ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ကို ဆရာအတတ္သင္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ လီနာေဟနီလာကို ေမးၾကည့္ပါသည္။ ပညာေရးကို မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ပါသနည္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သူ႔ေျဖၾကားခ်က္က ရွင္းရွင္းေလးျဖစ္သည္။ “ကစားၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္” ျဖစ္သည္။


ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ကို ဆရာအတတ္သင္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ လီနာေဟနီလာကို ေမးၾကည့္ပါသည္။ ပညာေရးကို မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ပါသနည္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သူ႔ေျဖၾကားခ်က္က ရွင္းရွင္းေလးျဖစ္သည္။ “ကစားၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္” ျဖစ္သည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလက Nursery World အဖြဲ႔မွ ေလ့လာသူ ၁၀ ဦးသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းကို သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။ သူတို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဝက္ကို ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ျမင္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ကေလးမ်ားကို အျပင္ထြက္ၿပီး ကစားခိုင္းတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပင္ကိုထြက္ၿပီး ကစားခိုင္းျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းၿပီး ဦးေႏွာက္ကိုလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသည္ဟု သူတို႔က ခံယူထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးစနစ္၏ ဖိအားႀကီးကိုခံေနရၿပီး စိတ္ဖိစီးေနၾကခ်ိန္တြင္ ဖင္လန္ႏွင့္ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားက အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ေက်ာင္းစတက္ရသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူႀကိဳကိုပင္ ၆ ႏွစ္မွ တက္ရသည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ Morrintupa Forest မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းေလးက ဟယ္လ္ဆင္ကီၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္အကြာတြင္ ရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းအတြင္းရွိ ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္းအေဆာင္တြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ သူတို႔သည္ မနက္ခင္းတြင္ ေတာအုပ္ထဲသို႔သြားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ႏွင္းေတြက်ေနသည့္ ၾကားထဲမွာပင္ ကေလးေတြကို အျပင္ထြက္ၿပီး သင္ၾကားမႈလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္က ကေလးမ်ားကို သဘာဝအတိုင္း လႊတ္ထားေပးၿပီး ဆရာမ်ားက သူတို႔ အေလ့အထ၊ အမူအက်င့္မ်ားကို စတင္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးေတြက သဘာဝအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို၊ ကစားခြင့္မ်ားေပးထားမွ သူတို႔၏ ပကတိစိတ္ထားမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္ဟု သူတို႔က ယူဆသည္။ ကေလးခ်င္း လႊတ္ထားလိုက္မွ လူႀကီးတို႔အတြက္ မထင္မွတ္ေသာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ရႏိုင္သည္။ ကေလးေတြကို အျပင္တြင္ လႊတ္ထားလိုက္ေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ဘူးလားဟု ေမးစရာရွိသည္။ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားကို ဆရာေတြက အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ လႊတ္ထားသည္ဆိုၿပီး ပစ္ထားလိုက္ျခင္းမဟုတ္။ လႊတ္ထားၿပီး ကစားခိုင္းေသာ္လည္း သူတို႔က အကဲျဖတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကေလးေတြက ေက်ာက္ေဆာင္ေတြေပၚတက္မည္၊ သစ္ပင္ေပၚတက္မည္၊ ႏွင္းျပင္ေပၚတြင္ စကိတ္ စီးေကာင္းစီးေနမည္။ လွည့္ပတ္ေျပးၿပီး ေပ်ာ္ေကာင္းေပ်ာ္ေနမည္။ ဆရာမ်ားသည္ ၾကည့္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ေယာက္က ႏွင္းေတာထဲတြင္ သူ႔ဘြတ္ဖိနပ္ ေပ်ာက္သြားသည္။ သူက ႏွင္းေတာထဲ လက္ႏိႈက္ၿပီး ဆြဲထုတ္ေနသည္။ ဆရာေတြက ၾကည့္ေနသည္။ သူ႔ အစြမ္းအစကို အကဲျဖတ္ေနျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဆရာက သူတို႔တြင္ ဖိနပ္အပိုႏွင့္ ေျခအိတ္အပိုမ်ား ေက်ာင္းထဲတြင္ ရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
 
