း (Grade 6- သင္႐ုိးသစ္အလယ္တန္းဆင့္) တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (အေျခခံပညာေရးေကာင္စီ)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (အေျခခံပညာေရးေကာင္စီ)

The Voice Myanmar

“ဒါမွသာ ပညာေရးေကာင္စီနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ အထက္ေအာက္စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္မယ္လို႔ ယူဆတယ္”