မဆလေခတ္နဲ႔ နဝတေခတ္တို႔ရဲ႕ တူညီတဲ့အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္တဲ့လူႀကီးထံ သတင္းအခ်က္အလက္ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ အေျခအေနကို ဖံုးကြယ္ၿပီးေတာ့ လိမ္ညာတင္ျပခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ဒီအခါမွာ အဲဒီလိုမျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။
မူဆိုတာ လူကေရးဆြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြလိုက္နာက်င့္သံုးရမယ့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုတာကလည္း အဲဒီမူေတြကိုပဲ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲၾကရပါတယ္။ လူေတြကခ်မွတ္တဲ့ မူေတြ၊ လူေတြက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကတဲ့ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုပဲ လူေတြက လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူေတြခ်မွတ္ေရးဆြဲၾကတဲ့ မူဝါဒေတြ၊ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အဲဒီႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိၾကတဲ့ အစိုးရ၊ ျပည္သူအားလံုး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစားမေ႐ြး လိုက္နာက်င့္သံုးၾကတယ္ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ပါတယ္၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ လိုက္နာခ်င္တဲ့သူက လိုက္နာတယ္၊ မလိုက္နာခ်င္တဲ့သူက မလိုက္နာဘူး၊ မလိုက္နာဘဲလည္း ေနလို႔ရတယ္၊ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရမယ့္သူကလည္း အေရးမယူဘူးဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ေဝးလို႔ ဆင္းရဲျခင္းမက ဆင္းရဲမြဲေတမယ့္အျပင္ တိုင္းျပည္ဟာလည္း ပ်က္စီးျခင္းဆီသို႔သာ ဦးတည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ မေဝးတဲ့ကာလတစ္ကို သမင္လည္ျပန္ ျပန္ၾကည့္ရင္ မဆလေခတ္လို႔ေခၚေနၾကတဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရၾကပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီနဲ႔ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္က အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္ကာလအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ပဲ မေကာင္းေျပာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလကို မႀကိဳက္ၾကတဲ့အတြက္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာၿပီး မဆလပါတီနဲ႔တကြ အစိုးရယႏၱရားႀကီးတစ္ခုလံုး ရပ္ဆိုင္းခဲ့တာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို အသက္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုနစ္ဆယ္တန္းေတြဟာ အဲဒီမဆလေခတ္တစ္ေခတ္ကို ေကာင္းစြာ ျဖတ္သန္းသိမီလိုက္ၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မဆလေခတ္ တစ္ေခတ္လံုးကို ဝန္ထမ္းဘဝနဲ႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ တက္ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသင္တန္းေတြမွာ သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ “လူႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ရဲ႕ အညမညသေဘာတရား” စာအုပ္နဲ႔ “၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” စာအုပ္ေတြကိုေတာ့ ထံုးလိုေျခ၊ ေရလိုေႏွာက္ခဲ့ပါတယ္။    

မဆလပါတီရဲ႕ လမ္းညႊန္သေဘာတရားျဖစ္တဲ့ “လူနဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ရဲ႕ အညမညသေဘာတရား”စာအုပ္ဟာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ အေကာင္းေတြမ်ားပါတယ္။ သူက လူကိုဦးစားေပးပါတယ္၊ လူေကာင္းသူေကာင္းေတြ ဦးေဆာင္မွ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႔ကို သမမွ်တေအာင္ ေပါင္းစပ္ေပးပါတယ္။ အလြတ္က်က္ခဲ့တာေလး ျပန္ေျပာရရင္ “သေဘာတရားဟူသည္ ဘဝေရွ႕ေဆာင္ မီး႐ွဴးေရာင္၊ လက္ေတြ႔ဟူသည္ သေဘာတရားအျမင္ မွတ္ေက်ာက္ပင္”လို႔ေတာင္ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္ေရာ လက္ေတြ႔ဘဝကို သေဘာတရားက ဦးေဆာင္ခဲ့ေလသလား၊ အဲဒီသေဘာတရားကေရာ လက္ေတြ႔ဘဝရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံႏိုင္ရဲ႕လား ဆိုတာကေတာ့ သိမီလိုက္သူေတြေရာ၊ မသိမမီလိုက္သူေတြေရာ အားလံုးသိၿပီးသားမို႔ အထူးမေျပာလိုေတာ့ပါ။

