ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ID (Import Declaration)/ED(Export Declaration) Form မ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းျခင္း မရွိပါက သက္ဆုိင္ရာမွ သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိပါကိစၥအား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး သုံးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ Trading ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  ID/ED Form  မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းျခင္းမရွိပါက ပထမအႀကိမ္တြင္ ကုမၸဏီ၊ ေအးဂ်င့္မ်ားကုိ သတိေပးရန္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍  အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ကုမၸဏီမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး အသိေပးထားေရး၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ In cash, In Kind ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္ႏွင့္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ နည္းဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး သုံးသပ္ရန္ကိစၥ၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြရယူမႈမ်ားတြင္ Short Term Loan (Hot Money) ရယူျခင္း မျပဳသင့္ဘဲ Medium Term,Long Term ေခ်းေငြမ်ားသာ ရယူေဆာင္ရြက္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလဆန္းပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပုိ႔ကုန္ရေငြမ်ား မွန္ကန္စြာ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၊ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနတုိ႔ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္ပႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီ (ႏုိင္ငံျခား၊ ျပည္တြင္း) စာရင္းမ်ားကုိ စိစစ္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္  ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္းမ်ား၊ အေရာင္းစင္တာမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္မ်ားေျပေက်စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိပါက သြင္းကုန္ (Import) လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳေရးတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုိ႔ကုန္ရေငြမ်ား ေျခာက္လအတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္မႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတုိ႔ ဆက္လက္၍ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ ေန႔စဥ္ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးသည့္ စနစ္အား ယခုထက္ပုိမုိ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္စနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေရး နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း သြင္းကုန္အပိုင္းတြင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားမရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို သုံးသပ္၍သာ စိစစ္ခြင့္ျပဳသြားရန္ကိစၥ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥ၊ Duty Free Shop  ႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို သုံးသပ္၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳရန္ကိစၥ၊ ပို႔ကုန္အပိုင္းတြင္ T/T စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအစား L/C စနစ္ က်င့္သုံးမႈ တိုးျမင့္ေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ စိစစ္ရန္ကိစၥ၊ Export ရေငြႏွင့္ Re-export ရေငြမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ ပို႔ကုန္အေပၚ သင့္တင့္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရးအတြက္ သုံးသပ္ရန္ကိစၥ၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေရးအတြက္ သုံးသပ္ရန္ကိစၥ၊ ပို႔ကုန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား မွန္ကန္စြာတင္ျပေရး၊ မွန္ကန္စြာတင္ျပျခင္း မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားေရးကိစၥတုိ႔ကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။