ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ စက္႐ုပ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အားကိုးသည့္ေခတ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္လာသည္။ တိုးတက္လာၿပီဟု ေျပာႏိုင္သည့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူေတြ၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားက ေပ်ာက္ၿပီးရင္း ေပ်ာက္ေတာ့မည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ စက္႐ုပ္ေတြေရာက္လာသျဖင့္ လူသားေတြ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာၿပီလား ေတြးဆစရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ရွိပါသည္။ ပညာေရးျဖစ္သည္။


ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ စက္႐ုပ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အားကိုးသည့္ေခတ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္လာသည္။ တိုးတက္လာၿပီဟု ေျပာႏိုင္သည့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူေတြ၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားက ေပ်ာက္ၿပီးရင္း ေပ်ာက္ေတာ့မည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ စက္႐ုပ္ေတြေရာက္လာသျဖင့္ လူသားေတြ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာၿပီလား ေတြးဆစရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ရွိပါသည္။ ပညာေရးျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေအာ္တိုမက္တစ္ေခၚ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္မ်ားက လူသားတို႔အတြက္ ဖိအားေတြေတာ့ျဖစ္ေစသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေပၚလာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပ်ာက္သြားသည့္အလုပ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေပ်ာက္သြားသည့္ အလုပ္မ်ားေနရာတြင္ အျခားလုပ္ငန္းေတြ ေရာက္လာၾကသည္သာျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၌ စက္႐ုပ္မ်ားကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ လက္ရွိအလုပ္သမား ၁၀,၀၀၀ တြင္ စက္႐ုပ္မ်ားကို ၆၃၁ ႐ုပ္ခန္႔ အသံုးျပဳေနၾကသည္။ စက္႐ံုမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္း အလုပ္သမားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေနၾကသည္။ လူငယ္အလုပ္လုပ္လိုသည့္ အေရအတြက္က တိုးလာေသာ္လည္း အလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ေနရာေတြကို စက္႐ုပ္ေတြက ေနရာဝင္ယူလာသျဖင့္ ခြင္ပ်က္သလိုျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း စက္႐ုပ္ေတြကို ျဖည့္စြက္သံုးစြဲျခင္းမွာ ပိုမ်ားေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သိသာစြာတိုးလာၿပီး အလုပ္သမားေတြ ေလွ်ာ့ခ်ကာ လုပ္ချပႆနာကို စက္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေနၾကသည္။

နည္းပညာတိုးတက္လာျခင္းက အလုပ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ ကုန္ေလွာင္႐ံုလိုေနရာမ်ိဳးတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းကို လူေတြအစား အလိုအေလ်ာက္စက္ေတြႏွင့္ အစားထိုးလာသည္။ လမ္းေဖာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းျပင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေအာ္တိုစက္ေတြသာ သံုးလာၾကသည္။ 

နည္းပညာသည္ ရပ္ေနသည္မဟုတ္။ ထပ္ဆင့္တီထြင္ေနၾကရသည္။ အဆင့္ျမင့္လာေသာ နည္းပညာေၾကာင့္ စက္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲသံုးေနၾကရသည္။ လိုအပ္ေနသည့္ ဟာ့ဒ္ဝဲႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို လူသားတို႔ကသာ တီထြင္ၾကရေသးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ စက္ေတြကို အစားထိုးရန္ လူကထြင္သည္။ လူထြင္သည့္နည္းပညာေၾကာင့္ လူေတြ အလုပ္ျပဳတ္ကုန္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္သမွ်ကို တီထြင္ႏိုင္ရန္ လူေတြထပ္လိုသည္။ ျပဳတ္သြားသည့္လူေတြက စက္ေတြကို တီထြင္ႏိုင္သူ၊ ကိုင္တြယ္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သူ ေနရာကို ေရာက္မလာလွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တီထြင္မႈအတြက္ လူေတြလိုသည္။ ထိုသူမ်ားကို တီထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ပညာေတြကို သင္ေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။ 

ေခတ္သစ္လူ႔ေဘာင္သည္ တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လာသည္။ နည္းပညာအသစ္မ်ားကိုသာ လူေတြက ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တီထြင္မႈအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လိုအပ္လာသည္။ အနာဂတ္တြင္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ ပညာရွင္ေတြ မ်ားစြာလိုလာသည္။ ေဈးကြက္သစ္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားအတြက္ ပညာရွင္အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသည္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မည္သာ ျဖစ္သည္။ 

Quality ပညာေရးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ဖန္တီးေရးသားႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား လိုအပ္လာသည္။ ထိုလို အပ္ခ်က္အတိုင္း ပညာေရးက ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္လာသည္။ ပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာသည္ အၿပိဳင္လြန္ဆြဲသလို ျဖစ္လာေနသည္ကို ပညာေရးေလာကမ်ား သေဘာေပါက္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖန္တီးတီထြင္မႈကို အေျချပဳသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံေသာ ပညာေရးဘက္ကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသင့္ၿပီဟု ထင္သည္။

လက္ရွိသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းလြဲေနသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈကို အေလးေပးေသာ Soft Skills မ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္လိုသည္။ ၂၁ ရာစု ပညာေရးသည္ 4Cs (စီေလးလံုး) ပညာေရး ျဖစ္သည္။ (Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication) ဆိုသည့္ သေဘာတရားသည္ အနာဂတ္ပညာေရးျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပညာေရးကို C ေလးလံုးျဖစ္ေအာင္ မသင္ႏိုင္လွ်င္ ပညာေရးမဟုတ္ (ျပင္ညာေရး) သာျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ပ႐ိုဂရမ္မင္းပညာေရးကို မူလတန္းေလာက္ကတည္းက အေျခခံေပးလိုက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ႏိုင္ငံေတြက ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ အနာဂတ္ပညာေရးသည္ ေျပာင္းလဲမႈလမ္းစတစ္ခုကို ထြင္ေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပညာေရးသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရးကို ဆက္စပ္ေပးရန္လိုသည္။ မျဖစ္လာေသးသည္ကို ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္။ လက္ရွိနည္းပညာႏွင့္ ေဝးေနသူမ်ားကို ဘဝတစ္သက္တာရွာႏိုင္မည့္ ပညာေရး (lifelong learning) သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးမည္။ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနသူမ်ားကိုလည္း ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ သူတို႔ကို ေခ်ာင္ထိုးထားသလိုျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ အနာဂတ္တြင္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိႏိုင္မည့္ နည္းပညာမ်ားကို မတပ္ဆင္ေပးႏိုင္လွ်င္ အဘက္ဘက္တြင္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မည္။ 

ႏိုင္ငံတကာကိုယွဥ္ႏိုင္မည့္ ပညာတစ္ေခတ္ကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ICT ကို ဆရာမ်ားကလည္း လက္နက္တစ္ခုအေႏွင့္ ကိုင္တြယ္လာၾကရန္လိုသည္။ ဆရာေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားမျဖစ္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ပိုအေရးႀကီးသည့္ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ရပ္တည္လိုပါက ကိုယ္တိုင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ ၂၁ ရာစုပညာေရးက စာအုပ္ထဲကပါသည့္အတိုင္း သင္ၾကားခိုင္းသည့္ ပညာေရးမဟုတ္ေတာ့ပါ။ စာအုပ္ထဲမပါသည့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရယူႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို လမ္းၫႊန္သင္ၾကားႏိုင္သူသာ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

E-01

(Ref: Education in the age of automation, The Japan Times)