အေျခခံဥပေဒဘက္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း ေရးထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြ၊ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္ေတြဟာ ေရပက္လို႔မဝင္ႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။ ေ႐ြးေကာက္ခံၾကရမယ့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အၿပိဳင္မရွိတဲ့ပါတီက ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ေကာင္တည္းေျပးတဲ့ျမင္းလို ယွဥ္ၿပိဳင္သူမရွိ အေ႐ြးခံၾကတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္းသာ အညမညသေဘာတရားစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လူေကာင္းသူေကာင္းေတြ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ကတည္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္ (Developing Country) တစ္ခု ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီဆိုတာ အထူးေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီနဲ႔ ျပည္သူ႔ေကာင္စီတစ္ေခတ္ကို ၿခံဳငံုၿပီး သံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ မူနဲ႔လူနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းမက်ဘူးလို႔ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့မူေတြက ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြပါေပမယ့္လည္း လူေတြက ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြးေတြ လုပ္ၾကတယ္၊ အထက္ကိုဖားၿပီး ေအာက္ကိုဖိၾကတယ္။ မိမိရဲ႕ရာထူး၊ ေနရာ၊ ဌာနတည္ၿမဲေရးအတြက္ လူႀကီးေက်နပ္ေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လိမ္ညာတင္ျပၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အဆံုးအျဖတ္ေတြကို ခ်မွတ္ရာမွာ အေျခခံရမယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ အမွန္တရားနဲ႔ ကင္းကြာခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီလို မွားယြင္းတဲ့ကိန္းဂဏန္းေတြကို အေျခခံၿပီးခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး စီမံကိန္းေတြကေန တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္း ဆြဲသြင္းခဲ့တာမို႔ အဆင္းရဲဆံုးတိုင္းျပည္လို႔ အမ်ားကေျပာေနၾကတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆံုးတိုင္းျပည္ (Least Developed country)အျဖစ္ကို ဆိုက္ေရာက္သြားတာပါပဲ။

ေနာက္တစ္ေခတ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့အေျခအေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုျပန္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္၊ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္၊ လူမႈေရးဦးတည္ခ်က္ စတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ၁၂ ရပ္ကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ မူဝါဒမ်ားအျဖစ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာမွာ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ကလြဲလို႔ က်န္တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးဦးတည္ခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုးကို ဖန္တီးႏိုင္တဲ့စြမ္းအားကလည္း လူတစ္စုလက္ထဲ ေရာက္သြားခဲ့သလို တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အက်င့္စာရိတၲဟာလည္း ျမင့္မားမလာတဲ့အျပင္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ကိုေတာင္ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားခဲ့တာဟာလည္း မူကတျခား လူကတျခား ျဖစ္ခဲ့လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မဆလေခတ္နဲ႔ နဝတေခတ္တို႔ရဲ႕ တူညီတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ လူႀကီးထံ သတင္းအခ်က္အလက္ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ အေျခအေနကို ဖံုးကြယ္ၿပီးေတာ့ လိမ္ညာတင္ျပခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ဒီအခါမွာ အဲဒီလိုမျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ခ်ီတက္လာၾကတာ အခုဆိုရင္ ဒုတိယသက္တမ္းေတာင္ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပဲ အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ ႏိုင္ငံတာဝန္ယူလာၿပီဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕မူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္ၿပီး အဲဒီမူဝါဒေတြနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ဥပေဒေတြကိုျပ႒ာန္း၊ မူဝါဒေတြနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ပယ္ဖ်က္ စသည္ျဖင့္ လုပ္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မူဝါဒေတြနဲ႔ ညီညြတ္႐ံုမွ်သာမကပါဘူး၊ က်န္တဲ့ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ တာဝန္ရွိသူေတြအားလံုးရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္မႈေတြ၊ ေျပာသမွ် ဆိုသမွ်ေတြအားလံုးဟာလည္း မူဝါဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔လိုပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေျပာစကားေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒေတြအျဖစ္ မွတ္ယူၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အလုပ္တစ္ခုလုပ္မယ္ႀကံရင္၊ စကားတစ္ခြန္းေျပာမယ္ႀကံရင္၊ ကိုယ္လုပ္မယ့္အလုပ္၊ ကိုယ္ေျပာမယ့္စကားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕မူဝါဒေတြ၊ ဥပေဒစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရဲ႕လား၊ ယုတ္စြအဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနက ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာကို အရင္ဆံုး စဥ္းစားေတြးေခၚဖို႔ေတာ့ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္း၊ ကိုယ္လုပ္လိုက္တဲ့ အလုပ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေပၚမလာရင္ ကတိမတည္သူ၊ ေလလံုးထြားသူအျဖစ္ ျပည္သူက မွတ္ယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဟာ အစိုးရကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ေျပာဆိုတာျဖစ္လို႔ အစိုးရကိုလည္း ကတိမတည္တဲ့ အစိုးရအျဖစ္ ျပည္သူက မွတ္ယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခမ္းအနားတစ္ခုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတင္းေထာက္ေတြက သိခ်င္လို႔ ေမးခြန္းေမးတဲ့အခါ ႐ုတ္တရက္ ေျဖၾကားၾကရတာ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုေျဖၾကတဲ့အခါမွာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ တခ်ိဳ႕ဟာ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵကို မဆန္႔က်င္ခ်င္တဲ့အတြက္ ျပည္သူႀကိဳက္တဲ့၊ ျပည္သူသေဘာက် ႏွစ္သက္မယ္လို႔ထင္ရတဲ့ အေျဖမ်ိဳးေတြကို ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ထပ္ဆင့္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားရာမွာ လတ္တေလာျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ေမးခြန္းေတြကို ၿပီးစလြယ္ ေျဖတတ္ၾကပါတယ္။

