မဂၤလာ ကုတင္အဝယ္မွားလို႔ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ရပ္ေတြ ႀကဳံရဦးမယ့္ ျမင့္ျမတ္နဲ႔ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္
မဂၤလာ ကုတင္အဝယ္မွားလို႔ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ရပ္ေတြ ႀကဳံရဦးမယ့္ ျမင့္ျမတ္နဲ႔ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္