Burma irrawaddy

ျခင့္်ပဳခ္ကၼဲ့ ဘၾဏၡဲျဖင့ႅြ္င္ က္ပ္သိႏ္း ၂၀၀ ေက္ာ္ ဒဏ္႐ိုကၼၫ္

ျခင့္်ပဳခ္ကၼဲ့ ဘၾဏၡဲျဖင့ႅြ္င္ က္ပ္သိႏ္း ၂၀၀ ေက္ာ္ ဒဏ္႐ိုကၼၫ္

သူတို႔ ပိတၡ္ငႅၫ္း ပိတ္၊ မပိတၡ္ငႅၫ္း ဆၾကၹင့ၼယၦိဳရင္ က္ေနာၱိဳ႕က ဒဏ္ က္ပ္သိႏ္း ၇၀ ေက္ာ္ ႐ိုကၼယ္။ ဒီဇငၻာေက္ာႅိဳ႕ ဇႏၷဝါရီ၊ ေေဖဖာ္ဝါရီဆိုရင္ ဒဏ္ သိႏ္း ၂၀၀ ေက္ာ္ ႐ိုကၼယ္


စစ္ေရးရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္း်ဖင့္ၾသားရႏ္ မဟာမိတ္ ၃ ျဖဲ႕ ေသဘာထားေၾကညာ

စစ္ေရးရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္း်ဖင့္ၾသားရႏ္ မဟာမိတ္ ၃ ျဖဲ႕ ေသဘာထားေၾကညာ

Burma irrawaddy

စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ၾကၼႈမ္ားကို ဦးျစာရပၲန႔္ၿပီး စစ္ေရးနၫ္းလမ္းမြအပ ႏိုင္ငံေရးနၫ္းလမ္းအရ ေဆာင္႐ၾက္ရႏ္ ဆႏၵရြိပါသၫ္။ ထို႔အတူ ်မႏၼာ့တေပၼတာၹကၼြလၫ္း စျစၸဲမ္ား ခ္ဳပ္ၿငိမ္းေစရႏ္ ေဆာင္႐ၾကၼၫ္ဟဳ စိတ္ရင္းမြႏ္်ဖင့္ ေမြ္ာႅင့ၸါသၫ္


၁ ႏြစ္်ပည့္ Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦး အမႈေအပၚ အ်မငၼ္ား

၁ ႏြစ္်ပည့္ Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦး အမႈေအပၚ အ်မငၼ္ား

Burma irrawaddy

ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫႅၫ္း ေ်ပာဖူးပါတယ္။ အ်ပစၼရိြတ့ဲ သူေတယာက္ အက္ၪ္းေထာငၴဲ ရိြေန်ခင္း ဟာ ႀကီးမားတ့ဲ ေအရးကိစၥ ်ဖစၲယႅိဳ႕ေပါ့။ အခု ေကတာ့ ႏြစ္ေယာက္ေတာင္ ်ဖစ္ေနလို႔ ပိုႀကီးတ့ဲ ကိစၥပါ။Burma irrawaddy

အိမ္အကူ မကရငၼ ဝမ္းဗိုကၵဏ္ရာေၾကာင့္ အူေပါက္ ေသဆုံး်ခင္း်ဖစ္ဟဳ ဆရာဝႏ္ ၾထကၦိဳ

အိမ္အကူ မကရငၼ ဝမ္းဗိုကၵဏ္ရာေၾကာင့္ အူေပါက္ ေသဆုံး်ခင္း်ဖစ္ဟဳ ဆရာဝႏ္ ၾထကၦိဳ

ဒီေန႔ အစစ္ေဆးခံတဲ့ ဆရာဝႏၠလၫ္း ေဆးစာထဲမြာပါတဲ့အတိုင္း၊ သက္ေသခံ ၾသင္းထားတဲ့ ေအထာက္အထားအတိုင္း ႏႈတ္သက္ေသခံခ္ကၠ တထပၲၫ္း ၾကကၱိပဲၾထၾက္သားတယ္။


