တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယခင္ကေျပာၾကားဖူးသလို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးမွာ ၎တို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးထက္ ပုိမိုအေရးႀကီးပါသည္ဟု ဆုိေနေစကာမူ ျမန္မာျပည္ရွိ ဧရာမ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
(၃) တ႐ုတ္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုထြန္းကားေစသင့္

ပထမဦးစြာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ က႑မ်ားသို႔ ဦးလွည့္သင့္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ကိုလိုနီလက္သစ္ အလိုရမၼက္မ်ားအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္တစ္သုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ တ႐ုတ္ျပည္၏စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာေဒသခံမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူ မျဖစ္သည့္က႑မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယႏွင့္ တတိယတန္းက႑မ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင့္သည္။ ယခင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ျမန္မာ့ကုန္ထုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပီကင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကို အားျဖည့္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔အားျဖည့္ရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ အတတ္ပညာအေထာက္အပံ့တို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးစက္ပစၥည္းႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းသည့္ ထုတ္လုပ္ေရးဗဟိုခ်က္မမ်ားအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရရွည္ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္အေနျဖင့္ သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကိုအသံုးျပဳလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ပို႔ကုန္အေျချပဳစီးပြားေရးမွ ပို႔ကုန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ဗဟိုခ်က္မအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔အေထာက္အကူျပဳျခင္းေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ကာလရွည္ၾကာ မညီမမွ်ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို  အလွည့္အေျပာင္းလုပ္ႏိုင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ကို ကူညီေပးရာေရာက္သည့္အတြက္ ပီကင္းအေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ခံရႏိုင္ေပသည္။

တ႐ုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားကူညီေထာက္ပံ့မႈသည္ အစဥ္အလာသမား႐ိုးက် ေငြေခ်းေပးသူမ်ားထက္ အလြန္ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္ေနေလရာ ပီကင္းအေနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို သန္မာအားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ၎၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေတြ႔အႀကံဳကိုမွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးတြင္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လမ္းတံတား စသည့္ အေပၚထပ္အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဒသဆိုင္ရာျပည္သူလူထု၏ စိတ္ႏွလံုးကို စည္း႐ံုးႏိုင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္နည္းအသံုးျပဳျခင္းကို နမူနာအျဖစ္ေျပာရလွ်င္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သတၲဳတူးေဖာ္ျခင္း စသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးသမဝါယမဇုန္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းကဲ့သို႔ ပူးတြဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား အလြယ္တကူ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား ပံုမွန္စီစဥ္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အလားတူပင္ တျခားေသာဇုန္မ်ားကို တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေျခြေလွ႔ျခင္း၊ အေျခာက္လွန္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းစေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျမန္မာေဈးကြက္ကိုေရာ၊ တ႐ုတ္ေဈးကြက္ကိုပါ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ တျခားပိုမိုေဝးကြာေသာတိုင္းျပည္မ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေပသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပီကင္းအေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအရာရွိမ်ားအား ေျမယာအသံုးခ်ေရး လက္ေတြ႔အႏုပညာရပ္မ်ား က်င့္သံုးပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီေပးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုသို႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွေန၍ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားကို သဘာဝကပ္ေဘးမ်ားအတြင္း သီးႏွံရိတ္သိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါက်ေရာက္ခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းထူေထာင္ျခင္းကို အႀကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ေလသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ အခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္ရန္ ေဈးကြက္သတင္း စုေဆာင္းအသံုးခ်နည္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ေလသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ (BCIM) စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းေၾကာင္းအတြင္းမွ ပီကင္းႏွင့္ေနျပည္ေတာ္သည္ ေဒသတြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ One Belt, One Road အဆိုျပဳခ်က္တို႔ကဲ့သို႔ တျခားေသာ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေပသည္။

အျပန္အလွန္ အက်ိဳးတူဆက္ဆံေရးရရွိရန္ရည္႐ြယ္လ်က္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ အေရးပါသကဲ့သို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိရွိနားလည္ျခင္းမွာလည္း လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယခင္ကေျပာၾကားဖူးသလို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးမွာ ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးပါသည္ဟု ဆိုေနေစကာမူ ျမန္မာျပည္ရွိ ဧရာမတ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ  ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေဒသဆိုင္ရာျပည္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ မလိုမုန္းထားအျမင္မ်ား ေလ်ာ့က်သြားေစရန္၊ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသေနျပည္သူ မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ကူျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ သင့္ေတာ္ရာက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳၾကရန္အတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ထိုကိစၥေအာင္ျမင္ေစရန္ ပီကင္းအေနႏွင့္ စင္ကာပူအစိုးရက  ျပဳမူေလ့ရွိသည့္အတိုင္း (ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ဘ႑ာေရးအေထာက္အကူေပးျခင္းထက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားကိုမွ်ေဝျခင္း)  ေနျပည္ေတာ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔က်က် ျပင္ဆင္ က်င့္သံုးရန္ကို ပိုမိုသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ  သူ႔ထက္ပိုမိုဆင္းရဲေသာ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္အား မည္သည့္စီးပြားေရးအေထာက္အပံ့ကိုျဖစ္ေစ ေပးကမ္းၿပီးအခြင့္အေရးယူသည္ထက္ ျမန္မာလူထုအလႊာအသီးသီးႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈျဖစ္ေစသည္။ အလားတူပင္ ပီကင္းအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ NGO မ်ားက လူမႈဖူလံႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ ရန္ပံုေငြမ်ားအသံုးျပဳျခင္းတြင္ တ႐ုတ္ေဆာ့ဖ္ပါဝါကို တစ္ခ်ိန္တည္းပြဲထုတ္လိုက္သည္ႏွင့္အတူ အနာဂတ္ကာလ ကပ္ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ပံုေဖာ္ျခင္းမ်ိဳးတြင္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ေလသည္။  

