လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မူလတန္း ဆရာ အတတ္ပညာ သင္တန္းကို ယခင္ႏွစ္က သိပၸံဘြဲ႔ရမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဝိဇၨာဘြဲ႔ရမ်ားပါ ေလွ်ာက္ထားနိုင္မည္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၅

လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မူလတန္း ဆရာ အတတ္ပညာ သင္တန္းကို ယခင္ႏွစ္က သိပၸံဘြဲ႔ရမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဝိဇၨာဘြဲ႔ရမ်ားပါ ေလွ်ာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးေကာလိပ္ သင္တန္းသားလက္ခံေရးအဖြဲ႔ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ပထဝီဝင္၊ သမိုင္းဘြဲ႔ ရရွိၿပီးေသာ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆုံး သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး တစ္ခုတည္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳရ)ျဖစ္သည္။

ပညာေရးခ႐ိုင္ ၆၄ ခုေအာက္ရွိ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ား၏ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝင္ဆံ့အားအရ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၆၀၀၀ ခန႔္ ေရြးခ်ယ္ ခန႔္ထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝိဇၨာဘြဲ႔ရ (ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ပထဝီဝင္၊ သမိုင္း)ဦးေရ မည္မွ် ေရြးခ်ယ္မည္ႏွင့္ သိပၸံဘြဲ႔ရ ဦးေရ မည္မွ် ေရြးခ်ယ္မည္ကိုမူ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက အသိေပးထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ရွင္းျပသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဝန္ထမ္းမဟုတ္လွ်င္ ေမလကုန္အထိ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ေမလကုန္အထိ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဌာနအႀကီးအကဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ပူးတြင္ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ၊ အေထြေထြ ဗဟုသုတ ေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖကို ပညာေရးခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္မွစ၍ စာေတြ႔ ေလးလ၊ လက္ေတြ႔ တန္းျပ ႏွစ္လ စုစုေပါင္း ေျခာက္လၾကာ ပညာေရးခ႐ိုင္ ၆၄ ခုရွိ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းကို ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ား၊ တိုင္း/ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ား၊ ခရိုင္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ ေမလအတြင္း သတင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာ အတတ္ပညာသင္တန္းသည္ ေျခာက္လသာ ၾကာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဆရာအတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဒီပလိုမာ(DTEC) သင္တန္းကာလ တစ္ႏွစ္(စာေတြ႔ ရွစ္လ၊ လက္ေတြ႔ တန္းၿပ ႏွစ္လ၊ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ ႏွစ္လ)ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ စာေတြ႔ သင္ၾကားခ်ိန္နည္းေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွ မူလတန္းျပဆရာမ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မူလတန္းဆရာ အတတ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္အတြင္း တက္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားသို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းပို႔ခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္၊ နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္းမ်ား ယူလာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းသား လက္ခံေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။