ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းေလးခု ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ထုိင္းစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း SET စာရင္း၀င္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ PTT Exploration and Production Plc (PTTEP)  ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းအေျခစုိက္ Bangkok Post သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ PTTEP ၏ အသံုးစရိတ္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္  Somporn Vongvuthipornchai က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္ကုိ ေဒၚလာ ၂  ဒသမ  ၉ ဘီလ်ံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး  အရင္းအႏွီးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ၁ ဒသမ ၂၆ ဘီလ်ံ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ ၁ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံအျဖစ္ ခဲြေ၀ထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ  Arthit ၊ S1 ၊ Bonkot ၊ Contract 4 ၊ MTJDA  စီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ ထုတ္လုပ္ဆဲႏွင့္ တူးေဖာ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္၏ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သံုးစဲြရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ PTTEP ၏ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေဇာတိကႏွင့္ ရတနာစီမံကိန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ထိန္းထားႏုိင္ေရး ျပဳ ျပင္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ Myanmar MOGE 3  ႏွင့္ M11 စီမံကိန္းမ်ား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ အသံုးစရိတ္၏ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားသည္။ ထုိ႔အတူ ၾသစေၾတးလ်၊ အာဖရိက၊ အေမရိကရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

PTTEP သည္ ၂၀၁၇-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ  ၁၅ ဘီလ်ံ သံုးစဲြရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ PTTEP ၏ လက္ရွိ စက္သံုးဆီေရာင္းအားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၁၂ kilobarrels ရွိၿပီး ယခင္ကာလတူက ၃၃၁ kilobarrels ရွိ ျခင္းေၾကာင့္ က်ဆင္းလာသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားစြာ ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမ ကုိးလအတြင္း ကုမၸဏီအုပ္စု တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ အသားတင္အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၈၈ သန္းသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။           

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းေလးခု ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ထုိင္းစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း SET စာရင္း၀င္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ PTT Exploration and Production Plc (PTTEP)  ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းအေျခစုိက္ Bangkok Post သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ PTTEP ၏ အသံုးစရိတ္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္  Somporn Vongvuthipornchai က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္ကုိ ေဒၚလာ ၂  ဒသမ  ၉ ဘီလ်ံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး  အရင္းအႏွီးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ၁ ဒသမ ၂၆ ဘီလ်ံ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ ၁ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံအျဖစ္ ခဲြေ၀ထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ  Arthit ၊ S1 ၊ Bonkot ၊ Contract 4 ၊ MTJDA  စီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ ထုတ္လုပ္ဆဲႏွင့္ တူးေဖာ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္၏ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သံုးစဲြရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ PTTEP ၏ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေဇာတိကႏွင့္ ရတနာစီမံကိန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ထိန္းထားႏုိင္ေရး ျပဳ ျပင္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ Myanmar MOGE 3  ႏွင့္ M11 စီမံကိန္းမ်ား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ အသံုးစရိတ္၏ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားသည္။ ထုိ႔အတူ ၾသစေၾတးလ်၊ အာဖရိက၊ အေမရိကရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

PTTEP သည္ ၂၀၁၇-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ  ၁၅ ဘီလ်ံ သံုးစဲြရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ PTTEP ၏ လက္ရွိ စက္သံုးဆီေရာင္းအားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၁၂ kilobarrels ရွိၿပီး ယခင္ကာလတူက ၃၃၁ kilobarrels ရွိ ျခင္းေၾကာင့္ က်ဆင္းလာသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားစြာ ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမ ကုိးလအတြင္း ကုမၸဏီအုပ္စု တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ အသားတင္အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၈၈ သန္းသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။