ကိုရီးယား EXIM ဘဏၼြ ေအ်ခခံ ေအဆာက္အဦးဆိုင္ရာ ေခ္းေျငႏြင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ားက ေဝဖႏၡဲ့ၾကသၫ္။
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ကိုရီးယား EXIM ဘဏ္မွ အေျခခံ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတမွ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာမွ ဟာကြက္မ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေခ်းေငြသည္ ရန္ကုန္တိုင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုရီးယားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးမည့္ စက္မွုဇုန္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ အဓိက အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Korea-Myanmar Industrial Complex (KMIC) အေျခခံ အေဆာက္အဦး စီမံကိန္း အတြက္ ကိုရီးယား EXIM ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁.၈ သန္း ေခ်းယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတက သဝဏ္လႊာေပးပို႔လာျခင္းအေပၚ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုအရ ေခ်းေငြမ်ားကို KMIC စီမံကိန္းကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အေျခခံ အေဆာက္ အဦး စီမံကိန္း ၃ ခုျဖစ္သည့္ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား အတြက္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ အသစ္ တခုတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္းသစ္တခု တည္ေဆာက္ေရးတို႔ အတြက္ အသုံးျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားသည္။

သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ စီမံကိန္း၏ က်ယ္ျပန႔္ေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စံႏွုန္း သတ္မွတ္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားပါ ဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေထာက္ျပသည္။ ေခ်းေငြယူရန္ သင့္/မသင့္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ခက္ ခဲေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကသည္။

“အေရးပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အားလုံး မပါဘူး။ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ လၽွပ္စစ္ စီမံကိန္း အ တြက္ အခ်က္အလက္ေတြ က်မ မေတြ႕ဘူး။ ေငြေၾကး ပမာဏက အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ရလဒ္က က်မတို႔ ျပည္သူေတြ အက်ိဳး ရွိသင့္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚယဥ္မင္းလွိုင္က ေျပာသည္။

“အရင္ေဆြးေႏြးမွုေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေထာက္ျပသလိုပဲ က်မတို႔ ရွင္းရွင္လင္းလင္း ျမင္နိုင္ပါတယ္။ (သဝဏ္လႊာမွာ) အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ စက္မွုဇုန္က အလုပ္အကိုင္ေနရာ ၅၀၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ အတြင္း ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားေသာ္လည္း ေဒၚယဥ္မင္းလွိုင္က အေရအတြက္ အစစ္အမွန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီ ထံမွ အာမခံခ်က္လိုခ်င္သည္။

စီမံကိန္းတြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ ျဖစ္သည့္ ကိုရီးယားက စက္မွုဇုန္တြင္ ႏွစ္မည္မၽွ လုပ္ကိုင္နည္ ဆိုသည္ကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု သူက ေထာက္ျပသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုရီးယားမွ Land & Housing Corporation (LH) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁ နာရီ ခရီးခန႔္ကြာေဝးေသာေနရာ၌ စီမံကိန္းတခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

Korea-Myanmar Industrial Complex (KMIC) က စီမံကိန္း အဆိုျပဳထားေသာ တည္ေနရာျပ ေျမပုံ / KIC website

စီမံကိန္းကို ၅၅၈ ဧက ေက်ာ္က်ယ္ ဝန္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္မွုကို အေျခခံသည့္ ဇုန္တခု ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၀ သန္း က်သင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္ စား လုပ္ငန္းမ်ား၊ အႀကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ ေက်ာင္းတေက်ာင္းတို႔ ပါဝင္မည္ ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားသည္။

ကိုရီးယား ကုမၸဏီ ၂၀၀ ဝန္းက်င္က ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾကမည္ဟု ေမၽွာ္ လင့္ရသည္။ စီမံကိန္းက ႏွစ္စဥ္ အခြန္ ေဒၚလာ ၁၀သန္း ရရွိနိုင္မည္ဟုလည္း ခန႔္မွန္းထားသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္နိုင္ေခ်စမ္းသပ္မွုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ပထမဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ LH ၏ စီမံကိန္းအတြက္ စီးပြားေရး ရည္ ရြယ္ခ်က္ စာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရက အတည္ျပဳလဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ပူးတြဲေကာ္မတီ က ၂ နိုင္ငံၾကားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးတိုးခ်ဲ႕ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္း အတြင္ စိတ္ကူး ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္မွုဇုန္ကို ေညာင္ႏွစ္ပင္ ေက်းရြာ အနီးတြင္ တည္ေထာင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥ ပေဒ ေရးဆြဲရန္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပခဲ့ေသာ ေနရာလည္းပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စြန႔္ပစ္ထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပခဲ့ရာ ဝင္း အတြင္းမွ အေဆာက္အဦးမ်ားကို KMIC စီမံကိန္းတြင္ ဖ်က္ဆီးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သိရွိလိုၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေနေက်ာ္က “ၿခံဝန္းထဲမွာ အစည္းေဝးခန္းမ အပါအဝင္ အေဆာက္ အဦး ၅၄ ခု ရွိပါတယ္။ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ ရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြကို ဖ်က္ဆီးမွာလား မဖ်က္ဆီးဘူးလား ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေနာက္ထပ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္းက ေရသိုေလွာင္နိုင္စြမ္း၊ လမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေသးစိတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း အတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အ တြက္ စဥ္းစားထားသာည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ KMIC က သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

“အႀကီးဆုံး ကိစၥက အခြန္ပဲ။ က်ေနာ္တို႔က တႏွစ္ကို အခြန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ရမယ္လို႔ KMIC ကေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုဥပေဒအရ စီမံကိန္းက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅ ႏွစ္ရဖို႔ ရွိေနတယ္။ တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က တည္ေဆာက္ေရးကာလကိုလည္းထည့္တြက္မယ္ ဆိုရင္ စီမံကိန္းကေန အခြန္ရဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အနည္းဆုံး ၈ ႏွစ္ ေစာင့္ ရပါလိမ့္မယ္။” ဟု သူကေထာက္ျပသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အခြန္ရမွာလဲဆိုတာကို အတည္ျပဳဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ကိုရီးယား နဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရေတြ ၾကား မွာ အက်ိဳးအျမတ္ကို ဘယ္လိုခြဲေဝမွာလဲ ဆိုတာကိုလည္း ရွင္းမျပထားပါဘူး” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

“သမၼတရဲ့ သဝဏ္လႊာေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး ေခ်းေငြကို အတည္မျပဳနိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အေသးစိတ္ အခ်က္ေတြ ပိုလိုအပ္ ပါတယ္။ တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ အေသးစိတ္ေတြရမယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ေခ်းေငြ ယူသင့္ မယူသင့္ကို က်ေနာ္တို႔ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်နိုင္ပါၿပီ” ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုအရ ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာတို႔က ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရသည့္ စီမံကိန္း တခုလုံးအတြက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းစီ အသီးသီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သဝဏ္လႊာတြင္ မေရရာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ားအျပား ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။

အတိုးႏွုန္းမွာ ဝ.၁ ရာခိုင္ႏွုန္ ျဖစ္၍ အေျခခံအေဆာက္အဦး ေခ်းေငြ အတြက္ ဆိုင္းငံ့ ကာလတခု အပါအဝင္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလက ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၏ အဆိုအရသိရသည္။

“ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မွုေတြ အပါအဝင္ ေခ်းေငြရဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ရွင္းျပ ဖို႔လိုပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုရွိတဲ့ တာဝန္ယူမွု ရွိရပါမယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Lawmakers Complain of Loopholes in Conditions of Korean Loan  တြင္ ဖတ္ရွုပါ။)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.