ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ပညာသင္ဆုလည္း ျဖစ္သည္။


Swiss Government Excellence Scholarships

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ပညာသင္ဆုလည္း ျဖစ္သည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Ph.D/ Postdoctoral Degree မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွာ ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ပိတ္ရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ေလ့လာလိုေသာ ပညာရပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ Website မ်ားအတြင္း ေသခ်ာစြာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာရန္လိုသည္။ 

ဤပညာသင္ဆုကို ႏွစ္စဥ္ Swiss Confederation အဖြဲ႔က ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး Master ဘြဲ႔ရထားသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လိုက္နာႏိုင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ပညာသင္စရိတ္အတြက္ လစဥ္လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားရမည္ျဖစ္သည္။ က်ဴရွင္စရိတ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ေလယာဥ္စရိတ္၊ ေနထိုင္အိမ္စရိတ္စသည္မ်ားကို ခံစားခြင့္ေပးမည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာမွ ဒီဇင္ဘာဟု ေျပာထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသံ႐ံုးမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ တင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ 

အေသးစိတ္ကို ပညာသင္ဆုေပးသည့္ Website ျဖစ္ေသာ https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-area/scholarships-and-grants/swiss-government- excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး http://www.scholars4dev.com/category/ country/europe-scholarships/switzerland-scholarships/ တြင္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

E-01University of Twente Scholarships (UTS)

University of Twente တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Masters Degree ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ႏွင့္ ေမလ ၁ ရက္တြင္ ပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည္မွာ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။

University of Twente (UTS) ပညာသင္ဆုကို EU/ EEA ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားက မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ေခၚသည္။ University of Twente တြင္ MSc ဘြဲ႔အတြက္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

University of Twente ကေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားသည္။ Kipaji Scholarship ႏွင့္ Professor de Winter Scholarship ဟူ၍ျဖစ္သည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

University of Twente (UTS) က ေပးအပ္မည့္ MSc ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားမွာ Applied Mathematics, Applied Physics, Biomedical Engineering,Business Administration, Information Technology, Engineering, Civil Engineering and Management, Communication Studies, Computer Science, Construction Management and Engineering, Educational Science and Technology, Electrical Engineering, Embedded Systems, Environmental and Energy Management, European Studies, Health Sciences, Human Media Interaction, Industrial Design Engineering, Industrial Engineering and Management, Internet Science & Technology, Mechanical Engineering, Nanotechnology, Philosophy of Science, Technology and Society, Psychology, Public Administration, Sustainable Energy Technology, Systems and Control ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ေခၚမည့္ပညာေတာ္သင္အေရအတြက္မွာ ၅၀ ဦး ျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ ယူ႐ို ၃၀၀၀ မွ ၂၅၀၀ တစ္ႏွစ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာရမည့္ကာလမွာ ၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

- ဝင္ခြင့္အတြက္ Admission letter ကို ပထမဆံုး တင္သြင္းရမည္။

- ေလွ်ာက္လႊာကိုျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ကာ တင္ သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားနံပါတ္ (Studentnumber) ရွိထားရမည္။

- IELTS 6.5 သို႔မဟုတ္ TOEFL iBT of 90 ကို (General English Language Test) အဂၤလိပ္ဘာသာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ရရွိထားသူ ျဖစ္ရန္လိုသည္။ Speaking skills တြင္လည္း IELTS 6.0 (TOEFL iBT 20) ရရွိထားရမည္။

- ထူးခၽြန္ၿပီး ပညာကို စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရန္လိုကာ တကၠသိုလ္တြင္ အတန္းထဲ၌ ၅-၁၀ 5-10 percent အထိ ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရမည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို Round 1 အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း Round 2 အျဖစ္ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ေနာက္ဆံုးထားကာ တင္သြင္းရမည္။ အေသးစိတ္ကို 

https://www.utwente.nl/en/education/ scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/
http://www.scholars4dev.com/category/country/europe-scholarships/netherlands-scholarships/ တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

E-01Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarship and Leadership Programme

University of Oxford တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Masters Degree ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔မတိုင္မီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းကို ၂၀၁၉ တြင္ စတင္မည္။

Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarship and Leadership Programme သည္ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ေတာင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခၽြန္ေသာဘြဲ႔ရထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကို ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးမည့္အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ University of Oxford တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္အေသးစိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ Website တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေခၚယူမည့္အေရအတြက္မွာ ၂၀ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

ပညာသင္ဆုရသူမ်ားသည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္၊ ပညာသင္စရိတ္မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ စတာလင္ေပါင္ ၁၄,၇၇၇ ခန္႔ အနည္းဆံုးရႏိုင္ပါသည္။ 

- ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ား အေရာက္ေပးပို႔ရမည္။

- ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္သာ တင္သြင္းရမည္။

အေသးစိတ္ကို http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/fees-funding-and-scholarship-search/weidenfeld-hoffmann-scholarships-and-leadership-programme/oxford-weidenfeld- and-hoffmann-scholarships-and-leadership- programme
http://www.whtrust.org/ တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

E-01