ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသုံးစြဲရာ၌ ေလလြင့္ယိုဖိတ္မႈ မရွိေစရန္ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားကို ေၾကြးၿမီခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ အတိုင္းအတာအတြင္းမွသာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး သမၼတက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳၾကရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေထာက္ခံ တင္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ (၁၂) ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳ၍ အားလုံး ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို စနစ္တက် ခြဲေ၀ သုံးစြဲသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေၾကြးၿမီ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ႀကီးေလးမလာေစရန္ႏွင့္ ေၾကြးၿမီအတြက္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ အေနအထားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရး အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ဂ်ီဒီပီ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ေစေရးကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္ လ်ာထားသုံးစြဲလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခြဲေ၀သုံးစြဲလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသုံးစရိတ္မ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္ခြဲေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င့္သုံးေနၾကသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် တြက္ခ်က္၍ အခ်ဳိးက် မွ်တေအာင္ ခြဲေ၀ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရေငြအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္ မ်ားျပားလာေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိ ထိေရာက္စြာ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က မွာၾကားသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀း၌ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ျပည္ေထာင္စုဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းခ်ဳပ္ရေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၇၆၈ ထရီလ်ံျဖစ္ၿပီး သုံးေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၂၀ ဒသမ ၈၉၆ ထရီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လိုေငြပမာဏမွာ က်ပ္ ၄ ဒသမ ၁၂၈ ထရီလ်ံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၉၁ ဒသမ ၃၁၉ ထရီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၄ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထက္ပါ သုံးေငြမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လိုေငြအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေငြက်ပ္ ၁၇၀၇ ဘီလ်ံပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပအကူအညီ ရေငြက်ပ္ ၆၁၈ ဒသမ ၉၂၆ ဘီလ်ံအျပင္ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၁၉၁၇ ဒသမ ၃၁၄ ဘီလ်ံ ပါ၀င္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးသည့္အခါ ရေငြသုံးေငြမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က် ေကာက္ခံရရွိ သုံးစြဲၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ သုံးစြဲသည့္ တန္ဖိုးႏွင့္ ရရွိမည့္ အက်ဳိးကို ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ရွိမႈတို႔ျဖင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း အဆင့္ဆင့္က ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲ သုံးစြဲၾကရာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြျဖစ္ေစ ေလလြင့္ယိုဖိတ္မႈ မရွိေစရန္ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ မလုံေလာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသုံးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕၏ စိစစ္မႈျဖင့္ ရယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားကို ေၾကြးၿမီခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ အတိုင္းအတာအတြင္းမွသာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၃၀.၉.၂၀၁၆ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာအားျဖင့္ ၉ ဒသမ ၅၃၄ ဘီလ်ံခန္႔ ရွိၿပီး အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္၊ ယူ႐ုိ ၂၅ သန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာလလတ္ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အပုိဒ္ (၁၉) ၌ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႔တုိ႔က သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္အား တုိင္းတာသည့္ (country policy and institutional assessment-CPIA) score အရ အလယ္အလတ္အဆင့္ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျပည္ပေၾကြးၿမီႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္ေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၃၀. ၉.၂၀၁၆ ရက္ရွိ ျပည္ပေၾကြးၿမီႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးသည္ ၁၄ ဒသမ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေအာက္၌ ရွိေနသျဖင့္ ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေ၀းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း၊ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုလည္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမည္ဟု တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာၾကားထားသည္။