ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တူရကီသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Kerem Divanlioglu သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တူရကီသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Kerem Divanlioglu သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

တူရကီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈကို စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားသည္ဟု တူရကီသံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦလုပ္ငန္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တူရကီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

J-11