အနာႀကီးေရာဂါ ်ဖစ္သဴမ္ားကို ျခဲ်ခားဆကၦံမႈ မလုပ္ၾကရႏ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ တိုၾကၱႏ္း

အနာႀကီးေရာဂါ ်ဖစ္သဴမ္ားကို ျခဲ်ခားဆကၦံမႈ မလုပ္ၾကရႏ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ တိုၾကၱႏ္း

Burma irrawaddy

အနာႀကီးေရာဂါ်ဖျစၸားသူမ္ားႏြင့္ ၎၏မိသားစုဝငၼ္ားအား ျခဲ်ခားဆကၦံမႈမ္ားကို ေယန႔အထိ်မင္ေၾတ႕ေနရၿပီး ယင္း သို႔ ျခဲ်ခားဆကၦံမႈကို ေလ္ာ့နၫ္းေပပ္ာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ၾက္ၾကရႏ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၠ ေယန႔က္င္းပသည့္ အမ္ိဳးသားအဆင့္ အနာႀကီးေရာဂါ တိုကၹ္က္ေရး ညီလာခံၾတင္ တိုၾကၱႏ္းေ်ပာၾကားသၫ္။
ႀလိဳငႅင္ ပဋိပကၡ ၅ ဦးေသဆုံး၍ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ

ႀလိဳငႅင္ ပဋိပကၡ ၅ ဦးေသဆုံး၍ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ

Burma irrawaddy

ရြမ္း်ပၫၷယ္ ေတာငၸဳိင္း လိျဳငႅငၡ႐ုိင္ ႀလိဳငႅင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေနာက္ ေက္းျရာအုပၥဳ နမ္းဟူး (ဆုိင္းငင္း) ျရာၾတင္ လကၷကၠဳိင္ အျဖဲ႕တျဖဲ႕ ႏြင့္ ေဒသခံမ္ားၾကား ပဋိပကၡ်ဖျစၸားရာ


Phothutaw

အေၾကာက္လြန္သူေတြ လုံးဝမၾကည့္သင့္တဲ႔ လိပ္ျပာစံအိမ္ ဇာတ္ကားနမူနာ

အေၾကာက္လြန္သူေတြ လုံးဝမၾကည့္သင့္တဲ႔ လိပ္ျပာစံအိမ္ ဇာတ္ကားနမူနာ

အေၾကာက္လြန္သူေတြ လုံးဝမၾကည့္သင့္တဲ႔ လိပ္ျပာစံအိမ္ ဇာတ္ကားနမူနာ


ဥေရာပကမၻာလွည့္မ်ား စစ္ႀကိဳေခတ္မွ ျမန္မာ့မီးရထားလမ္းပိုင္းအေျခေနကို လာေရာက္ေလ့လာ

ဥေရာပကမၻာလွည့္မ်ား စစ္ႀကိဳေခတ္မွ ျမန္မာ့မီးရထားလမ္းပိုင္းအေျခေနကို လာေရာက္ေလ့လာ

The Voice Myanmar

ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီအပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွစၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္လက္က်န္ ေရေႏြးေငြ႔သုံး မီးရထား၊ ေနျပည္ေတာ္-ပဲခူး မီးရထားလမ္းပုိင္းႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္-မေဒါက္ မီးရထားလမ္းပိုင္းအေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားထံမွ သိရသည္။


ရခိုင္ေဒသ လူ႔အျခင့္ေအရး ျစျပၥဲခ္ကၼ္ား သက္ေသ မ်ပႏိုင္ေသးဟု ဆို

ရခိုင္ေဒသ လူ႔အျခင့္ေအရး ျစျပၥဲခ္ကၼ္ား သက္ေသ မ်ပႏိုင္ေသးဟု ဆို

Burma irrawaddy

အမြႏၲရားကို ရြာႏိုငၼယႅိဳ႕ ထငႅဳိ႔ ဒီအလုပၠိဳ လုပၲာပါ။ ေကာၼရြေင္အနနဲ႔ ၂၀၁၅ ၾသဂုတႅ ေနာကၸိဳင္းမြာ ်ဖစႅာတဲ့ လူ႔အျခင့္ေအရး ခ္ိဳးေဖာကၼႈေၾတ ျစျပၥဲခ္က္ေၾတ အားလံုးကို ေအသးစိတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ရြိပါတယ္


