The Voice Myanmar

အမ်ိဳးသားတစ္ဦး တာေမြခံုးေက်ာ္တံတားေပၚမွ ခုန္ခ်ေသဆံုး

အမ်ိဳးသားတစ္ဦး တာေမြခံုးေက်ာ္တံတားေပၚမွ ခုန္ခ်ေသဆံုး

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ေ႐ႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္ရွိ တာေမြခံုးေက်ာ္တံတားတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ခုန္ခ်ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။


ခရီးစဥ္အသစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို တူးေဖာ္

ခရီးစဥ္အသစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို တူးေဖာ္

The Voice Myanmar

ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရား တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးနီလာက ေျပာၾကားသည္။


သီးႏွံအာမခံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ကမ္းလွမ္း

သီးႏွံအာမခံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ကမ္းလွမ္း

The Voice Myanmar

သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ခ်ဳပ္က ဂလိုဘယ္ေဝါလ္အာမခံကုမၸဏီကို ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။


သယံဇာတ ထုတ္ယဴသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငႏ္းမ္ား ်ပဳ်ပင္ ေ်ပာင္းလဲေရး ေၾဆးေႏျး

သယံဇာတ ထုတ္ယဴသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငႏ္းမ္ား ်ပဳ်ပင္ ေ်ပာင္းလဲေရး ေၾဆးေႏျး

Burma irrawaddy

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးျပားေရး လုပ္ငႏ္းမ္ားကို ျပင့္လင္း ်မင္သာမႈ ရြိရႏ္ႏြင့္ ရရြိလာသၫ့္ ေျငမ္ား အက္ိဳးရြိျစာ အသံုး ်ပဳႏိုင္ေရး အၾတက္ ထိေရာက္သၫ့္ ်ပဳ်ပင္ေ်ပာင္းလဲမႈမ္ား ေဆာင္ ျရက္ႏိုင္ရႏ္ စီစဥႅ္က္ ရိြေၾကာင္း


Burma irrawaddy

တ႐ုတၠ စိုကၸ္ိဳးေရး ေခ္းေျင ေဒၚလာသႏ္း ၁၀၀ လႊတ္ေတာ္ၾတင္ ေမးျခႏ္းထုတ္

တ႐ုတၠ စိုကၸ္ိဳးေရး ေခ္းေျင ေဒၚလာသႏ္း ၁၀၀ လႊတ္ေတာ္ၾတင္ ေမးျခႏ္းထုတ္

သမဝါယမ ဦးစီးဌာနက စိုကၸ္ိဳးေရး ေခ္းေျငဟု ေခါင္းစဥၱပ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၾသင္းကုႏ္/ထုတၠဳႏ္ ဘဏ္ (EXIM Bank) မြ ေခ္းယူထားေသာ ေဒၚလာ သႏ္း ၁၀၀ ႏြင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ၾတင္ ေမးျခႏ္းထုတ္ေၾကာင္း


်မႏၼာေဘာလုံးအျဖဲ႕ခ္ဳပ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဘာလုံးစျပႏၧာရရြိ

်မႏၼာေဘာလုံးအျဖဲ႕ခ္ဳပ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဘာလုံးစျပႏၧာရရြိ

Burma irrawaddy

ႏြစ္ႏြစ္ သကၱမ္းရြိ စျပႏၧာ စာခ္ဳပ္အရ ်မႏၼာႏိုင္ငံေဘာလုံးအျဖဲ႕ခ္ဳပၠ က္င္းပသည့္ ေဘာလုံးၿပိဳျငၸဲမ္ားၾတင္ Molten တံဆိပ္ေဘာလုံးမ္ားအား အသုံး ်ပဳၾသားမၫ္်ဖစ္သည့္အ်ပင္ ်မႏၼာ ႏိုင္ငံေဘာလုံးအျဖဲ႕ခ္ဳပ္ အမြတၱံဆိပၸါဝင္သည့္ေဘာလုံးမ္ားထုတႅဳပၠာ ေဈးၾကက္အၾတင္း ်ဖန႔္်ဖဴးေရာင္းခ္ၾသား မၫ္်ဖစ္သၫ္။


သာေကတတြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္

သာေကတတြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္

The Voice Myanmar

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၁၇ ဧကေပၚတြင္ Emerald Bay အမည္ျဖင့္ ကြန္ဒိုအခန္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Golden Paragon Investment ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။Thithtoolwin

