ေဘထုပ္ေရာင္းမယ့္လူမင္း

“ေဘထုပ္ေရာင္းမယ့္လူမင္း၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘယ္လိုေရာင္းမွာလဲ”