“People first, Enterprise Second” ဆိုတဲ့စကား ရွိပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ အရာရာမွာ လူကပထမ၊ လုပ္ငန္းက ဒုတိယဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္ကနဲ႔ ဒီကေန႔ အေျခအေနက အင္မတန္ ကြာျခားလွပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္ကနဲ႔ ဒီကေန႔သက္တမ္း ၆၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာေသာ္မွ လူေတြနဲ႔လူေတြရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြမ်ားစြာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းက မိမိႏုိင္ငံ တိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ကမၻာနဲ႔ယွဥ္ၿပီးၾကည့္တဲ့ အျမင္ေတြရွိဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ လူေတြမွာ ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ေတြက ရွိစျမဲျဖစ္သလို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကသူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ကာ ခ်မ္းသာၿပီး စက္မႈထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ခ်မ္းသာေပမယ့္ စက္မႈထြန္းကားမႈ နည္းပါးေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံ၊ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံနဲ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း အလႊာေပါင္းစံုရွိေနတာ ျဖစ္တယ္။ စာေရးသူတို႔ ႏုိင္ငံကို အတိတ္ကာလက ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံေတြက အတုယူခဲ့ၾကရတယ္။ အတုယူသြားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက တိုးတက္သြားျပီး အတုခိုးခံရတဲ့ႏိုင္ငံက ကမၻာမွာ ေအာက္ဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားခဲ့ရတာကို ယူတတ္ရင္ သင္ခန္းစာေတြမ်ားစြာ ရယူႏုိင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မိမိႏိုင္ငံသားေတြ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားႏိုင္ငံေတြထက္ သာလြန္ေအာင္သူမ်ားက တစ္လွမ္းလွမ္းရင္ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံက ၁၀ လွမ္းေလာက္ လွမ္းႏိုင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလွမ္းရာမွာ ကမၻာႀကီးတိုးတက္ေစမယ့္ အညႊန္းကိန္းေတြကို စံနမူနာယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီစံနမူနာယူ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုိပါတယ္။

(၁) အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ေခ်ဖ်က္ေပးရမယ္

ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ တစ္နည္း ဆင္းရဲတြင္းနက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ Millennium Development Goal အရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ထက္၀က္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ တစ္ရက္တာ၀င္ေငြေတြ အေမရိကန္ ၁ ဒသမ ၂၅ နဲ႔ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကတဲ့ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၄၃ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ၂၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိတယ္။

ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်လာေစေရးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး (Gross Domestic Product) (GDP) အေပၚမွာသာမကဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ၀င္ေငြျမင့္တက္လာမႈ အေပၚမွာလည္း မ်ားစြာရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးက်ဆင္းလာေရးအတြက္ ကုန္သြယ္မႈကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈမွာ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေတြ ေကာင္းမြန္ၿပီး မိမိႏုိင္ငံက ထုတ္ကုန္ေတြက ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွာ ၿပိဳင္ဆုိင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမႈ ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔အတူ မိမိႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြရရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ၀င္ေငြေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ ဘက္ေပါင္းစံု ေနရာတိုင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ လံုး၀(လံုး၀)မရွိေအာင္ Rule of Law လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒလႊမ္းမိုးေစမႈရွိေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) မူလတန္းပညာေရး ကေနစတင္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ေသာ ပညာေရးစနစ္ေတြမွာ အမွန္တတ္သိေစရမယ္

 ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ကလည္း အေျခခံက်တဲ့ မူလတန္ပညာေရးကေန အဆင့္ဆင့္ေသာ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္နဲ႔ ဘြဲ႕လြန္ပညာေရး အဆင့္ေတြအထိ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္မႈေတြရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေစရမယ္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံက ပညာေရးအပါအ၀င္ ေနရာတိုင္းမွာ ေအာက္ေျခလြတ္ေနတယ္။ အရာရာမွာ အေျခခံအဆင့္ကေန ေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ အဆင့္ဆင့္တုိးတက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။