ကေလးေတြ ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ႏွင္းေတာထဲတြင္ပင္ ထိုင္လိုက္ၾကၿပီး ဟင္း႐ြက္စြပ္ျပဳတ္မ်ားကို ေသာက္ေနၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဆရာႏွင့္အတူ သီခ်င္းေတြဆိုေနၾကသည္။ အားလံုးအခ်ိန္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထဲကို ျပန္လာၾကသည္။

ေက်ာင္းကိုျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ကေလးေတြက အေႏြးထည္ေတြကို ခၽြတ္လိုက္ၿပီး ခန္းမႀကီးတစ္ခုအတြင္း စုေဝးၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ပံုျပင္ေျပာသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဆရာက ကေလးေတြကို ႐ိုးရာသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဆိုျပလိုက္သည္။ ကေလးေတြကို ေျပာသည့္အထဲတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းထားသည့္ အေၾကာင္းပါသည္။ ဆရာမက ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေပးၿပီး ကိုင္ခိုင္းထားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တစ္ခန္းလံုးရွိ လွ်ပ္စစ္မီးေတြကို ပိတ္ထားသည္။ ကေလးေတြက ဆရာမ၏ ပံုျပင္ထဲတြင္ နစ္ေမ်ာေနၾကသည္။ 

Auringonkukka ဆိုသည့္ ျမဴနီစီပယ္ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းက ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းပါ တြဲဖြင့္ထားၿပီး ေက်ာင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းရွိ ကေလးေတြလည္း အနီးအနားရွိေတာထဲသို႔ ပံုမွန္ထြက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းကစားကြင္းကလည္း က်ယ္သည္။ အျပင္ထြက္ၿပီး ကစားၿပီးလွ်င္ အထူးဖုတ္ထားသည့္ ဘန္းမုန္႔ေတြကို ေကၽြးၾကသည္။ 

ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းကို မနက္ ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ ဖြင့္ေပးထားသည္။ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိဘမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ပါ ေကၽြးေမြးေသာ အစီအစဥ္ကိုလည္း လုပ္ေပးထားၿပီး တစ္လမွ ယူ႐ို ၃၀၀ ခန္႔ ေပးရသည္။ ထိုေငြသည္ အနိမ့္ဆံုး လစာဝင္ေငြရွိသူမ်ားအတြက္ပင္ အခက္အခဲမရွိေသာ ေငြပမာဏျဖစ္သည္။ 

ကေလးမ်ားကို သူတို႔ စာေရးနည္းေတြ သင္ေပးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အဂၤလိပ္စာ စာလံုးကို Capital Letter မ်ားႏွင့္သာ ေရးၾကရသည္။ စာလံုး Small Letter ေရးနည္းမ်ားကို မူႀကိဳတြင္မသင္၊ ေက်ာင္းေရာက္မွသင္သည္။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ မူႀကိဳေက်ာင္း Inspira Terrassen တြင္ျဖစ္သည္။ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ရွိေသာ ထိုေက်ာင္းတြင္ ဘာသာစကား အမ်ိဳး ၂၀ ေလာက္ေျပာေနသည့္ ကေလးမ်ားရွိေနသည္။ ႐ုရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ တူရကီ၊ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကေလးေတြလည္းပါသည္။ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ ကေလးေပါင္း ၅၅ ဦးကို လက္ခံထားသည္။ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိဘမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ မနက္ ၆ နာရီမွ ည ၆ နာရီအထိ လက္ခံေပးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 

