စီေရာ္နယ္ဒို၏အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟု လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အမႈဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကက္သရင္း မာေယာ္ဂါအမည္ရ အမ်ိဳးသမီးဘက္ကေန၍ အမႈလိုက္ေပးေနသည့္ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ စီေရာ္နယ္ဒိုႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့ဖူးေသာ နာမည္ႀကီးကိုယ္ဟန္ျပမယ္ ေလးဦးထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ ၎တို႔သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ေမးျမန္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း The Mirror က ေဖာ္ျပထားသည္။

တူရင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

စီေရာ္နယ္ဒို၏အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟု လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အမႈဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကက္သရင္း မာေယာ္ဂါအမည္ရ အမ်ိဳးသမီးဘက္ကေန၍ အမႈလိုက္ေပးေနသည့္ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ စီေရာ္နယ္ဒိုႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့ဖူးေသာ နာမည္ႀကီးကိုယ္ဟန္ျပမယ္ ေလးဦးထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ ၎တို႔သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ေမးျမန္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း The Mirror က ေဖာ္ျပထားသည္။

မာေယာ္ဂါ၏ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ဂမ္မာအက္ကင္ဆန္၊ ပဲရစ္ဟီလ္တန္၊ ကင္မ္ကက္ဒါရွီယန္ႏွင့္ အိုင္ရီနာရွက္ခ္တို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ စီေရာ္နယ္ဒိုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂမ္မာအက္ကင္ဆန္ႏွင့္ အိုင္ရီနာရွက္ခ္တို႔မွာ စီေရာ္နယ္ဒိုႏွင့္ခ်စ္သူဆက္ဆံေရးကို ကာလအတန္ၾကာ ထူေထာင္ခဲ့ၾကဖူးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စီေရာ္နယ္ဒိုသည္ ပဲရစ္ဟီလ္တန္၊ ကင္မ္ကက္ဒါရွီယန္တို႔ႏွင့္ တစ္ညတာအေပ်ာ္ရွာမႈ(One Night Stand)သေဘာ ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျပာစကားမ်ားက တရား႐ုံးတြင္ မာေယာ္ဂါအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာအေထာက္အပံ့ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု သူမ၏ေရွ႕ေနမ်ားက အခိုင္အမာ ယူဆေနၾကသည္။

မာေယာ္ဂါ၏အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ လက္စ္လိုင္း စတိုေဗာလ္သည္ စီေရာ္နယ္ဒိုႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့ဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမည္စာရင္း စတင္ျပဳစုေနၿပီျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လာပါက ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားေနထိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားသို႔တိုင္သြားေရာက္၍ စီေရာ္နယ္ဒို၏အေၾကာင္းမ်ားကိုေမးျမန္းကာ အမႈအတြက္ လိုအပ္မည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြမည္ဟု စတိုေဗာလ္က ေျပာၾကားထားသည္။