အလွဴတစ္ခု လုပ္တယ္ဆိုတာစိတ္ထဲမွာမ႐ွိဘဲနဲ႔ ဘယ္သူမွမလုပ္ပါဘူး

“အလွဴတစ္ခု လုပ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ထဲမွာမ႐ွိဘဲနဲ႔ ဘယ္သူမွမလုပ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က ပရဟိတကို ဘယ္ေတာ့မွ ခုတုံးမလုပ္ပါဘူး။ ဟိန္းမင္းသူကိုလည္း ပရိသတ္သူ႔ကို ျပန္ခ်စ္ခင္လာဖို႔ နည္းလမ္းေပးလိုက္တဲ့သေဘာပါ”တိုင္ရြန္