ေက်ာင္းတြင္ ကေလးေတြက ဘာသာစကား ေလးမ်ိဳးခန္႔ ေျပာၾကသည္။ အဂၤလိပ္႐ုပ္ရွင္ေတြကို ထိုင္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဆြီဒင္ဘာသာစကားကိုေတာ့ သူတို႔ မျဖစ္မေနေျပာၾကရသည္။ ေျပာႏိုင္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးၾကသည္။ ဘာသာစကားသင္ရာတြင္ သီခ်င္းကို အဓိကထားသည္။ သူတို႔ကို ခက္ခဲသည့္ ဆြီဒင္စကားလံုးမ်ားကို သီခ်င္းလုပ္ၿပီး အသံထြက္ တတ္ေအာင္သင္သည္။ ကေလးေတြက ေက်ာင္းတြင္ေျပာသည့္ စကားေတြကို အိမ္တြင္လည္း ျပန္ၿပီးေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။ 

ၤFriskus မူႀကိဳေက်ာင္းသည္ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕ျပင္ ထရန္းဆန္းအရပ္တြင္ ဖြင့္ထားသည္။ ေက်ာင္းဝင္းက်ယ္ၿပီး ကေလးေတြကို အျပင္ထြက္ကစားခိုင္းသည္။ ႏွင္းေတာထဲတြင္ ကေလးေတြကို ကစားခ်ိန္ေပးထားသည္။ ႏွင္းေတာထဲတြင္ ကေလးေတြက စကိတ္စီးေနသည္။ ေရခဲအမွတ္ေအာက္ေရာက္ေနသည့္ ေအးစက္ေသာျပင္ပတြင္ ကေလးေတြက ေပ်ာ္ေနသည္။ မုန္႔စားသူေတြက စားေနၾကသည္။ 

ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း ဝရန္တာတြင္ ကေလးမ်ားကို အိပ္စက္ႏိုင္ရန္ ေစာင္အထူႀကီးမ်ားႏွင့္ အေႏြးထည္လိပ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ထုတ္ထားေပးသည္။ ေဘာလံုးကန္သူေတြ ကန္ေနသည္။ ေႏြရာသီႏွင္းေတြမရွိလွ်င္ သူတို႔ကြင္းျပင္ထြက္ၿပီး ေယာဂက်င့္ၾကရသည္။ ေႏြရာသီဆိုလွ်င္ ေရကူးၾကသည္။ ေရကူးသင္တန္းကို ၁၀ ပတ္ေပးသည္။ သူတို႔က ကေလးေတြကို မူႀကိဳအ႐ြယ္ ကတည္းက ေရကူးသင္သည္။ 

Kasen မူႀကိဳေက်ာင္းကေတာ့ စေတာ့ဟုမ္းထဲတြင္ရွိၿပီး အျပင္ထြက္ၿပီး စာသင္နည္းစနစ္ကိုပင္ က်င့္သံုးေၾကာင္းသိရသည္။ ဆြီဒင္တြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေက်ာင္းအျပင္ထြက္ၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ စာသင္နည္းကို ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ Kasen ေက်ာင္းက ကေလးမ်ားသည္ တစ္ရက္ ေတာလမ္းခရီးထြက္ရသည္။ သဘာဝကို ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေတာထဲတြင္ သဘာဝ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေလးမ်ားကိုလည္း ေလ့လာၾကရသည္။ ကေလးေတြကို အသက္အ႐ြယ္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ အုပ္စုမ်ားခြဲၿပီး ေလ့လာေရးခရီးတြင္ ပါဝင္ခိုင္းသည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႏွင္းေလွ်ာစကိတ္စီးျခင္းကို သင္သည္။ 

Pysslingen Vita Bergen မူႀကိဳေက်ာင္းသည္ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕လယ္တြင္ ရွိသည္။ က်ားမ မခြဲျခား တန္းတူဆက္ဆံႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးထားသည္။ ကေလးေတြကို ပန္းၿခံေတြေခၚသြားသည္။ ျပတိုက္ေတြ ေခၚသြားသည္။ အျခားေနရာေဒသမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္လည္း ကေလးမ်ားအတြက္ သစ္ပင္ေလးမ်ားစိုက္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ 

E-01 
(Ref: 'Play and joy' in the snow, Catherine Gaunt)