တငၵါေ႐ျးခ္ယ္ရာၾတင္ သတၼြတ္ စံႏႈႏ္းမ္ားနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီးျပင့ႅင္း်မင္သာမႈရြိရႏ္ လိုအပၸါတယ္။ ဒါ့်ပင္ တငၵါေအာင္်မငၲဲ့ ကုမၸဏီေအနနဲ႔ အရေၫ္အၾသးေကာင္းျမႏၲဲ့ ကုႏၸစၥၫ္းမ္ားတျင္သင္း်ခင္းရြိမရြိကိုလၫ္းေသခ္ာ
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

အီတလီနိုင္ငံမွ အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြ ယူရိုသန္း ၃၀ ျဖင့္ ေဝးလံေခါင္သီေဒသမ်ား၌ ေက်းလက္မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္ရာ၌ တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာမွု ရွိရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၾသဂုတ္လ ၉ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အီတလီနိုင္ငံက အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ယူရိုသန္း ၃၀ ရယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍အႀကံျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွူး တင္လင္း က “တင္ဒါေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ စံႏွုန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမွုရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း ေသခ်ာစြာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုစီမံကိန္းကို ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအမ်ိဳးသား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္း (NEP) ေအာက္မွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လူမွုစီပြားဘဝတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာေခ်းေငြေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အေလအလြင့္မရွိေစဘဲစီမံကိန္းေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း၎က ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ယခုေဆာင္ရြက္မည့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း၌ဓာတ္အားလိုင္းမွ ေဝးကြာၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ နာဂေဒသတို႔တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အထိတအိမ္သုံး ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းစနစ္တို႔ႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီးခန႔္မွန္းေက်းရြာတေထာင္ေက်ာ္မွ အိမ္ေျခ တေသာင္းခန႔္ကိုအက်ိဳးျပဳနိုင္မည္ဟုသိရသည္။

ယခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေက်းလက္မီးလင္းေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဆိုလာစနစ္မ်ားသည္ တႏွစ္မျပည့္မီခ်ိဳ႕ယြင္းမွုမ်ားရွိေနၿပီး ျပဳျပင္ေပးျခင္း အစားထိုး လဲလွယ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွးေကြးသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယခုစီမံကိန္းတြင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွု ရွိၿပီးတာဝန္ယူမွု၊ တာဝန္ခံမွု အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေဆြးေႏြးၾကသည္။

မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္း က “စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စီမံကိန္းတာဝန္ခံေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ စီမံကိန္း ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းမွု အေရအတြက္၊ စနစ္တက် ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေစလိုပါတယ္။ တာဝန္ယူမွုတာဝန္ခံမွု အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္” ဟု တိုက္တြန္းသြားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေမာ္လိုက္ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳဝင္း က “နိုင္ငံေတာ္က ျပည္သူေတြရဲ့ ဘဝဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့အေပၚ ျပည္သူမ်ားဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္မွုမ်ားရဲ့ မေအာင္ျမင္မွု အတိုင္းသာပုံတူကူး လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ဟာ သမင္ေမြးရင္းက်ားစားရင္း ျဖစ္ေနဦးမယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ယခုစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသမ်ားသည္ ေဝးလံၿပီးဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်သျဖင့္ ျပည္သူကထည့္ဝင္ရမည့္ ၁၀ ရာခိုင္ ႏွုန္းကို မတတ္နိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ မီတာခ ႏွုန္းထားမ်ားကိုလည္း ေလၽွာ့ေပါ့ေပးရန္ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳသြားသည္။

အီတလီအတိုးမဲ့ေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၈ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၁၀ ႏွစ္ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ သက္တမ္းမွာ ၂၈ ႏွစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေႂကြးမွီခံနိုင္ဝန္ အတြင္းရွိသျဖင့္ ေခ်းယူသင့္ေၾကာင္းကိုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကသည္။

အထက္ပါ အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြ ယူရိုသန္း ၃၀ ရယူနိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဆက္လက္ ေဆြးေႏြးကာလႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.