ဦးပိန္တံတား ေရရွည္တည္တံ့ေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း

ဦးပိန္တံတား ေရရွည္တည္တံ့ေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ မနက္ပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၊ ေျခာက္ထပ္ေဆာင္မွာက်င္းပပါတယ္။ 

ဒီသတင္းကို သတင္းေထာက္ ေအးစုမြန္က ႐ိုက္ကူးထားပါတယ္။