ျဖဴျဖဴတို႔ မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးရင္ ဘယ္မုန္တိုင္းကိုမွ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး

“မုန္တိုင္းလို႔ နာမည္ေပးထားေတာ့ ျဖဴျဖဴပရိသတ္ေတြက အတိတ္နိမိတ္နဲ႔ေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ဒီနာမည္ႀကီးေပးတာ မေကာင္းပါဘူးလို႔ ေျပာၾကပါေသးတယ္။ ျဖဴျဖဴတို႔မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးရင္ ဘယ္မုန္တိုင္းကိုမွ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး”ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း