ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ MPT အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၁၈ ခုက စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ (EOI) တင္ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြခိုင္က ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ MPT အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၁၈ ခုက စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ (EOI) တင္ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြခိုင္က ေျပာၾကားသည္။ 

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ပါက အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား လစဥ္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို ဘဏ္ႏွင့္ အခြန္႐ံုးမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္သြားစရာလိုဘဲ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ i-banking၊ Mobile Banking စနစ္မ်ားအျပင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Mobile Payment စနစ္မ်ားျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဒီဝန္ေဆာင္မႈ စႏိုင္ရင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြအတြက္ ပိုၿပီးလြယ္လြယ္ကူကူ အခြန္ေဆာင္လို႔ရလာမယ္။ ေျခာက္လအတြင္းေလာက္ စႏိုင္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္” ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ အခြန္ေပး ေဆာင္ႏိုင္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ MPT၊ Mobile Wallet လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၃ ခု၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၆ ခု၊ မိုဘိုင္းလ္ေငြေရးေၾကး ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ Technical Provider အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၅ ခု၊ IT ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ကုမၸဏီ ၃ ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားက တင္ျပလာမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ တည္ဆဲအခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကို စိစစ္လ်က္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

J-01