ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္အရ ကုမၸဏီဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အီလက္ထ႐ြန္နစ္မွတ္ပံုတင္စနစ္ (MyCO) ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဘဏ္မ်ားသို႔ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပရသည့္စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္အရ ကုမၸဏီဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အီလက္ထ႐ြန္နစ္မွတ္ပံုတင္စနစ္ (MyCO) ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဘဏ္မ်ားသို႔ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပရသည့္စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္သည့္စနစ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို အီလက္ထ႐ြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္ခုတည္းသာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား မည္သည့္သက္ေသခံလက္မွတ္ အေထာက္အထားမွ် ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ အီလက္႐ြန္နစ္မွတ္ပံုတင္ကိုသာ အေထာက္အထားျပဳ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အရင္ကလို လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းအမ်ားႀကီး တင္ျပစရာလိုေတာ့ဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကလည္း ဒီကုမၸဏီနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြအားလံုးကို MyCO ကေန သိႏိုင္မယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ယခင္ဥပေဒအေဟာင္းအရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားကို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္စာရင္း (ပံုစံ-၂၆)၊ အစုရွယ္ယာခြဲေဝမႈ (ပံုစံ-၆)၊ ႏွစ္စဥ္အစီ အရင္ခံစာ (ပံုစံ-င) မ်ားအပါအဝင္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရသည့္ပံုစံ အေဟာင္းကို က်င့္သံုးေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို MyCO မွ ရယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ User ID ႏွင့္ Password မ်ားကို ေပးပို႔ေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

J-01