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ လူစံုၿပီ

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ လူစံုၿပီ


ေဆာၵီသို႔ န္ဴကလီးယား နၫ္းပညာ ေမရာင္းဖို႔ ေအမရိကႏႅႊတ္ေတာ္အမတၼ္ား သတိေပး

ေဆာၵီသို႔ န္ဴကလီးယား နၫ္းပညာ ေမရာင္းဖို႔ ေအမရိကႏႅႊတ္ေတာ္အမတၼ္ား သတိေပး

Burma irrawaddy

ယင္းလႊတ္ေတာ္ေကာၼတီမြ ၾထက္ေပၚလာေသာ ကနဦးအစီရငၡံစာၾတင္ “ထိရြၾလယ္သည့္ နၫ္းပညာကို ေဆာၵီသို႔ ေပးရႏ္ အၾတက္ ၾလႏၠဲျစာ ပုဂၢလိက ကိုယၠ္ိဳး စီးျပားရြာ်ခင္းကို အငၲိဳက္ အားတိုက္ ဖိအားေပးပါေၾကာင္း” ေဖာ္်ပထားသၫ္။


NLD ၏ ျဖဲ႕စၫ္းပုံ ်ပငၧင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ေမအာင္်မင္ႏိုင္ဟဳ သမၼတ႐ုံး ဝႏ္ႀကီးေဟာင္း ေ်ပာ

NLD ၏ ျဖဲ႕စၫ္းပုံ ်ပငၧင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ေမအာင္်မင္ႏိုင္ဟဳ သမၼတ႐ုံး ဝႏ္ႀကီးေဟာင္း ေ်ပာ

Burma irrawaddy

ၾလယၠဴသည့္ ပုဒၼမ္ားကို အရငၼ်ပငၻဲ ခက္သည့္ ပုဒၼမ္ားကို ဦးစားေပး ်ပငၧငၼၫ္ ဆိုပါက ႀကိဳတင္ညြိႏိႈင္းမႈ မရြိဘဲ ေမအာင္်မင္ႏုိင္ေၾကာင္း


အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေသနတ္မွန္ေသဆံုး

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေသနတ္မွန္ေသဆံုး

Phothutaw

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေသနတ္မွန္ေသဆံုး


ေတာင္ငူၿမိဳ႕သစ္ ၂ ေလာင္ၿပိဳင္လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ (သတင္း အျပည့္အစံု)

ေတာင္ငူၿမိဳ႕သစ္ ၂ ေလာင္ၿပိဳင္လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ (သတင္း အျပည့္အစံု)

Phothutaw

ေတာင္ငူၿမိဳ႕သစ္ ၂ ေလာင္ၿပိဳင္လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ (သတင္း အျပည့္အစံု)


Phothutaw

ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ တို႔မိသားစု က မုန္႔ဟင္းခါးကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ၿပီး မဟာပရဟိတ လူငယ္​ဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရး ဥယ်ာဥ္​*စမ​ေတာင္​* မွာ လွဴဒါန္း

ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ တို႔မိသားစု က မုန္႔ဟင္းခါးကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ၿပီး မဟာပရဟိတ လူငယ္​ဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရး ဥယ်ာဥ္​*စမ​ေတာင္​* မွာ လွဴဒါန္း

ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ တို႔မိသားစု က မုန္႔ဟင္းခါးကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ၿပီး မဟာပရဟိတ လူငယ္​ဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရး ဥယ်ာဥ္​*စမ​ေတာင္​* မွာ လွဴဒါန္း


အေမရိကန္ ေရတံခြန္တခုမွ လိေမၼာ္ေရာင္ေရမ်ား စီးက် (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္ ေရတံခြန္တခုမွ လိေမၼာ္ေရာင္ေရမ်ား စီးက် (႐ုပ္သံ)

Phothutaw

အေမရိကန္ ေရတံခြန္တခုမွ လိေမၼာ္ေရာင္ေရမ်ား စီးက် (႐ုပ္သံ)


မေကြးတြင္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီး

မေကြးတြင္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီး

The Voice Myanmar

မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ားကို ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားပါ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးလွ်က္႐ွိေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ုံးထံမွ သိရသည္။


သိန္းသံုးဆယ္ေလာက္က်မယ္ ႏွစ္ဆယ့္႐ွစ္နဲ႔လုပ္ေပးမယ္တဲ့ (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးေပၚက ရင္နာစရာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္)

သိန္းသံုးဆယ္ေလာက္က်မယ္ ႏွစ္ဆယ့္႐ွစ္နဲ႔လုပ္ေပးမယ္တဲ့ (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးေပၚက ရင္နာစရာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္)

Phothutaw

သိန္းသံုးဆယ္ေလာက္က်မယ္ ႏွစ္ဆယ့္႐ွစ္နဲ႔လုပ္ေပးမယ္တဲ့ (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးေပၚက ရင္နာစရာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္)


Phothutaw

ႀကံ႕ခိုင္မႈမရွိသည့္ အေရးေပၚေလွကားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ အခန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို စည္း႐ံုးေနဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆို

