The Voice Myanmar

“ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ပြင့္”႐ုပ္႐ွင္ကားကိုေဝဖန္ခဲ့တဲ့ ေမဦးေမာင္ (Make Up Artist)

“ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ပြင့္”႐ုပ္႐ွင္ကားကိုေဝဖန္ခဲ့တဲ့ ေမဦးေမာင္ (Make Up Artist)

“ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ပြင့္”႐ုပ္႐ွင္ကားကိုေဝဖန္ခဲ့တဲ့ ေမဦးေမာင္ (Make Up Artist)


သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ဖက္႐ွင္ေတြကို ဝုန္းတယ္လို႔ ေျပာၾကတဲ့အေပၚ အလင္းသခင္ရဲ႕ေျဖ႐ွင္းခ်က္

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ဖက္႐ွင္ေတြကို ဝုန္းတယ္လို႔ ေျပာၾကတဲ့အေပၚ အလင္းသခင္ရဲ႕ေျဖ႐ွင္းခ်က္

The Voice Myanmar

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ဖက္႐ွင္ေတြကို ဝုန္းတယ္လို႔ ေျပာၾကတဲ့အေပၚ အလင္းသခင္ရဲ႕ေျဖ႐ွင္းခ်က္


အမ်ိဳးသားတစ္ဦး တာေမြခံုးေက်ာ္တံတားေပၚမွ ခုန္ခ်ေသဆံုး

အမ်ိဳးသားတစ္ဦး တာေမြခံုးေက်ာ္တံတားေပၚမွ ခုန္ခ်ေသဆံုး

The Voice Myanmar

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ေ႐ႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္ရွိ တာေမြခံုးေက်ာ္တံတားတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ခုန္ခ်ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။The Voice Myanmar

ခရီးစဥ္အသစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို တူးေဖာ္

ခရီးစဥ္အသစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို တူးေဖာ္

ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရား တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးနီလာက ေျပာၾကားသည္။


သီးႏွံအာမခံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ကမ္းလွမ္း

သီးႏွံအာမခံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ကမ္းလွမ္း

The Voice Myanmar

သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ခ်ဳပ္က ဂလိုဘယ္ေဝါလ္အာမခံကုမၸဏီကို ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။


“ဂါ”စရာ မလုိေသာ အစိုးရ (Daily, Vol-6/No-272)

“ဂါ”စရာ မလုိေသာ အစိုးရ (Daily, Vol-6/No-272)

The Voice Myanmar

အဂတိလုိက္စားမႈဟူသည္ လာဘ္ႏွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္ အေပးအယူ လုပ္သည့္ကိစၥတစ္ခုတည္းႏွင့္သာ ပတ္သက္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပါ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။


သယံဇာတ ထုတ္ယဴသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငႏ္းမ္ား ်ပဳ်ပင္ ေ်ပာင္းလဲေရး ေၾဆးေႏျး

သယံဇာတ ထုတ္ယဴသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငႏ္းမ္ား ်ပဳ်ပင္ ေ်ပာင္းလဲေရး ေၾဆးေႏျး

Burma irrawaddy

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးျပားေရး လုပ္ငႏ္းမ္ားကို ျပင့္လင္း ်မင္သာမႈ ရြိရႏ္ႏြင့္ ရရြိလာသၫ့္ ေျငမ္ား အက္ိဳးရြိျစာ အသံုး ်ပဳႏိုင္ေရး အၾတက္ ထိေရာက္သၫ့္ ်ပဳ်ပင္ေ်ပာင္းလဲမႈမ္ား ေဆာင္ ျရက္ႏိုင္ရႏ္ စီစဥႅ္က္ ရိြေၾကာင္း


တ႐ုတၠ စိုကၸ္ိဳးေရး ေခ္းေျင ေဒၚလာသႏ္း ၁၀၀ လႊတ္ေတာ္ၾတင္ ေမးျခႏ္းထုတ္

တ႐ုတၠ စိုကၸ္ိဳးေရး ေခ္းေျင ေဒၚလာသႏ္း ၁၀၀ လႊတ္ေတာ္ၾတင္ ေမးျခႏ္းထုတ္

Burma irrawaddy

သမဝါယမ ဦးစီးဌာနက စိုကၸ္ိဳးေရး ေခ္းေျငဟု ေခါင္းစဥၱပ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၾသင္းကုႏ္/ထုတၠဳႏ္ ဘဏ္ (EXIM Bank) မြ ေခ္းယူထားေသာ ေဒၚလာ သႏ္း ၁၀၀ ႏြင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ၾတင္ ေမးျခႏ္းထုတ္ေၾကာင္း


