အဝတ္အစားဖက္႐ွင္ေၾကာင့္ ခ်စ္သူနဲ႔ လမ္းခြဲခဲ့ရတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္

“အဝတ္အစားဖက္႐ွင္ေၾကာင့္ ခ်စ္သူနဲ႔ လမ္းခြဲခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာလာတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္”