TIME တႏြစၲာ ဂုဏ္်ပဳထိုက္သဴစာရင္းၾတင္ ေထာငၡ္ခံ ်မႏၼာသတင္းေထာကၼ္ားလၫ္း ပါဝင္

TIME တႏြစၲာ ဂုဏ္်ပဳထိုက္သဴစာရင္းၾတင္ ေထာငၡ္ခံ ်မႏၼာသတင္းေထာကၼ္ားလၫ္း ပါဝင္

Burma irrawaddy

မဂၢဇင္း၏ သကၱမ္း ၉၅ ႏြစ္အၾတင္း သတင္းနယၸယၼြသူမ္ားကို ဂုဏ္်ပဳထိုက္သဴမ္ားအ်ဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေ႐ျးခ္ယႅိဳက္်ခင္း်ဖစ္သၫ္။


Phothutaw

လူနာေပါင္း (၄၀)ရဲ႕ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ပလက္စတစ္ဆာဂ်ရီ ဆရာဝန္ရဲ႕အျဖစ္

လူနာေပါင္း (၄၀)ရဲ႕ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ပလက္စတစ္ဆာဂ်ရီ ဆရာဝန္ရဲ႕အျဖစ္

လူနာေပါင္း (၄၀)ရဲ႕ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ပလက္စတစ္ဆာဂ်ရီ ဆရာဝန္ရဲ႕အျဖစ္


သရုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ကို မူးယစ္ ေနာက္တစ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ အမိန္႔ခ်မွတ္

သရုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ကို မူးယစ္ ေနာက္တစ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ အမိန္႔ခ်မွတ္

The Voice Myanmar

မူးယစ္မႈျဖင့္ ေထာင္ ၅ ႏွစ္ က်ေနသူ သရုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ (ယေန႔) တြင္ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ ထပ္မံအမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။


ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္တင္

ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္တင္

The Voice Myanmar

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


Huawei အမႈစစ္ေဆးစၪ္ ေကနဒါ သံတမႏ္ေဟာင္း တ႐ုၾတၱင္ အဖမ္းခံရ

Huawei အမႈစစ္ေဆးစၪ္ ေကနဒါ သံတမႏ္ေဟာင္း တ႐ုၾတၱင္ အဖမ္းခံရ

Burma irrawaddy

အဆိုပါ ေကနဒါ သံတမႏ္ေဟာင္းအား ဖမ္းဆီးမႈ ်ဖစၥၪ္ႏြင့္ Huawei ဘ႑ာေရးမႉးခ္ဳပ္ ဖမ္းဆီးခံရမႈ ဆကၥပၸတ္သက္ ်ခင္း ရြိမရြိ လေတၱလာ ရြင္းရြင္းလင္းလင္း မသိေသးေသာႅၫ္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လကၱဳံ႕်ပႏၼၫၦိဳသၫၠိဳမူ ေကနဒါ ရြိ သုေတသီတခ္ိဳ႕က ေဟာကိႏ္းထုတ္ၿပီး်ဖစ္ သၫ္။


Phothutaw

ျပင္သစ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ ခရစ္စမတ္ေဈးတန္းမွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး သုံးဦးေသဆုံး

ျပင္သစ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ ခရစ္စမတ္ေဈးတန္းမွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး သုံးဦးေသဆုံး

ျပင္သစ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ ခရစ္စမတ္ေဈးတန္းမွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး သုံးဦးေသဆုံး


်မႏၼာ့ေအရး ဆကႅက္ေလ့လာလိုဟု ၾတစၲာ အမႈေဆာင္အရာရြိခ္ဳပ္ တုံ႔်ပႏ္

်မႏၼာ့ေအရး ဆကႅက္ေလ့လာလိုဟု ၾတစၲာ အမႈေဆာင္အရာရြိခ္ဳပ္ တုံ႔်ပႏ္

Burma irrawaddy

လူ႔အျခင့္ေအရးခ္ိဳးေဖာကၼႈမ္ားေအပၚ ဥေပကၡာ်ပဳခဲ့သူဟု ေစာဒကတက္ ေဝဖႏ္ၾကသူမ္ားအား ၾတစၲာ အမႈေဆာင္အရာရြိခ္ဳပ္ ဂ္ကၵိဳေဆးက အဂၤါေန႔က တုံ႔်ပႏ္်ငင္းဆိုလိုက္သၫ္။