Burma irrawaddy

်မႏၼာေဘာလုံးအျဖဲ႕ခ္ဳပ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဘာလုံးစျပႏၧာရရြိ

်မႏၼာေဘာလုံးအျဖဲ႕ခ္ဳပ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဘာလုံးစျပႏၧာရရြိ

ႏြစ္ႏြစ္ သကၱမ္းရြိ စျပႏၧာ စာခ္ဳပ္အရ ်မႏၼာႏိုင္ငံေဘာလုံးအျဖဲ႕ခ္ဳပၠ က္င္းပသည့္ ေဘာလုံးၿပိဳျငၸဲမ္ားၾတင္ Molten တံဆိပ္ေဘာလုံးမ္ားအား အသုံး ်ပဳၾသားမၫ္်ဖစ္သည့္အ်ပင္ ်မႏၼာ ႏိုင္ငံေဘာလုံးအျဖဲ႕ခ္ဳပ္ အမြတၱံဆိပၸါဝင္သည့္ေဘာလုံးမ္ားထုတႅဳပၠာ ေဈးၾကက္အၾတင္း ်ဖန႔္်ဖဴးေရာင္းခ္ၾသား မၫ္်ဖစ္သၫ္။


သာေကတတြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္

သာေကတတြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္

The Voice Myanmar

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၁၇ ဧကေပၚတြင္ Emerald Bay အမည္ျဖင့္ ကြန္ဒိုအခန္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Golden Paragon Investment ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။


လူငယ္ႏွင့္ ကမၼေဗဒ - တင္ၫြန္႔

လူငယ္ႏွင့္ ကမၼေဗဒ - တင္ၫြန္႔

The Voice Myanmar

ကမၼေဗဒ”ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ ရင္းႏွီးသလို ရွိေသာ္လည္း အသံုးနည္း စကားလံုးတစ္ခုျဖစ္သည္။Burma irrawaddy

ေဆာၵီသို႔ န္ဴကလီးယား နၫ္းပညာ ေမရာင္းဖို႔ ေအမရိကႏႅႊတ္ေတာ္အမတၼ္ား သတိေပး

ေဆာၵီသို႔ န္ဴကလီးယား နၫ္းပညာ ေမရာင္းဖို႔ ေအမရိကႏႅႊတ္ေတာ္အမတၼ္ား သတိေပး

ယင္းလႊတ္ေတာ္ေကာၼတီမြ ၾထက္ေပၚလာေသာ ကနဦးအစီရငၡံစာၾတင္ “ထိရြၾလယ္သည့္ နၫ္းပညာကို ေဆာၵီသို႔ ေပးရႏ္ အၾတက္ ၾလႏၠဲျစာ ပုဂၢလိက ကိုယၠ္ိဳး စီးျပားရြာ်ခင္းကို အငၲိဳက္ အားတိုက္ ဖိအားေပးပါေၾကာင္း” ေဖာ္်ပထားသၫ္။


NLD ၏ ျဖဲ႕စၫ္းပုံ ်ပငၧင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ေမအာင္်မင္ႏိုင္ဟဳ သမၼတ႐ုံး ဝႏ္ႀကီးေဟာင္း ေ်ပာ

NLD ၏ ျဖဲ႕စၫ္းပုံ ်ပငၧင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ေမအာင္်မင္ႏိုင္ဟဳ သမၼတ႐ုံး ဝႏ္ႀကီးေဟာင္း ေ်ပာ

Burma irrawaddy

ၾလယၠဴသည့္ ပုဒၼမ္ားကို အရငၼ်ပငၻဲ ခက္သည့္ ပုဒၼမ္ားကို ဦးစားေပး ်ပငၧငၼၫ္ ဆိုပါက ႀကိဳတင္ညြိႏိႈင္းမႈ မရြိဘဲ ေမအာင္်မင္ႏုိင္ေၾကာင္း


ခၽြတ္လို႔မရေအာင္ ဂ်ိဳးတက္ေနတဲ့ သြားဂ်ိဳးေတြကို အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏိုင္မဲ့ သဘာဝနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕

ခၽြတ္လို႔မရေအာင္ ဂ်ိဳးတက္ေနတဲ့ သြားဂ်ိဳးေတြကို အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏိုင္မဲ့ သဘာဝနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕

Phothutaw

ခၽြတ္လို႔မရေအာင္ ဂ်ိဳးတက္ေနတဲ့ သြားဂ်ိဳးေတြကို အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏိုင္မဲ့ သဘာဝနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕


အျပင္ကေန အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ မ်က္ႏွာကို အဆင့္(၅)ဆင့္နဲ႔ သန္႔စင္ၾကမယ္

အျပင္ကေန အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ မ်က္ႏွာကို အဆင့္(၅)ဆင့္နဲ႔ သန္႔စင္ၾကမယ္

Phothutaw

အျပင္ကေန အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ မ်က္ႏွာကို အဆင့္(၅)ဆင့္နဲ႔ သန္႔စင္ၾကမယ္


Phothutaw

အဝလြန္ေစေသာေန႕စဥ္ဘဝက မနက္ခင္းခ်ိန္အေလ့အက်င့္ အမွားမ်ား

အဝလြန္ေစေသာေန႕စဥ္ဘဝက မနက္ခင္းခ်ိန္အေလ့အက်င့္ အမွားမ်ား

အဝလြန္ေစေသာေန႕စဥ္ဘဝက မနက္ခင္းခ်ိန္အေလ့အက်င့္ အမွားမ်ား


အသံုးျပဳျပီးသားဆီကို ျပန္သံုးျခင္းက က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္

အသံုးျပဳျပီးသားဆီကို ျပန္သံုးျခင္းက က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္

Phothutaw

အသံုးျပဳျပီးသားဆီကို ျပန္သံုးျခင္းက က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္


ခ်က္ကို ဆီလိမ္းေပးျခင္းရဲ႕က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ခ်က္ကို ဆီလိမ္းေပးျခင္းရဲ႕က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

Phothutaw

ခ်က္ကို ဆီလိမ္းေပးျခင္းရဲ႕က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားPhothutaw

ကမာၻ့အႀကီးဆံုး သ​ေဘၤာႀကီး အေျကာင္း

ကမာၻ့အႀကီးဆံုး သ​ေဘၤာႀကီး အေျကာင္း

ကမာၻ့အႀကီးဆံုး သ​ေဘၤာႀကီး အေျကာင္း


အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေသနတ္မွန္ေသဆံုး

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေသနတ္မွန္ေသဆံုး

Phothutaw

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေသနတ္မွန္ေသဆံုး


ေတာင္ငူၿမိဳ႕သစ္ ၂ ေလာင္ၿပိဳင္လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ (သတင္း အျပည့္အစံု)

ေတာင္ငူၿမိဳ႕သစ္ ၂ ေလာင္ၿပိဳင္လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ (သတင္း အျပည့္အစံု)

Phothutaw

ေတာင္ငူၿမိဳ႕သစ္ ၂ ေလာင္ၿပိဳင္လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ (သတင္း အျပည့္အစံု)


ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ တို႔မိသားစု က မုန္႔ဟင္းခါးကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ၿပီး မဟာပရဟိတ လူငယ္​ဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရး ဥယ်ာဥ္​*စမ​ေတာင္​* မွာ လွဴဒါန္း

ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ တို႔မိသားစု က မုန္႔ဟင္းခါးကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ၿပီး မဟာပရဟိတ လူငယ္​ဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရး ဥယ်ာဥ္​*စမ​ေတာင္​* မွာ လွဴဒါန္း

Phothutaw

ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ တို႔မိသားစု က မုန္႔ဟင္းခါးကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ၿပီး မဟာပရဟိတ လူငယ္​ဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရး ဥယ်ာဥ္​*စမ​ေတာင္​* မွာ လွဴဒါန္း


အေမရိကန္ ေရတံခြန္တခုမွ လိေမၼာ္ေရာင္ေရမ်ား စီးက် (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္ ေရတံခြန္တခုမွ လိေမၼာ္ေရာင္ေရမ်ား စီးက် (႐ုပ္သံ)

Phothutaw

အေမရိကန္ ေရတံခြန္တခုမွ လိေမၼာ္ေရာင္ေရမ်ား စီးက် (႐ုပ္သံ)


The Voice Myanmar

မေကြးတြင္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီး

မေကြးတြင္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီး

မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ားကို ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားပါ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးလွ်က္႐ွိေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ုံးထံမွ သိရသည္။