(၃) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ မွ်ေ၀ေပးရမယ္

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း အေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာျဖစ္လို႔  အမ်ားနဲ႔ပုဂၢလိကေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း တုိးခ်ဲ႔ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကၿပီး  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းႏိုင္ေစေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတာ အားနည္းေနတယ္လို႔ဆုိတယ္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမွာက အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ စာရင္းအင္းပညာကို ထဲထဲ၀င္၀င္ တတ္သိနားလည္သူေတြ နည္းပါးတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ေမွးမွိန္ေနခဲ့တာျဖစ္တယ္။ Evidence and Data for Gender Equality (EDGE) ရဲ႕ကေန UN Statistics Division Women and the United Nations နဲ႔ကမၻာ့ဘဏ္၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြအရ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရယူစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

(၄) ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ေသႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစရမယ္

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကေလးသူငယ္ ၁၂ သန္းက သူတို႔ရဲ႕အသက္ ငါးႏွစ္မေက်ာ္မီ ေသဆံုးခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁၀ သန္းေအာက္ က်လာခဲ့တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ခုနစ္သန္းအထိ ေသႏႈန္းက်လာခဲ့တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ေမြးလာတဲ့ကေလးငယ္ ၁၀၀၀ ရဲ႕ ၉၅ ဦးက ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁၀၀၀ ကိုေသတဲ့ကေလးက ၅၆ ဦးအထိ က်ဆင္းလာတယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ ဒီလုိေသႏႈန္း ျမင့္မားမႈကလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအရ အာဟာရရွိေအာင္ ေကြၽးေမြးႏိုင္ေစမႈ မရိွလုိ႔နဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) မိခင္ေတြ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစရမယ္

မိခင္ေတြက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ေမြးဖြားသူေတြျဖစ္လုိ႔ မိခင္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ သိရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မိခင္ေတြရဲ႕ ေသဆံုးမႈႏႈန္းက ပိုမိုမ်ားျပားလာတယ္လို႔ သိရတယ္။ ႏိုင္ငံဆင္းရဲမႈက မိခင္ေတြအပါအ၀င္ လူသားေတြရဲ႕ အသက္ရွင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစတာက သတိထားရမယ့္အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) HIV/AIDS ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အပါအ၀င္ ေရာဂါေပါင္းစံုကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ရမယ္

စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ၉၆ ပါးေရာဂါလို႔ ဆိုခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ေရာဂါေတြက ၉၆ ပါးသာ မကေတာ့ဘဲ ေရာဂါက ၁၀၀ ေက်ာ္ သြားေနပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ေရာဂါေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္လာဦးမည္လည္း မသိိႏိုင္ေသးပါ။

(၇) ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ခံေဆာင္ႏိုင္အားေတြ ေကာင္းမြန္ေစရမယ္

ပတ္၀န္းက်င္ကို လူေတြက ဖ်က္ဆီးပစ္တာေတြရွိသလုိ သဘာ၀ကေန ဖ်က္ဆီးတာလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ပ်က္သုဥ္းေစမႈက ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈကို ပိုမုိျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစတာ ျဖစ္တယ္။ အတိတ္ကာလႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူေတြက အနာဂတ္အျမင္မရွိဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ပ်က္စီးေစခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒါရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု ခံစားေနၾကရတယ္။

(၈) ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစမႈအတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္း လုပ္ေဆာင္မႈရွိရမယ္

ဒီေနရာမွာ စာေရးသူသိထားတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကို မွ်ေ၀ေပးလိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ သူေဌးနဲ႔ေပါင္းရမယ္၊ ပညာလုိခ်င္ရင္ ပညာေပးႏုိင္သူနဲ႔ ေပါင္းစည္းရမယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံအတိတ္ကာလမွာ လြဲမွားတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေတြက ႏုိင္ငံတိုးတက္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ခဲ့တယ္။

