ပုဂံဘုရားပြဲေစ်းေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြကိုေျပာျပတဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္

“ပုဂံဘုရားပြဲေစ်းမွာေရာင္းတဲ့ ေရမုန္႔ဆို တအားစားေကာင္းတာပဲ။ အသီးအႏွံေတြဆို အႀကီးႀကီးေတြပဲ”ပုဂံဘုရားပြဲေစ်းေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြကိုေျပာျပတဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္