အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ သီတင္းတစ္ပတ္ခန္႔ (စက္တင္ဘာလကုန္၊ ယခုလဆန္းအတြင္း) ဆက္တုိက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္) တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၃၀ ထိ ျပန္ေစ်းတက္လာေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၈

အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ သီတင္းတစ္ပတ္ခန္႔ (စက္တင္ဘာလကုန္၊ ယခုလဆန္းအတြင္း) ဆက္တုိက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္) တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၃၀ ထိ ျပန္ေစ်းတက္လာေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျပင္ပေဒၚလာေဈးသည္ တစ္လေက်ာ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေဈးအျဖစ္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္က တစ္ေဒၚလာ ၁၅၁၅ က်ပ္အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၄၅ က်ပ္သို႔ ျပန္တက္လာသည္။ ဗဟုိဘဏ္၏ ယေန႔သတ္မွတ္ေစ်းမွာမူ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

S-04