ဥေရာပတစ္လႊားတြင္ ေရခဲမွတ္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ အပူခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အတြင္းမွာပင္ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ၆၀ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုလန္၊ ႐ိုေမးနီးယားႏွင့္ ေဘာ္လ္ကန္တို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခယာမဲ့တို႔မွာ အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ဆံုးလူမ်ား ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီ ကာလအတြင္းက ဥေရာပတစ္လႊားတြင္ အပူခ်ိန္မ်ားထိုးက်ခဲ့ရာ ပိုလန္တြင္ လူေျခာက္ဦးႏွင့္ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခုနစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ႐ိုေမးနီးယားတြင္မူ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ား အတြင္းက လူေျခာက္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ပိုလန္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၎တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္အပူခ်ိန္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူဦးေရမွာ ၇၁ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာၿပီဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အပူခ်ိန္အႏုတ္ ၂၀ ဒီဂရီေအာက္ က်ဆင္းေနစဥ္ အိမ္ေျခယာမဲ့အစရွိေသာ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္မႈ အားအနည္းဆံုးသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးၾကရန္ ပိုလန္ရဲမ်ားအား ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းထားသည္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ ယခင္ႏွစ္ ေဆာင္းရာသီသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အေအးေပါ့ခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူ ၇၇ ဦးရွိခဲ့သည္။ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဆားဘီးယား၊ မက္ဆီဒိုးနီးယားတို႔တြင္ ေသဆံုးသူ သံုးဦးစီရွိၿပီး အယ္ဘ္ေဘးနီးယားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ဆလိုဗက္ကီးယားႏွင့္ ႐ိုေမးနီးယားတို႔တြင္မူ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္းက ေသဆံုးသူေျခာက္ဦးစီ ရွိခဲ့သည္။

ဥေရာပတစ္လႊားတြင္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ေသဆံုးသူ ၆၀ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ား၊ အိမ္ေျခယာမဲ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။