ေရႀကီးေနသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ဆန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္သို႔ ဆန္အဝင္နည္းပါးၿပီး ဆန္ေဈး ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၉

ေရႀကီးေနသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ဆန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္သို႔ ဆန္အဝင္နည္းပါးၿပီး ဆန္ေဈး ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆန္ေဈးကြက္အတြင္း အဓိကစားသံုးသည့္ ဆန္ေခ်ာတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ဆန္ၾကမ္းတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ မွ ၁၀၀၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိဆန္အဝင္သည္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေရ တစ္ေသာင္းခန္႔ႏွင့္ ဝါးတန္းသို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လကထက္ ဆန္ဝင္ေရာက္မႈ ထက္ဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း အဆိုပါ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္သို႔ဆန္အဝင္သည္ ဆန္ လက္က်န္နည္းပါးေနခ်ိန္ ေမလအတြင္းမွစတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ယင္းကာလကထက္ ပိုမိုေလ်ာ့က်လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမင့္တက္ေနသည့္ ဆန္ေဈးမွာလည္း ထပ္မံ ျမင့္တက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။

လက္ရွိဆန္ေဈးကြက္အတြင္း ၾကားပ်ံ ရွယ္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၆,ဝ၀၀ မွ ၄၈,ဝ၀၀ အထိ၊ ေပၚဆန္းရွယ္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၂,၅၀၀ မွ ၄၂,၃၀၀ အထိ၊ ရက္ ၉၀ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၃,၅၀၀ မွ ၂၄,ဝ၀၀ အထိႏွင့္ ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀,၃၀၀ မွ ၂၀,၅၀၀ အထိေဈးရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04