အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Bachlors Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည္ကာလမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ျဖစ္သည္။


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Bachlors Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည္ကာလမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ျဖစ္သည္။

American University Emerging Global Leader Scholarship ပညာသင္ဆုသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Positive Civic ႏွင့္ Social Change တို႔၏ သေဘာတရားမ်ားကို သိေစလိုသျဖင့္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ မိမိတို႔လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

American University, Washington DC, USA တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္က ပို႔ခ်မည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ Bachelor ဘြဲ႔မ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ေခၚယူမည့္အေရအတြက္မွာ ၁ ဦးသာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား၊ အေမရိကတြင္ အၿမဲေနသူမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းလခေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အေဆာင္ေနစရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ခန္႔ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းအတြက္ ႏွစ္တိုင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးအတြက္ ေက်နပ္ေလာက္သည့္ အားထုတ္မႈရွိမွ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အထက္တန္းအဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို http://www.american.edu/admissions/ international/ egls.cfm, http://www.scholars4dev.com/ 6499/scholarships-in-usa-for-international- students/ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။