ျမန္မာ့႐ိုးရာခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ယူေကႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ DaNa Facility က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၅၀,၀၀၀ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DaNa Facility ထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀

ျမန္မာ့႐ိုးရာခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ယူေကႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ DaNa Facility က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၅၀,၀၀၀ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DaNa Facility ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Turquoise Mountain ၏ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း Myanmar Artisans ႏွင့္ DaNa Facility တို႔ ပူးေပါင္း၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀,၀၀၀ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀ အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၌ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း DaNa Facility ထံမွ သိရသည္။

ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစီအစဥ္အရ အထည္အလိပ္က႑ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ ခိုင္မာသည့္ေဈးကြက္ရရွိေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း DFID ေခါင္းေဆာင္ Dr.Gail Marzetti က ေျပာၾကားသည္။

“ယူေကအစိုးရနဲ႔ DFID ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုဝင္ေအာင္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ပိုအားေကာင္းလာေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလိုပါတယ္”ဟု Dr.Gail Marzetti က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္႐ိုးရာလုပ္ငန္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အခ်ဳပ္အလုပ္အလုပ္႐ံုတစ္ခုထားရွိကာ အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DaNa Facility ထံမွ သိရသည္။

DaNa Facility သည္ ယူေကႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) က ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလက စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

J-11