အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (National Promotion Board) ဖြဲ႔စည္းရန္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (National Promotion Board) ဖြဲ႔စည္းရန္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။ 

“Export Promotion နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး National Promotion Board တစ္ခုေတာ့ ဖြဲ႔သင့္တယ္။ စီးပြား/ ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွာ Trade Promotion Department (ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔) ေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြား/ ကူးသန္း တစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ ပုဂၢလိကက႑ကလည္း ပါဝင္သင့္တယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အခါ Export Promotion ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အားေပးကူညီရန္လိုအပ္ၿပီး ေျမယာေဈးႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္ မားျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားသည္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဓိက ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားၿပီး အစိုးရက ယင္းအခ်က္မ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုရာတြင္လည္း National Promotion Board အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က တင္ျပရာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဖြဲ႔စည္းရန္လက္ခံၿပီး ဆက္လက္၍ ညႇိႏိႈင္းဖြဲ႔စည္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဝင္းကဆိုသည္။ 

လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

J-11