လာမည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ေနရာေပါင္း တစ္သန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNEPA) က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္အသက္အရြယ္ရွိ လူဦးေရသည္ အျခားေသာ လူဦးေရထက္ (အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အရြယ္ထက္ႀကီးရင့္သူ/ငယ္သူ) ထက္ မ်ားျပားေနျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ အေျခအေန အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အာရွက်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္လာရန္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းႏွင့္ ေသဆုံးႏႈန္း အမ်ားအျပား ေလ်ာ့က်သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရေျပာင္းလဲမႈသည္ ေျဖးညင္းစြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ လူဦးေရ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ လာမည့္ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သူဦးေရ ၁၀၀ လွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ မွီခုိသူဦးေရ ၅၂ ဒသမ ၅ ဦး အခ်ဳိးအစားျဖင့္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မႈ အလုပ္  လုပ္ကုိင္သူ ၁၀၀ လွ်င္ မွီခုိသူဦးေရ ၄၀ ႏႈန္းေအာက္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၏ လူဦးေရအေျချပဳ အစီရင္ခံစာမွ ထုတ္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရရွိထားသည့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သိသာစြာ ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဘက္တြင္လည္း ျမန္မာ့လူဦးေရဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ကာလ ပုိမုိရွည္ၾကာစြာ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ အထုိက္အေလွ်ာက္ ရရွိခံစားရႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာေစရန္မွာ လူငယ္မ်ားသည္ မိသားစုစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပုိုမိုပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ လက္လွမ္းမီေစေရး၊ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမီေစေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိသင္ယူခြင့္ ရရွိေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိေစႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ရရွိေစေရးစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ ေရးဆြဲထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ေပါင္း တစ္သန္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း လက္ရွိ လုပ္သားအင္အား ပမာဏအတုိင္းရွိေစရန္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ေနရာအသစ္ေပါင္း ၃ ဒသမ ၇ သန္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္ လူငယ္ေတြက အနာဂတ္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ပညာေရးနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈပညာသင္တန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပါပဲ။ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ရွိမလာဘူးဆုိရင္ လူငယ္ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ေနထုိင္တဲ့ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳမခံရတာေတြျဖစ္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ေတြ တုိးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးမေပးႏုိင္ရင္ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားကေန ရႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဆုံး႐ႈံးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မစၥဂ်ဲနက္ဂ်က္ဆင္းက ဆိုသည္။       

လာမည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ေနရာေပါင္း တစ္သန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNEPA) က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္အသက္အရြယ္ရွိ လူဦးေရသည္ အျခားေသာ လူဦးေရထက္ (အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အရြယ္ထက္ႀကီးရင့္သူ/ငယ္သူ) ထက္ မ်ားျပားေနျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ အေျခအေန အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အာရွက်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္လာရန္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းႏွင့္ ေသဆုံးႏႈန္း အမ်ားအျပား ေလ်ာ့က်သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရေျပာင္းလဲမႈသည္ ေျဖးညင္းစြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ လူဦးေရ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ လာမည့္ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သူဦးေရ ၁၀၀ လွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ မွီခုိသူဦးေရ ၅၂ ဒသမ ၅ ဦး အခ်ဳိးအစားျဖင့္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မႈ အလုပ္  လုပ္ကုိင္သူ ၁၀၀ လွ်င္ မွီခုိသူဦးေရ ၄၀ ႏႈန္းေအာက္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၏ လူဦးေရအေျချပဳ အစီရင္ခံစာမွ ထုတ္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရရွိထားသည့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သိသာစြာ ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဘက္တြင္လည္း ျမန္မာ့လူဦးေရဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ကာလ ပုိမုိရွည္ၾကာစြာ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ အထုိက္အေလွ်ာက္ ရရွိခံစားရႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာေစရန္မွာ လူငယ္မ်ားသည္ မိသားစုစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပုိုမိုပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ လက္လွမ္းမီေစေရး၊ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမီေစေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိသင္ယူခြင့္ ရရွိေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိေစႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ရရွိေစေရးစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ ေရးဆြဲထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ေပါင္း တစ္သန္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း လက္ရွိ လုပ္သားအင္အား ပမာဏအတုိင္းရွိေစရန္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ေနရာအသစ္ေပါင္း ၃ ဒသမ ၇ သန္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္ လူငယ္ေတြက အနာဂတ္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ပညာေရးနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈပညာသင္တန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပါပဲ။ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ရွိမလာဘူးဆုိရင္ လူငယ္ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ေနထုိင္တဲ့ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳမခံရတာေတြျဖစ္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ေတြ တုိးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးမေပးႏုိင္ရင္ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားကေန ရႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဆုံး႐ႈံးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မစၥဂ်ဲနက္ဂ်က္ဆင္းက ဆိုသည္။