ဖားကန္႔ရတနာေျမ အတြင္းရွိ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လုပ္ကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ခန္႔အပ္အသုံးျပဳပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔႐ုံးထံမွ သိရသည္။
ျမစ္ႀကီးနား၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂

ဖားကန္႔ရတနာေျမ အတြင္းရွိ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လုပ္ကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ခန္႔အပ္အသုံးျပဳပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔႐ုံးထံမွ သိရသည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ေခၚယူအသုံးျပဳလိုပါက ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တစ္ဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔႐ုံးထံမွ သိရသည္။

အကယ္၍ တရားမဝင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အသုံးျပဳမႈ ေတြ႔႐ွိပါက ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္ကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ၫႊန္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရ႐ုံးမွ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ဓာတ္ပံု - ေရႊသိန္း

R-06