ဒီယာေခတ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရာတြင္ သတင္းစာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ႐ုပ္သံမီဒီယာေတြ ေခတ္စားလာသည္။ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ အသံဖမ္းအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးပညာရပ္မ်ားကို မီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူလိုသူေတြ မ်ားလာသည္။
ဒီယာေခတ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရာတြင္ သတင္းစာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ႐ုပ္သံမီဒီယာေတြ ေခတ္စားလာသည္။ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ အသံဖမ္းအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးပညာရပ္မ်ားကို မီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူလိုသူေတြ မ်ားလာသည္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ အသက္ေမြးပညာရပ္အေနႏွင့္ အေရးပါလာေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ေနရာေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ ေပၚလာႏိုင္မည္ဟု အေမရိကတြင္ ယူဆေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ၿပီး ပညာရွာႏိုင္ရန္သာမက အေဝးသင္စနစ္မ်ားျဖင့္လည္း ပို႔ခ်ေပးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ Media Studies Program ရပ္မ်ားအေနႏွင့္ ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ  Journalism, Digital Media Technology, Intercultural Communication, PR and Advertising တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ Media Communications Program အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဇာတ္ၫႊန္းေရးျခင္းပညာရပ္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ဇာတ္လမ္းေရးျခင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ဂရပ္ဖစ္၊ အသံအားလံုးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း စေသာပညာရပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အေမရိကတြင္ Media Communications Program အေနႏွင့္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ပို႔ခ်ေပးေနကာ ဘြဲ႔ေပးေနေသာ အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။Arizona State University-Tempe

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖီးနစ္ၿမိဳ႕တြင္ ASU ေက်ာင္းႀကီးသည္ Main Campus ငါးခုျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းဝင္းႀကီး ငါးခုထဲတြင္ အေဝးသင္ပညာရပ္မ်ားကို သီးျခားဌာနႀကီးတစ္ခုဖြင့္လွစ္ကာ အေဝးသင္ဘြဲ႔မ်ားေပးေနသည့္ ေက်ာင္းႀကီးတစ္ခုလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ အေဝးသင္ပညာရပ္အတြက္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

ASU တြင္ Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication ေက်ာင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိ ထင္ရွားေသာ မီဒီယာေက်ာင္းႀကီး တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းႀကီးက Pulitzer ဆုရ သတင္းသမားမ်ားကိုလည္း ေမြးထုတ္ေပးေနသလို မီဒီယာဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ထင္ရွားသည္။ 

အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ မီဒီယာဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး၊ သမိုင္း၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာဘာသာမ်ားကို သင္ၾကားၾကရသည္။ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အမွတ္ ၄၅ ႏွင့္အထက္ရေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္သူမ်ားကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဘာသာရပ္မ်ားကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူၾကရသည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သီးျခားစိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာခြင့္ျပဳထားသည့္ ဘာသာတြဲမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

သီးျခားစိတ္ႀကိဳက္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ စစ္ပြဲဆိုင္ရာသေဘာတရား၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးပညာ၊ အေမရိကန္ ေခတ္ေပၚယဥ္ေက်းမႈ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူထုဆက္သြယ္ေရးပညာ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ဘာသာရပ္မ်ားကို အနည္းဆံုး ၈ ပတ္တက္ၾကရသည္။ 

အေသးစိတ္ကို https://asuonline.asu.edu/ online-degree-programs/undergraduate/bachelor-arts-mass-communication-and-media-studies တြင္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။Webster University

WU တြင္ ေကာလိပ္အဆင့္ၿပီးေျမာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုပါ အြန္လိုင္းဘြဲ႔အတြက္ လက္ခံသင္ၾကားေပးေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ Media Communication ဘြဲ႔အတြက္ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ပညာရပ္ေပါင္း ၁၂၈ မ်ိဳးခန္႔ကို ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ထိုေက်ာင္းကေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ သတင္းသမားမ်ားစြာရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာခ်င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Mass Communications, Media Literacy, Ethics in the Media, Cultural Diversity  စေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

Media Communication ျဖင့္ ဘြဲ႔ရလွ်င္ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို Master ဘြဲ႔အတြက္ပါ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ေနစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ အားထုတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို မွတ္တမ္းယူထားသည္။ ထူးခၽြန္လွ်င္ ဆက္တက္ခြင့္ေပးသည္။ သူတို႔ ပူးတြဲတင္သည့္ Thesis မ်ား၊ Overview မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တိုင္းတာအကဲျဖတ္သည္။ ေက်နပ္မွဘြဲ႔ေပးသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝႏွင့္ ေကာလိပ္တက္စဥ္ ရမွတ္မ်ားကို တင္ျပရမည္။ GPA 2.5 အနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ လိုသည္။ အေသးစိတ္ကို http://www.webster.edu/catalog/current/undergraduate-catalog/ majors/media-communications.html တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ University of Memphis

သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ဘြဲ႔ႀကိဳဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ B.A ဘြဲ႔ကို (bachelor’s of arts in communication with a concentration in communication studies) အေနႏွင့္ အထူးျပဳသင္ၾကားေစသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ဘြဲ႔ကို အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ယူျခင္းအျပင္၊ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ သင္ယူျခင္း၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း တစ္ပိုင္းစီ ေပါင္းစပ္သင္ယူျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

ေလးႏွစ္သင္ဘြဲ႔တြင္ နယ္ပယ္ ၅ ခုကို အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားေပးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ Performance, Analysis and Critical Thinking Skills, Knowledge, Ethics, Mediated communication ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

သင္႐ိုးအေနႏွင့္ ေလ့လာစရာ ပညာရပ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး media literacy, rhetoric/civic controversy, research methods, communication ethics တို႔ကိုလည္း အဓိကဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သင္ယူေလ့လာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အပိုဘာသာရပ္အေနႏွင့္ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားထားေသာ Professional and Relational Communication, Rhetoric and Public Advocacy, Media and Culture စသည့္ အတန္းသံုးတန္းအနက္ တစ္ခုခုကို စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးကာ တက္ေရာက္ရသည္။ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာပေရာဂ်က္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္စြမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဘြဲ႔ေပးသည္။

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္၊ SAT သို႔မဟုတ္ ACT ရမွတ္မ်ားကို တင္ျပၾကရသည္။ အေသးစိတ္ကို http://www.memphis. edu/uofmglobal/degrees/undergraduate/ communication.php တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

E-01