ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၈၄၄,၃၅၈ ဦးရွိၿပီး ျမန္မာဘာသာဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ ၇၈၉,၈၈၃ ဦး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၇၈၉,ဝ၇ဝ ႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၇၈၈,၅ဝ၄ ဦးရွိသည့္အတြက္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုေျဖဆိုၿပီးတိုင္း ေျဖဆိုသူေလ်ာ့နည္းလာၿပီး သခ်ၤာဘာသာေျဖဆိုသည့္ ယေန႔အထိ ၅၅,၈၅၄ ဦး ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္သည္႔စာရင္းအရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာဘာသာဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ ၂၂,၃၈၉ ဦးရွိရာမွ အဂၤလိပ္ ဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၂၂,၃၅၇ ဦးႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၂၂,၃၃၆ ဦးသို႔ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ႔သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျမန္မာဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၁၁,၈၅၁ ဦးရွိရာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၁၁၆၇၂ ဦးႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၁၁,၅၂၃ ဦးသို႔ လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျမန္မာဘာသာဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ ၁၁၁,၃၉၇ ဦးရွိရာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၁၁,၂၆ဝ ႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၁၁,၁၈၈ ဦးသို႔ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုၿပီးခ်ိန္တြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခု ေျဖဆိုၿပီးတိုင္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ထို႔ေၾကာင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုၿပီးခ်ိန္တြင္ က်န္ရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ေျဖဆိုရန္ စာရင္းရွိ ဦးေရ ၇၈၈,၅ဝ၄ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး သခ်ၤာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၉၃.၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ 

(Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com/myanmar