“People first, Enterprise Second” ဆိုတဲ့စကား ရွိပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ အရာရာမွာ လူကပထမ၊ လုပ္ငန္းက ဒုတိယဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္ကနဲ႔ ဒီကေန႔ အေျခအေနက အင္မတန္ ကြာျခားလွပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္ကနဲ႔ ဒီကေန႔သက္တမ္း ၆၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာေသာ္မွ လူေတြနဲ႔လူေတြရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြမ်ားစြာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းက မိမိႏုိင္ငံ တိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ကမၻာနဲ႔ယွဥ္ၿပီးၾကည့္တဲ့ အျမင္ေတြရွိဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ လူေတြမွာ ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ေတြက ရွိစျမဲျဖစ္သလို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကသူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ကာ ခ်မ္းသာၿပီး စက္မႈထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ခ်မ္းသာေပမယ့္ စက္မႈထြန္းကားမႈ နည္းပါးေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံ၊ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံနဲ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း အလႊာေပါင္းစံုရွိေနတာ ျဖစ္တယ္။ စာေရးသူတို႔ ႏုိင္ငံကို အတိတ္ကာလက ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံေတြက အတုယူခဲ့ၾကရတယ္။ အတုယူသြားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက တိုးတက္သြားျပီး အတုခိုးခံရတဲ့ႏိုင္ငံက ကမၻာမွာ ေအာက္ဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားခဲ့ရတာကို ယူတတ္ရင္ သင္ခန္းစာေတြမ်ားစြာ ရယူႏုိင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မိမိႏိုင္ငံသားေတြ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားႏိုင္ငံေတြထက္ သာလြန္ေအာင္သူမ်ားက တစ္လွမ္းလွမ္းရင္ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံက ၁၀ လွမ္းေလာက္ လွမ္းႏိုင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလွမ္းရာမွာ ကမၻာႀကီးတိုးတက္ေစမယ့္ အညႊန္းကိန္းေတြကို စံနမူနာယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီစံနမူနာယူ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုိပါတယ္။

(၁) အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ေခ်ဖ်က္ေပးရမယ္

ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ တစ္နည္း ဆင္းရဲတြင္းနက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ Millennium Development Goal အရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ထက္၀က္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ တစ္ရက္တာ၀င္ေငြေတြ အေမရိကန္ ၁ ဒသမ ၂၅ နဲ႔ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကတဲ့ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၄၃ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ၂၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိတယ္။

ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်လာေစေရးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး (Gross Domestic Product) (GDP) အေပၚမွာသာမကဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ၀င္ေငြျမင့္တက္လာမႈ အေပၚမွာလည္း မ်ားစြာရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးက်ဆင္းလာေရးအတြက္ ကုန္သြယ္မႈကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈမွာ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေတြ ေကာင္းမြန္ၿပီး မိမိႏုိင္ငံက ထုတ္ကုန္ေတြက ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွာ ၿပိဳင္ဆုိင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမႈ ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔အတူ မိမိႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြရရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ၀င္ေငြေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ ဘက္ေပါင္းစံု ေနရာတိုင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ လံုး၀(လံုး၀)မရွိေအာင္ Rule of Law လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒလႊမ္းမိုးေစမႈရွိေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) မူလတန္းပညာေရး ကေနစတင္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ေသာ ပညာေရးစနစ္ေတြမွာ အမွန္တတ္သိေစရမယ္

 ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ကလည္း အေျခခံက်တဲ့ မူလတန္ပညာေရးကေန အဆင့္ဆင့္ေသာ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္နဲ႔ ဘြဲ႕လြန္ပညာေရး အဆင့္ေတြအထိ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္မႈေတြရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေစရမယ္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံက ပညာေရးအပါအ၀င္ ေနရာတိုင္းမွာ ေအာက္ေျခလြတ္ေနတယ္။ အရာရာမွာ အေျခခံအဆင့္ကေန ေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ အဆင့္ဆင့္တုိးတက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။

