ပလတၥတစၸါဝငၼႈ သုေတသန လုပ္ငႏ္းစဥၠိဳ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏြင့္ စိုကၸ္ိဳးေရး အျဖဲ႕ (FAO)၏ စီမံကိႏ္း၊ ငါးလုပ္ ငႏ္း ဦးစီးဌာန ၏ ဦးေဆာငၼႈ်ဖင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမြ သုေတသန ပညာရြငၼ္ား၊ ်မႏၼာႏိုင္ငံ တကၠသိုလၼ္ားမြ သုေတသန ပညာရြငၼ္ားႏြင့္ ငါးလုပ္ငႏ္းဦးစီးဌာနမြ ပညာရြငၲိဳ႕ ပူးေပါင္း ်ပဳလုပ္်ခင္း ်ဖစ္ၿပီး၊ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ်မႏၼာႏိုင္ငံ ပါဝငႅာ်ခင္း်ဖစ္ သၫ္။
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပလတ္စတစ္ပါဝင္မွုကို ေနာ္ေဝႏွင့္ ျမန္မာ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေလ့လာမွု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က ေနာ္ေဝနိုင္ငံမွ Dr.Fridtjof Nansen အမည္ရွိ သုေတသန ေရယာဥ္ ျမန္မာပိုင္နက္ ေရျပင္တြင္ အဏၰဝါျပင္ ေဂဟေဗဒ စနစ္ကို သုေတသနျပဳရန္ ေရာက္ရွိ လာျခင္း အခမ္းအနား၌ ထိုသို႔ ေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္ သည္။

ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူူး ေဒါက္တာထြန္းမင္းက “ဒီႏွစ္ကေတာ့ ထူးထူး ျခားျခား မိုက္ခရို ပလတ္ စတစ္ကို ေလ့လာတယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာက ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Survey ကမရွိေသးေတာ့ ပထမဦးအႀကိမ္ေပါ့၊ ေရထုထဲမွာ မိုက္ခရိုပလတ္စတစ္ ဘယ္ေလာက္ရွိေနလဲ၊ ေနာက္ ၿပီး ငါးေတြရဲ့ အစာအိမ္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ရွိေနလဲ၊ ငါးေတြရဲ့ အသားထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ ရွိေနလဲ ဆိုတာေတြကို ေလ့လာေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ပလတ္စတစ္ပါဝင္မွု သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ၏ စီမံကိန္း၊ ငါးလုပ္ ငန္း ဦးစီးဌာန ၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင့္ ေနာ္ေဝနိုင္ငံမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားမွ သုေတသန ပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္တို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္း သုေတသနေရယာဥ္သည္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ႏွင့္ တနသၤာရီ ကမ္းရိုး တန္း ေရျပင္တေလၽွာက္တြင္ ၾသဂုတ္လ၂၄ ရက္ေန႔ မွ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ သုေတသန မ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရႊက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမွ ရရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒမ်ား မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္ အကူျပဳေၾကာင္း ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) မွ ျမန္မာနိုင္ငံ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Ms Xiaojie Fan ကလည္း ဆိုသည္။

Ms Xiaojie Fan က “သုေတသနရလဒ္ေတြကေန တိုင္းျပည္ရဲ့ မူဝါဒေတြ ဥပေဒေတြကို ပိုမိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ လုပ္လို႔ရတဲ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရာ အတြက္ရည္ရြယ္တာပါ” ဟုေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ အထိ ရခိုင္ႏွင့္ ဧရာဝတီ ေရျပင္တြင္ သုေတသန လုပ္ ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေရျပင္အတြင္း ပလတ္စတစ္ပါဝင္မွုသည္ ရခိုင္တြင္ ပိုမို မ်ားေနၿပီး အေၾကာင္းအရင္းသိရွိရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒါက္တာထြန္းမင္းက ဆိုသည္။

Ms Xiaojie Fan ကလည္း “ပင္လယ္ထဲမွာ ပလတ္စတစ္ ပါဝင္မွုကို ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ဒီလို မ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုဒဏ္နဲ႔ ညစ္ညမ္းမွုေတြကို သိရွိၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲ ဆိုတာေတြ ကို ဒီသုေတသနကေနၿပီးေတာ့ အေျဖေတြ႕မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ တနသာရႌကမ္းရိုးတန္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Dr. Fridtjof Nansen သုေတသနေရယာဥ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၁၉၇၉ ၊ ၁၉၈၀ ၊၂၀၁၃၊၂၀၁၅ ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၈ အထိ စုစုေပါင္း ၅ ႀကိမ္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ၏ စီမံကိန္းအျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ငါးသယံဇာတ တည္ရွိမွု ပမာဏ (Bio-Mass)အား တိုင္းတာျခင္း၊ ေရငန္ေဂဟဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သုေတသနျပဳ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ပင္လည္ေရျပင္အတြင္း ပလတ္စတစ္ပါဝင္မွုအား ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ငါးမ်ား၏ ဥႏွင့္ သားေလာင္းမ်ား ျပန႔္ႏွံတည္ရွိမွုမ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ားကို သုေတသနျပဳပ္လုပ္ၿပီးသည့္ ကာလမွ ေနာက္ ၆လအၾကာတြင္ သိရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) မွ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအျပင္ သီရိလကာၤ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔တြင္လည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.