ေဒၚလာေစ်း တရိပ္ရိပ္ျပန္တက္၊ ယေန႔ေစ်း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၅ က်ပ္

ေဒၚလာေစ်း တရိပ္ရိပ္ျပန္တက္၊ ယေန႔ေစ်း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၅ က်ပ္

The Voice Myanmar

ဒီဇင္ဘာလဆန္းက ဆက္တုိက္က်လာေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ ယခုရက္ပုိင္းတရိပ္ရိပ္ျပန္တက္လာၿပီး ယေန႔ေပါက္ေစ်း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၅ က်ပ္ရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွ သိရသည္။Burma irrawaddy

တေပၼတာ္ႏြင့္ AA တိုၾကၸဲေၾကာင့္ ေဒသသခံမ္ား ႐ျာလုံးၾကၽတ္ တိမ္းေရြာင္ရ

တေပၼတာ္ႏြင့္ AA တိုၾကၸဲေၾကာင့္ ေဒသသခံမ္ား ႐ျာလုံးၾကၽတ္ တိမ္းေရြာင္ရ

က္ေနာၱိဳကလၫ္း ေလာေလာဆယ္ အဲဒီေနရာကို ေမရာက္ေသးဘူး။ တပၠ လုံၿခဳံေရးအရ လမ္းပိတၳားတယႅိဳ႕ေတာ့ သိရပါတယ္။


ေခြးေဂဟာတည္ေထာင္သူ ဆရာဦးၾကည္မိုးခ်စ္ အသတ္ခံရ

ေခြးေဂဟာတည္ေထာင္သူ ဆရာဦးၾကည္မိုးခ်စ္ အသတ္ခံရ

Phothutaw

ေခြးေဂဟာတည္ေထာင္သူ ဆရာဦးၾကည္မိုးခ်စ္ အသတ္ခံရ


ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ေခြးေဂဟာတည္ေထာင္သူဆရာဦးၾကည္မိုးခ်စ္ အသတ္ခံရ

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ေခြးေဂဟာတည္ေထာင္သူဆရာဦးၾကည္မိုးခ်စ္ အသတ္ခံရ

Phothutaw

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ေခြးေဂဟာတည္ေထာင္သူဆရာဦးၾကည္မိုးခ်စ္ အသတ္ခံရ


သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ကို ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ထပ္မံခ်မွတ္

သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ကို ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ထပ္မံခ်မွတ္

Phothutaw

သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ကို ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ထပ္မံခ်မွတ္


ဦးေရႊ၀ါထြန္းႏွင့္ သူ၏ဇနီးဆိုသူတို႔ကို သာသနာေတာ္ ညိဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ အေရးယူရန္ တိုင္ၾကားခံရ

ဦးေရႊ၀ါထြန္းႏွင့္ သူ၏ဇနီးဆိုသူတို႔ကို သာသနာေတာ္ ညိဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ အေရးယူရန္ တိုင္ၾကားခံရ

Phothutaw

ဦးေရႊ၀ါထြန္းႏွင့္ သူ၏ဇနီးဆိုသူတို႔ကို သာသနာေတာ္ ညိဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ အေရးယူရန္ တိုင္ၾကားခံရ


Phothutaw

အသက္အာမခံေၾကး သန္း ၃၀ အတြက္ ဇနီးသည္ကို ျပန္သတ္ခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္း

အသက္အာမခံေၾကး သန္း ၃၀ အတြက္ ဇနီးသည္ကို ျပန္သတ္ခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္း

အသက္အာမခံေၾကး သန္း ၃၀ အတြက္ ဇနီးသည္ကို ျပန္သတ္ခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္း