အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အုိဘားမားက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ သမၼတအျဖစ္ အေမရိကႏွင့္ ကမၻာႀကီးထံ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မ်က္ရည္က်ရေသာ ႏႈတ္ဆက္မႈႏွင့္ တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ အသင့္ရွိေနရန္ ေတာင္းဆိုမႈပါ၀င္ခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴ ေတာ္တြင္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိုဘားမားသည္ ၎အားေမြးစားခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ခ်ီကာဂိုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ Yes we can အား Yes we did အျဖစ္ပံုစံသစ္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီရန္ ႏ်ဴးကလီးယား သမိုင္း၀င္ သေဘာတူညီခ်က္မွသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအထိ ၎၏သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳလ်က္ အိုဘားမားက ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ရီပက္ဘလီကင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေအာင္ပဲြေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရေသာ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အိုဘားမားက ယင္းေထာက္ခံသူမ်ားအား ဒီမိုကေရစီအတြက္ တုိက္ခုိက္ရန္ႏွင့္ သစ္လြင္ၿပီး မွ်တေသာ လူမႈ၀န္းက်င္အတြက္ ေရွ႕ဆက္တုိးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ သေဘာထား ကဲြလဲြေနၾကေသာ္လည္း အားလံုးသည္ အတူရွိေနၾကေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီစဲြမရွိမႈ၊ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈမရွိမႈ စသည္တုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ မည္သည့္ပါတီ ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔အားလံုးသည္ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္သည့္ တာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းအျပင္ အမတ္အမ်ားစု ရရွိထားမႈအား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေသာ ဒီမုိကရက္မ်ားသည္ အင္အားျပန္လည္ စုစည္းႏုိင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ အိုဘားမားက ယင္းတာ၀န္သည္ ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ မ်ဳိးဆက္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။

ခ်ီကာဂိုတြင္ အိုဘားမားက ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ သမၼတကေတာ္ မီရွယ္အုိဘားမား၊ ဒုတိယသမၼတ ဂ်ဳိးဘိုင္ဒင္ႏွင့္ ၎၏ဇနီး ဂ်ီလ္တုိ႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ မ်က္ရည္သုတ္လ်က္ အိုဘားမားက ၎၏မိသားစု၀င္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳစကားဆိုခဲ့သည္။

အိုဘားမားက အေမရိကန္၏ ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတအျဖစ္ သမိုင္း၀င္ထမ္းေဆာင္မႈသည္ အေမရိကန္၏ အတိတ္ကာလ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားမႈအတြက္ ကုထံုးတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္းကုိမူ လက္ခံခဲ့သည္။ ၎အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားမႈ ေခတ္လြန္အေမရိကႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္ေသာ ယင္းကဲ့သုိ႔ အျမင္သည္ မည္သည့္အခါမွ် လက္ေတြ႕မျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရးသည္ အားေကာင္းေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အျမဲလိုလို သေဘာထားကဲြေစေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရာထူးမွ ထြက္ခြာၿပီးခ်ိန္တြင္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရွိ အိုဘားမားသည္ အပန္းေျဖခရီး ထြက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ေရး အတၳဳပၸတၱိေရးျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သမၼတသစ္ျဖစ္လာမည့္ ထရန္႔က လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက မိဘမ်ားက အေမရိကန္သို႔ ေခၚေဆာင္လာမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယခုအခါ အရြယ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ မြတ္စလင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက အိုဘားမားသည္ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပဲြထဲသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိသည္။