သားသုံးေယာက္မိခင္၊ စိတ္မႏွံ႔တဲ့သူတစ္ေယာက္ ကာ႐ိုက္တာနဲ႔ စိုးျမတ္သူဇာ

သားသုံးေယာက္မိခင္၊ စိတ္မႏွံ႔တဲ့သူတစ္ေယာက္ ကာ႐ိုက္တာနဲ႔ “တစ္ခါက ဆတ္ေသေခ်ာင္း”႐ုပ္႐ွင္မွာေတြ႔ရမယ့္ စိုးျမတ္သူဇာနဲ႔စကားစျမည္