စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္း ၁၉၁ ေက်ာင္းအနက္ ေက်ာင္းေပါင္း ၈၀ တြင္ Applied Learning Programmes ဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Applied Learning Programmes ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားကို လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေလာကထဲသို႔ေခၚၿပီး ပစၥည္းအစစ္အမွန္မ်ားကို ထိေတြ႔၊ ျမင္ေတြ႔ေစျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစသည့္ နည္းစနစ္အတိုင္း သင္ၾကားနည္းကို ေခၚဆိုပါသည္။


စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္း ၁၉၁ ေက်ာင္းအနက္ ေက်ာင္းေပါင္း ၈၀ တြင္ Applied Learning Programmes ဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Applied Learning Programmes ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားကို လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေလာကထဲသို႔ေခၚၿပီး ပစၥည္းအစစ္အမွန္မ်ားကို ထိေတြ႔၊ ျမင္ေတြ႔ေစျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစသည့္ နည္းစနစ္အတိုင္း သင္ၾကားနည္းကို ေခၚဆိုပါသည္။ 

လာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ မူလတန္းသင္ ေက်ာင္းအားလံုး၌ Applied Learning Programmes (ALP) ကို သင္ၾကားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ နာခ်ီမန္က ပါလီမန္တြင္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ပညာေရးေကာ္မတီက ပါလီမန္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကားရာ၌ ပညာေရးကို ပိုၿပီးခိုင္မာေတာင့္တင္းလာေစရန္ ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။ ဝန္ႀကီးက ပညာေရးတြင္ Applied Learning Programmes ကို အသံုးျပဳရျခင္းမွာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ စြမ္းမ်ားကို တိုးျမင့္လာေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ကေလးမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးသည့္အေနႏွင့္ အစစ္အမွန္မ်ားျဖင့္သာ လက္ေတြ႔က်က် သင္ၾကားမည္ဟု ဆိုသည္။ 

ဝန္ႀကီးက မိမိတို႔ပညာေရးဌာနတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ALP စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း၊ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားကိုပါ ထိုစနစ္ကို တိုးျမႇင့္သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ALP စနစ္ေၾကာင့္ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေတြထက္ လက္ေတြ႔က်က် ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရမည့္အျပင္၊ အေရာင္အေသြးမ်ားကိုလည္း ပကတိအတိုင္း ခံစားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ STEM၊ ဘာသာစကား၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္း၊ ရသႏွင့္ စာရိတၱပညာရပ္မ်ား အားလံုးကိုပါ စနစ္တက် သင္ၾကားႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Applied Learning Programmes စနစ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ စာေမးပြဲစနစ္လည္း ပေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က်သာ ရင္ဆိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မေအာင္ျမင္လွ်င္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္ေစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္းကလည္း အစီအစဥ္တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကေလးမ်ားကို ALP စနစ္ႏွင့္ ေလ့လာေစႏိုင္မည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္းအား Science Centre က တာဝန္ယူထားၿပီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အဓိကက်သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 

ဝန္ႀကီးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း လာမည့္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ေက်ာင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ALP ကို O-Level အဆင့္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၀ တြင္ Normal (Technical)-Level အဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ O ႏွင့္ N Level မ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ သိပၸံ၊ မိုဘိုင္းလ္ စက္႐ုပ္ပညာရပ္မ်ားအျပင္ ျပဇာတ္ႏွင့္ အားကစားမ်ားကိုလည္း တြဲဖက္သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ လက္ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄၉ ေက်ာင္းတြင္ Applied Subjects ႏွင့္ အျခားအထက္တန္း ၁၈ ေက်ာင္းတြင္ MOE-ITE Applied Subjects မ်ားကို သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ Applied Learning Programmes အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ေက်ာင္းသားေပါင္း ၉၀,၀၀၀ အေပၚ သက္ေရာက္အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။  

E-01
(Ref: Channel News Asia)