တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အခြီအေႏွာက္ေတြေျပာၿပီး ေဆးထိုးၾကမ္းၾကတဲ့ BFF Friendship

“တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အခြီအေႏွာက္ေတြေျပာၿပီး ေဆးထိုးၾကမ္းၾကတဲ့ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ညီထြဋ္ေခါင္၊ ဆုျမတ္ႏိုးဦးတို႔ရဲ႕ BFF Friendship ...”