ဒီလိုေျဖၾကားၿပီးတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျပားလွတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေျဖခဲ့တဲ့ေမးခြန္းကို အာ႐ံုမထားႏိုင္ေတာ့ဘဲ တျခားကိစၥေတြဘက္ကိုတစ္ခါ ဦးလွည့္ရျပန္ပါတယ္။ ဥပမာေပးရရင္ စာေမးပြဲေျဖခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ဘာသာရပ္တစ္ခု ကိုေျဖဆိုၿပီးရင္ အဲဒီဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေခါင္းထဲမွာ ၾကာၾကာမထားႏိုင္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္အတြက္ကေတာ့ ေျဖၿပီးတဲ့ဘာသာရပ္ကို ေခါင္းထဲကထုတ္ပစ္တာက သူ႔တစ္ေယာက္ထဲရဲ႕ကိစၥျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အတြက္ကေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ အခုလိုေျဖၾကားသြားတဲ့အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးနဲ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာျဖစ္လို႔ပါပဲ။

ျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ရလဒ္ဟာ ေျခာက္လလည္းေပၚမလာ၊ တစ္ႏွစ္လည္းေပၚမလာဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ ကတိေပးသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကိုသာမက အစိုးရအေပၚ၊ ပါတီအေပၚမွာပါ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျဖေပးသြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ ကတိေပးသြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ မိမိေျပာခဲ့တဲ့စကား၊ မိမိေပးခဲ့တဲ့ကတိကို တာဝန္ယူတဲ့အေနနဲ႔ မိမိေပးခဲ့တဲ့ကတိအတိုင္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့အထိ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြ/ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ မိေက်ာင္းမင္း ေရကင္းျပတာမဟုတ္ေပမယ့္ ဉာဏ္မီသေလာက္ အႀကံျပဳတင္ျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ သို႔မဟုတ္ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ေရွ႕မွာ ကတိတစ္ခုေပးခဲ့ၿပီးၿပီဆိုရင္ မိမိကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္လို႔၊ အေျခအေနမေပးလို႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေပမယ့္ မိမိလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့  ဌာနအႀကီးအကဲေတြကို ဆက္လက္ညႊန္ၾကား တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရာထူးကို ယူထားသူေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုတာ ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာမိသေလာက္ ဒီေနရာမွာ အရပ္သားဝန္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ အားနည္းခ်က္တစ္ခုရွိတာက စဥ္ဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးဖို႔၊ ဖိအားေပးဖို႔ အားနာေနတာလား၊ ေထာက္ထားစရာေတြ ရွိေနတာလားဆိုတာကေတာ့ မသိပါဘူး။

စီမံခန္႔ခြဲေရးရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ျပန္လွန္စစ္ေဆးျခင္း (Check, Recheck နဲ႔ Counter Check)ဆိုတာရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္အရာရွိေတြဟာ ဒီဘက္မွာ ကြ်မ္းက်င္ၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တာဝန္ေပးအပ္ၿပီးရင္ အဲဒီလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လို႔ မၿပီးမခ်င္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖိအားေပးတာေတြ၊ တြန္းအားေပးတာေတြကို အားမနာတမ္း လုပ္ၾကတဲ့အျပင္ တာဝန္မေက်ဘူး၊ မေဆာင္႐ြက္ဘူးဆိုရင္လည္း အားမနာတမ္း ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိအစိုးရအဖြဲ႔က ခ်မွတ္လိုက္တဲ့မူဝါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ စီမံကိန္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ ဖင့္ႏႊဲျခင္းမျဖစ္ရေအာင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမရွိဘူးလို႔ ေျပာလာရင္ေတာင္ ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ လိုအပ္လာရင္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြရရွိေရးအတြက္ပါ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕မူဝါဒေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသလို လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ၾကရာမွာလည္း အဲဒီမူဝါဒမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ ေျပာဆိုၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ေျပာဆို၊ ျပဳမူ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာလည္း မူဝါဒမ်ားနဲ႔အညီသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီမူဝါဒေဘာင္ေတြထဲက မိမိေပးခဲတဲ့ကတိေတြ  မပ်က္မကြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာလွ်င္ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...။

သိန္းထက္ေအာင္