ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပးကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွားရမ္းၿပီး ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၄

ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပးကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွားရမ္းၿပီး ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္းအာမခံေဈးကြက္အတြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးကုမၸဏီတစ္ခု ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ယင္းအႀကံေပးကုမၸဏီက ျပည္တြင္းတြင္ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုက ႏိုင္ငံျခားအႀကံေပးကုမၸဏီေတြဆီက စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာေတြ ေတာင္းခံထားတယ္။ အႀကံေပးကုမၸဏီ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးရင္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီေတြကို ခြင့္ျပဳေပးဖို႔အဆင့္သြားမယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္အာမခံ ကုမၸဏီမ်ားကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးလာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံတို႔ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားမွာ ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီမ်ားထက္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳပိုမ်ားျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးပိုမ်ားသည့္အတြက္ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ 

“ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီအမ်ားစုကေတာ့ ဖက္စပ္လုပ္ဖို႔ လိုလားၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီေတြ ဝင္လာရင္ ေဈးကြက္က လက္ရွိထက္ ပိုသြက္သြားမယ္။ ျပည္တြင္းလာလုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကလည္း သူတို႔လုပ္ငန္းေတြကို ဒီမွာပဲ အာမခံထားလို႔ရလာမယ္”ဟု ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းအာမခံေဈးကြက္အတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကတို႔မွ ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္က စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

J-01