(၄) ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတြင္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ႏွစ္မ်က္ႏွာမထားသင့္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာလူထု ဆူပူအံုႂကြမႈႀကီးအၿပီး ေဒသခံတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မႈတြင္ ပီကင္းကပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုစဥ္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးအသံျပန္လည္ရရွိလာသည့္ အားသစ္ေလာင္းထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကရင္ဆိုင္ရေလသည္။ ပီကင္းအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ တက္တက္ႂကြႂကြ ရွာေဖြေနစဥ္မွာပင္ လက္ရွိအာဏာရ USDP ပါတီကို ေမြးဖြားေပးခဲ့သည့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပါတီ (အစိုးရလည္းျဖစ္၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းလည္း) ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ (State Law and Order Restoration Council) ႏွင့္ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ သမိုင္းအေမြကိုလည္း ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ရန္မသင့္ေပ။ သို႔ျဖစ္၍တ႐ုတ္ျပည္က ျမန္မာ့အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ႀကိဳးစားေသာအခါ သဘာဝက်စြာပင္ တ႐ုတ္က ဆက္သြယ္ဆက္ဆံရန္ျပဳမူလာျခင္းအေပၚ သတိရွိရွိထားရန္၊ အတိုက္အခံမ်ားအား အႀကံေပးမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ တ႐ုတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္စပ္မႈမ်ားက မည္သို႔ဩဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို သိရွိနားလည္ထားသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ ခံစားခ်က္ကို အသံုးခ်ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေျပေလ်ာ့သြားေစေရးကို  မွန္ကန္စြာတြက္ဆထားရန္လည္း လိုေပလိမ့္မည္။

ဤျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္သံတမန္ဆက္ဆံေရးသည္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈရွိရမည္ဆိုသည့္စကားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုသည္။ ႐ိုးရွင္းစြာေျပာရလွ်င္ ျမန္မာလူထုအၾကားရွိ ၎၏ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပီကင္းအေနႏွင့္ သူေျပာသလိုပင္ လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ အစြန္းေရာက္အျမင္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေရးပါအရာေရာက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ရင္းျဖင့္ ေရရွည္အျမင္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ေရာ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈကို ေဒသခံျပည္သူလူထုက ပိုမိုနားလည္လက္ခံလာႏိုင္သည္။ ေရရွည္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအင္အားစုမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံေရးနက္႐ိႈင္းလာျခင္းျဖင့္ တစ္သားတည္းလိုျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေရတိုတြင္ေအာင္ျမင္မႈမရေသးႏိုင္ဘဲ ယခင္က အႏွိပ္ကြပ္ခံထားရသည့္ ကာလရွည္အပစ္ပယ္ခံ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအလႊာမ်ားဆီသို႔ ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးစားရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ (ျပည္ပထက္) လူထုခံစားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

ဒုတိယအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၏ အဆိုးျမင္သေဘာထားမ်ားကို တံု႔ျပန္ရာတြင္ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ ျမန္မာ့သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆီမွ သူ၏စီးပြားေရးအရင္းအႏွီးမ်ားကို ျမန္မာလူထု၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္က႑မ်ားဆီသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ စဥ္းစားသင့္ၿပီး လူမႈေရးအရ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသၾကရမည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလူထုတို႔ဆက္ ဆံေရးအတြင္း လူမႈေရးအရ မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာပါ က ေလ်ာ့ပါးကြယ္ေပ်ာက္သြားေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ ျမစ္ဆံု ဆည္ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းႀကီး ဆန္႔က်င္ေရး လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ ပီကင္းအေနႏွင့္ ျမန္မာအာဏာရအစိုးရပိုင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာလူထုႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ၿပီး ျပႆနာပိုမိုႀကီးထြားလာေစႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္လိုေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းကာ အေျခအေနမ်ားပိုမိုဆိုး႐ြားမလာမီ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ ျမစ္ဆံုကိစၥအေပၚ ေနာက္ဆံုးေျဖရွင္းခ်က္ခ်ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။  တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေထာက္ပံ့ကူညီေနေသာ အျခားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာကို ေထာက္ပံ့ကူညီရင္း ၎၏ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးအကူအညီ (Foreign Economic Aid)ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူမႈကိုျပသေသာအားျဖင့္ ပီကင္းအေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အား သူ၏ အေထာက္အပံ့ေပးကမ္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို တိုက်ိဳ၏ တရားဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ (Official Development Assistance - ODA) ၏လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားနည္းတူ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ အခြင့္အေရးအနည္းဆံုးေသာ လူတန္းစားမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားဆီသို႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားပံုစံျဖင့္ တ႐ုတ္၏ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေလသည္။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ရဲထြန္း (သီေပါ)