အရက္ ပုလင္းမ်ားအား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)
    ေပက်င္း ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၌ တိရစာၦန္ မ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ သိပၸံ သုေတသန တစ္ခု တြင္ အရက္အတြင္း ပါဝင္ေသာ အယ္လ္ကိုေဟာ ဓာတ္ သည္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕ေစသည့္ အရာမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ေစႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ပိုမို စိတ္႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။

စာရင္းျပဳစုခ်က္မ်ားအရ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာသူ မ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လကၡဏာ မ်ား ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ခံစားေနရၿပီး အၿငိမ္းစား စစ္သားမ်ားတြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း ၊ ထိုထဲမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ မွ ၈၀ ေသာ လူနာမ်ားသည္ အရက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အယ္လ္ကိုေဟာ ဓာတ္ သည္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕မႈ ကိုေပ်ာက္ျပယ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ကို စမ္းသပ္ သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ Johns Hopkins တကၠသိုလ္ ေဆးပညာ ဌာန မွ သုေတသန သမားမ်ားသည္ ၾကြက္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စမ္းသပ္မႈ တြင္ ၾကြက္မ်ားအား စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕စိတ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းၾကြက္မ်ားအား အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲကာ တစ္ဖြဲ႕အား ပံုမွန္ေရသာ ေသာက္သံုးေစၿပီး က်န္တစ္ဖြဲ႕အား အယ္လ္ကိုေဟာ ဓာတ္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါသည့္ ေရကို ေသာက္သံုုးေစခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ သုေတသန သမားမ်ားက ထိုအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲထားသည့္ ၾကြက္မ်ားအား ယခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕မႈ မ်ိဳးျပန္လည္ ခံစားေစေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အယ္လ္ကိုေဟာ ဓာတ္ ပါဝင္သည့္ ေရမ်ားေသာက္သံုးခဲ့သည့္ ၾကြက္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕ခႏၶာကိုယ္ မွ Glutamic acid ထြက္ရွိမႈ သည္ ပိုမို ေလ်ာ့နည္း ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ Glutamic acid သည္ မေပ်ာ္ရႊင္ေစသည့္ မွတ္ဥာဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ ဓာတ္ ျဖစ္သည္။

သုေတသန တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ Johns Hopkins တကၠသိုလ္ မွ ပါေမကၡ က ယခု ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ သည္ လူသားမ်ားအေပၚ စမ္းသပ္ အတည္ျပဳႏိုင္ပါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ေပၚလာပံု ႏွင့္ ကုသရန္ အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဤသုေတသန စာတမ္း အား "Transformational Psychiatry" မဂၢဇင္း တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com