ႀကံ႕ခိုင္မႈမရွိသည့္ အေရးေပၚေလွကားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ အခန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို စည္း႐ံုးေနဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆို

ႀကံ႕ခိုင္မႈမရွိသည့္ အေရးေပၚေလွကားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ အခန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို စည္း႐ံုးေနဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆို


ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ သၾကၤန္ျပန္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ျပန္တုံး ထုစရာမလိုေတာ့

ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ သၾကၤန္ျပန္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ျပန္တုံး ထုစရာမလိုေတာ့

Phothutaw

ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ သၾကၤန္ျပန္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ျပန္တုံး ထုစရာမလိုေတာ့


မိတၳီလာရွိ သမိုင္းဝင္သိမ္ကိုးသိမ္ပူေဇာ္ပြဲ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

မိတၳီလာရွိ သမိုင္းဝင္သိမ္ကိုးသိမ္ပူေဇာ္ပြဲ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

The Voice Myanmar

မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္းဝင္ သိမ္ကိုးသိမ္လွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲကို မတ္လ ၂၀ ရက္(တေပါင္းလျပည့္ေန႔)တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုစည္ကားေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။The Voice Myanmar

ေတာင္ငူ ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္တြင္ ႏွစ္ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈျဖစ္

ေတာင္ငူ ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္တြင္ ႏွစ္ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈျဖစ္

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္၊ မင္းႀကီးညိဳရပ္ကြက္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္၊ နံနက္၈နာရီခန္႔က တပ္မေတာ္ဗုိလ္မွဴးအၿငိမ္းစား ဦးစုိးလင္းသန္းႏွင့္ ဇနီး ေဒၚေခ်ာစုလင္းဆုိသူတုိ႔ႏွစ္ဦးအသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၎တုိ႔၏သမီး နဝမတန္းေက်ာင္းသူမွာလည္း ဒဏ္ရာရ၍ ေဆးကုထားရေၾကာင္း ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးထံမွ သိရွိရသည္။


ျမန္မာ့ပထမဆုံး တာေဝးစက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ ပုဂံ၌ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာ့ပထမဆုံး တာေဝးစက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ ပုဂံ၌ျပဳလုပ္မည္

The Voice Myanmar

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္ဘီးအားကစား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MCF) ႏွင့္ MSP CAT တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ Road Race တာေဝးစက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MCF ထံမွ သိရသည္။


မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအပါအဝင္ ပန္းၿခံသံုးခု၌ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ လုပ္မည္

မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအပါအဝင္ ပန္းၿခံသံုးခု၌ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ လုပ္မည္

The Voice Myanmar

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကဦးေဆာင္ကာ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္နွင့္ ဦးဥတၱမပန္းၿခံ (ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံ) တို႔၌ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္-၄ ျဖစ္သူ ေဒၚေမေမသြယ္က ေျပာၾကားသည္။


ကုိးတန္းေအာင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ႏုိင္သည့္ တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လာမည့္ပညာေရးႏွစ္တြင္ ခန္႔မည္

ကုိးတန္းေအာင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ႏုိင္သည့္ တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လာမည့္ပညာေရးႏွစ္တြင္ ခန္႔မည္

The Voice Myanmar

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားသင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။


Burma irrawaddy

ေဒသၾတင္း မူးယစၢိဳဏ္းႀကီးႏြင့္ ဆက္ႏၾယ္ေနသူမ္ား ထိုင္းရဲ ဆကႅကၹမ္းဆီး

ေဒသၾတင္း မူးယစၢိဳဏ္းႀကီးႏြင့္ ဆက္ႏၾယ္ေနသူမ္ား ထိုင္းရဲ ဆကႅကၹမ္းဆီး

အဆိုပါ အမ္ိဳးသမီး ပီရာခ္က္သၫ္ ဘႏ္ေကာက္၊ အလယၸိဳင္းႏြင့္ ေအရြ႕ပိုင္းေဒသမ္ား ၾတင္ ေရာင္းခ္ရႏ္ အၾတက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ္ားကို ေ်မာကၸိဳင္းမြ မြာယူရာၾတင္ တာဝႏ္ရြိၿပီး ၎သၫ္ ရရြိေသာအ်မတၼ္ားကို ေ်မာကၸိဳင္းႏြင့္ အိမၷီးခ္င္းႏိုင္ငံမ္ားသို႔ လႊဲေ်ပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေေျငၾကး ၾကင္းဆကၼ္ားေၾကာင့္ ပီရာခ္က္သၫ္ ၂၀၁၈ ခုႏြစၠ ဖမ္းဆီးၿပီး ေနာကၸိဳင္းၾတင္ ေသဒဏ္ေပးခံ ရသည့္ နႏ္း်မင့္သိႏ္းေအးႏြင့ၦကၥပ္ေေနၾကာင္းသိရသၫ္။