ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္အရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၉

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္အရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း SECM အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးခၽြန္က ေျပာၾကားသည္။

“အခုက ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္ရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီဆိုၿပီး သိပ္ၿပီးမခြဲျခားထားေတာ့ဘူး။ ဒီဘက္က ျပင္ဆင္မႈေတြၿပီးရင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ Listed လုပ္လို႔ရမွာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္အရ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလခန္႔တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အမႈေဆာင္အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက ေဈးကြက္ပိုမိုသြက္လက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လည္း လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးအသစ္မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၌ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ FMI ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာသီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MTSH)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB)၊ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ f (FPB) ႏွင့္ တယ္လီကြန္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (TMH)  တို႔က ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

J-01