သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆုံ) ကေတာ့ ၿပီးစီးဖို႔ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ လာမယ့္ မတ္လအကုန္မွာ တံတားႀကီး ၿပီးစီးမွာျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆုံ) ကေတာ့ ၿပီးစီးဖို႔ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ လာမယ့္ မတ္လအကုန္မွာ တံတားႀကီး ၿပီးစီးမွာျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ခတၱာႏြန္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။