မၾကာေသာကာလတြင္ လူသားတို႔လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုးကို စက္႐ုပ္မ်ားက သိမ္းပိုက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ ယေန႔သိပၸံ႐ုပ္ရွင္မ်ားထဲတြင္ ျပသေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္းကိုလည္း သိထားသင့္သည္။ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူသားတို႔ေနရာ၌ စက္မ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲလာေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ လူသားေပါင္းသန္း ၈၀၀ ခန္႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက McKinsey ႏိုင္ငံတကာစီမံခန္႔ခြဲေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔က ခန္႔မွန္းခ်က္ထုတ္ထားသည္။


မၾကာေသာကာလတြင္ လူသားတို႔လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုးကို စက္႐ုပ္မ်ားက သိမ္းပိုက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ ယေန႔သိပၸံ႐ုပ္ရွင္မ်ားထဲတြင္ ျပသေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္းကိုလည္း သိထားသင့္သည္။ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူသားတို႔ေနရာ၌ စက္မ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲလာေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ လူသားေပါင္းသန္း ၈၀၀ ခန္႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက McKinsey ႏိုင္ငံတကာစီမံခန္႔ခြဲေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔က ခန္႔မွန္းခ်က္ထုတ္ထားသည္။

နည္းပညာေခတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသစ္ေတြကို တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အနာဂတ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ မိေအာင္ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အေျခအေနမေကာင္း။ အလားတူပင္ အနာဂတ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစမည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ယခုကတည္းက သင္ၾကားျပင္ဆင္ေပးျခင္းမရွိလွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝႏွင့္ ထိုင္ေနရမည့္သူမ်ားထဲတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါသြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

ပညာေရးက အဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲေနသည္။ နည္းပညာေခတ္တြင္ ပညာေရးကိုပါ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ပညာေရးေနဝင္ခ်ိန္ကို ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ လာမည့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကို မွန္းဆၿပီး ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မလုပ္ထားႏိုင္လွ်င္ ပညာေရးေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္႐ံုမက လူငယ္တို႔အတြက္ အနာဂတ္မဲ့သြားႏိုင္သည္။

ကေလးမ်ားကို အနိမ့္ဆံုး တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ ေတြးေခၚဆန္းစစ္ႏိုင္စြမ္း၊ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ မ်ား ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားရမည္။ မေရရာသည့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရရာဆံုးမွာ ကေလးမ်ားကို ထိုအသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားအား သင္ၾကားေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးတြင္ စာေတြ႔ထက္ လက္ေတြ႔ကို ဦးစား ေပးသင္ၾကားသည့္ေခတ္ကို ေရာက္လာသည္။ စာထဲတြင္ ပါသည့္၊ ထည့္သြင္းထားသည့္ စာမ်ား အ႐ုပ္မ်ားအစား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သင္လာၾကသည္။ VR ဟုေခၚသည့္ ပကတိအစစ္အမွန္မ်ားကို ရယူခံစားေစျခင္း၊ စာေတြ႔ထက္လက္ေတြ႔ကို လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲေနၾကသည့္ ေခတ္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳၾကေစခ်င္ပါသည္။ နည္းပညာေခတ္ သင္ၾကားမႈသင္ယူမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္ စနစ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ရယူသံုးစြဲေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

အနာဂတ္အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေစမည့္ ပညာေရးသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အမွန္တကယ္ ျပင္ဆင္ေပးထားရမည့္ ပညာေရးမွာ တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းတတ္ျခင္း၊ အိုင္တီဆိုင္ရာ အတတ္ပညာအသိပညာမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းထားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုပင္ ၂၁ ရာစုပညာေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အလြတ္က်က္အမွတ္ေပး အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ စနစ္မ်ားသည္ ေခတ္မမီေတာ့ေၾကာင္း သိေစခ်င္ပါသည္။အဓိကသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးထားသင့္သည္မွာ မည္သည့္အခက္အခဲျပႆနာကိုမဆို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည္။ Problem solving သည္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အေလးထားလာၾကသည့္ ပညာရပ္ျဖစ္လာသည္။ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းသည္ပင္ Skill တစ္ခုျဖစ္သည္။ မိမိကိုင္တြယ္ေနသည့္ နယ္ပယ္တစ္ရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ လိုအပ္သည့္ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္လာသည္။ 

Problem solving သေဘာတရားကို ေန႔ကေလးထိန္း သို႔မဟုတ္ မူႀကိဳတန္းေလာက္ကတည္းက အေျခခိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ မူႀကိဳတန္းတြင္ စာသင္ရမည္ဆိုသည့္ အေတြးမွား၊ အယူမွားမ်ားအစား ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ေတြးတတ္ေစရန္၊ ေျဖရွင္းတတ္ေစရန္၊ ရင္ဆိုင္ရဲရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းမွာ အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေျခခိုင္မွ မယိုင္မလဲ မတ္မတ္တက္သြားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ဆရာမ်ားက သတိျပဳသင့္သည္။

ပညာေရးတြင္ အဓိကႏွင့္ သာမညကို ခြဲျခားရေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးမ်ားကို ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ယေန႔တိုင္ နာရီျပင္ဆင္နည္း ထုတ္လုပ္နည္းမ်ားကို သင္ေပးေနေသးသည္။ နာရီကို သိပ္မပတ္ၾကေတာ့သည့္ေခတ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ အဘယ္ေၾကာင့္ နာရီျပဳျပင္နည္းအတတ္မ်ားကို သင္ၾကားေနရသနည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။ အေသးစိတ္ အစိတ္အပိုင္းေလးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းကစၿပီး တီထြင္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ဆိုလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားကထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးက ဝယ္ယူသံုးစြဲေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ေက်ာင္းလာတက္သည့္ ပထမႏွစ္သည္အေရးႀကီးသည္။ ထိုပထမႏွစ္မ်ားတြင္ စာမရသျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္း၊ စာမက်က္ႏိုင္သျဖင့္ ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ်ားက ပညာေရးကို အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္သြားေစႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႔ရလဒ္မရွိသည့္ မွတ္ဉာဏ္ျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ပညာေရးကို စာမက်က္ခ်င္၊ မဖတ္ခ်င္၊ ကစားခ်င္သည့္ ကေလးေတြက မႏွစ္သက္ၾကေပ။ ကေလးတစ္ေယာက္ေရွ႕တြင္ နာရီတစ္လံုးႏွင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ခ်ထားေပးလွ်င္ ဘာကို ဦးစြာစတင္ေလ့လာစူးစမ္းခ်င္မည္နည္းဆိုျခင္းကို နားလည္ထားရန္လိုပါသည္။ ကေလး၏ သေဘာသဘာဝကို နားမလည္ဘဲ ကေလးတစ္ေယာက္၏ အနာဂတ္ကို ကိုင္တြယ္ျပဳျပင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာပညာေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ ပညာရွင္ျဖစ္ေရးထက္၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေနေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။

E-01

(Ref: Education system prepared for future of work, The University of Sidney)