(၃) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ မွ်ေ၀ေပးရမယ္

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း အေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာျဖစ္လို႔  အမ်ားနဲ႔ပုဂၢလိကေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း တုိးခ်ဲ႔ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကၿပီး  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းႏိုင္ေစေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတာ အားနည္းေနတယ္လို႔ဆုိတယ္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမွာက အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ စာရင္းအင္းပညာကို ထဲထဲ၀င္၀င္ တတ္သိနားလည္သူေတြ နည္းပါးတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ေမွးမွိန္ေနခဲ့တာျဖစ္တယ္။ Evidence and Data for Gender Equality (EDGE) ရဲ႕ကေန UN Statistics Division Women and the United Nations နဲ႔ကမၻာ့ဘဏ္၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြအရ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရယူစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

(၄) ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ေသႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစရမယ္

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကေလးသူငယ္ ၁၂ သန္းက သူတို႔ရဲ႕အသက္ ငါးႏွစ္မေက်ာ္မီ ေသဆံုးခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁၀ သန္းေအာက္ က်လာခဲ့တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ခုနစ္သန္းအထိ ေသႏႈန္းက်လာခဲ့တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ေမြးလာတဲ့ကေလးငယ္ ၁၀၀၀ ရဲ႕ ၉၅ ဦးက ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁၀၀၀ ကိုေသတဲ့ကေလးက ၅၆ ဦးအထိ က်ဆင္းလာတယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ ဒီလုိေသႏႈန္း ျမင့္မားမႈကလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအရ အာဟာရရွိေအာင္ ေကြၽးေမြးႏိုင္ေစမႈ မရိွလုိ႔နဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) မိခင္ေတြ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစရမယ္

မိခင္ေတြက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ေမြးဖြားသူေတြျဖစ္လုိ႔ မိခင္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ သိရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မိခင္ေတြရဲ႕ ေသဆံုးမႈႏႈန္းက ပိုမိုမ်ားျပားလာတယ္လို႔ သိရတယ္။ ႏိုင္ငံဆင္းရဲမႈက မိခင္ေတြအပါအ၀င္ လူသားေတြရဲ႕ အသက္ရွင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစတာက သတိထားရမယ့္အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) HIV/AIDS ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အပါအ၀င္ ေရာဂါေပါင္းစံုကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ရမယ္

စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ၉၆ ပါးေရာဂါလို႔ ဆိုခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ေရာဂါေတြက ၉၆ ပါးသာ မကေတာ့ဘဲ ေရာဂါက ၁၀၀ ေက်ာ္ သြားေနပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ေရာဂါေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္လာဦးမည္လည္း မသိိႏိုင္ေသးပါ။

(၇) ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ခံေဆာင္ႏိုင္အားေတြ ေကာင္းမြန္ေစရမယ္

ပတ္၀န္းက်င္ကို လူေတြက ဖ်က္ဆီးပစ္တာေတြရွိသလုိ သဘာ၀ကေန ဖ်က္ဆီးတာလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ပ်က္သုဥ္းေစမႈက ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈကို ပိုမုိျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစတာ ျဖစ္တယ္။ အတိတ္ကာလႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူေတြက အနာဂတ္အျမင္မရွိဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ပ်က္စီးေစခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒါရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု ခံစားေနၾကရတယ္။

(၈) ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစမႈအတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္း လုပ္ေဆာင္မႈရွိရမယ္

ဒီေနရာမွာ စာေရးသူသိထားတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကို မွ်ေ၀ေပးလိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ သူေဌးနဲ႔ေပါင္းရမယ္၊ ပညာလုိခ်င္ရင္ ပညာေပးႏုိင္သူနဲ႔ ေပါင္းစည္းရမယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံအတိတ္ကာလမွာ လြဲမွားတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေတြက ႏုိင္ငံတိုးတက္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ခဲ့တယ္။