ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Gates Cambridge Trust အဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Masters/ Ph.D Degree မ်ားျဖစ္သည္။


ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Gates Cambridge Trust အဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Masters/ Ph.D Degree မ်ားျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မ်ားကို ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္တန္းစတင္မည့္ရက္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။ 

Gates Cambridge Scholarships သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ပညာရွာမွီးလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျပင္ပ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Cambridge တကၠသိုလ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေလ့လာရမည့္နယ္ပယ္မ်ားမွာ Ph.D, M.Sc သို႔မဟုတ္ MLitt အတြက္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္က ပို႔ခ်မည့္ တစ္ႏွစ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ခံမည့္အေရအတြက္မွာ ၉၅ ဦးျဖစ္သည္။ 

ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းလခ၊ အေဆာင္စရိတ္၊ ခရီးစရိတ္မ်ားလည္း အျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး https://www.gatescambridge.org/apply/value တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္

- ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျပင္ပ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

- ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပညာသင္ဌာနတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ေနထိုင္ၿပီး ပညာသင္ယူႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

- Ph.D အတြက္ သုေတသန သံုးႏွစ္၊ M.Sc သို႔မဟုတ္ MLitt အတြက္ သုေတသန ၂ ႏွစ္၊ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းအတြက္ ၁ ႏွစ္ တက္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

- အေမရိကတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ကို ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္ အေသးစိတ္ကို https://www. gatescambridge.org/apply/how-apply တြင္ လည္းေကာင္း၊ http://www.gatescambridge.org/ တြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။