“သားအငယ္ဆုံးေလးကို နစ္နာေအာင္ေျပာတဲ့သူကို ၆၆ (ဃ) နဲ႔ အေရးယူဖို႔လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္းနဲ႔ေတြ႔ဆုံျခင္း”

“ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူ သင္ၾကားထားတဲ့ပညာနဲ႔ဆို သူ ဒီလိုမေရးသင့္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္သားေလးက ...”